Emnerapport PROF1015 høst 2015

Emnet PROF1015

PROF1015 er det første av tre emner som samlet utgjør profesjonsfaget i det femårige lektorprogrammet. Emnet ligger i lektorprogramstudentenes tredje semester og ble gjennomført for første gang høsten 2015. Emnet består også av to innpassemner PROF1005 og PROF1010, med henholdsvis fem og ti dager i praksis.  Tidligere hadde det nå reviderte emnet betegnelsen Ex.Paed som sist ble gjennomført  høsten 2013. Revisjonsprosessen omfattet større integrasjon av de ulike komponentene i tråd med nasjonale retningslinjer for lektorutdanningen for trinn 8-13 og det nye emnet tilrettelegger for økning i antall dager i praksis fra fem til femten.

Ifølge emnebeskrivelsen gir PROF1015 innsikt i hva det vil si å være en profesjonell lærer. Læringsaktivitetene foregår både på campus (forelesninger, seminarer og mikroundervisning), 15 dager i praksis ved instituttets partnerskoler og en nettbasert læringsmodul (SPOC). For å gå opp til eksamen må obligatoriske komponenter som mikroundervisning, praksis og SPOC være gjennomført.

Emnet avsluttes med en mappeeksamen bestående av en oppgave A og oppgave B. Del A relateres til de ti dagene med "fredagspraksis" og skal munne ut i analyse av elevcase basert på observasjon og intervju som forskningsmetodiske verktøy, mens del B kobles til de fem dagene i intensiv praksisuke som skal være en analyse av lærers praksis med observasjon som forskningsmetodisk verktøy.  Innpassdelen PROF1010 forholder seg til eksamensdel A, mens PROF1005 forholder seg til eksamensdel B.  

Gjennomføring høsten 2015

Høsten 2015 meldte 220 seg til undervisning (inkludert én kandidat på PROF1010). Undervisningen bestod av en fortettet forelesningsrekke i uke 33, deretter tre forelesninger frem mot semesterslutt. Parallelt ble det gitt seminarundervisning i sju seminargrupper ledet av en seminarleder ansatt ved en universitetsskole. Seminargruppene gjennomførte fem dagers intensiv praksisuke i felleskap på seminarleders skole i uke 41. De resterende ti dagene i praksis ble gjennomført i studentgrupper på tre-fire som fredagspraksis i partnerskoler høsten igjennom.

Ved fristen for eksamensmelding var 213 meldt (inkludert én kandidat på PROF1010). Av disse møtte 209 til eksamen, hvor karakterfordelingen var A: 20, B: 57, C:86, D35, E: 5 og F 6. Dette gir en snittkarakteren på C. Det var ca. 2 % stryk. Antall klager etter sensur var 9 stykker, hvorav 5 forble uendret, mens 2 var til gunst og 2 til ugunst.

Evalueringer og eventuelle endringer

Emnet har vært evaluert både gjennom en questback hvor alle studenter kunne delta og som inkluderte mulighet for tilbakemeldinger på alle komponentene i emnet, og en egen rapport angående fredagspraksis basert på samtaler med studenter, veiledere og praksiskoordinatorer ved fire ulike skoler i Oslo og Akershus.

De fleste temaene i forelesningsrekken ble fulgt opp i seminarer. Studentene rangerte de ulike temaene fra 1-5 ut fra innsikten disse teamene gav i lærerprofesjonen. Den samlede rangeringen ble følgende: 1. Metode, 2. Læringsteori og fagdidatikk (delt plass), 3. Ungdomskultur, 4. Undervisningsplanlegging. Ved å bryte ned evalueringen i enkeltdeler får vi god innsikt i de enkelte komponentene. Når det gjelder i hvilken grad studentene opplevde at forelesningen og seminarene forberedte dem til praksis totalt sett, svarer hele 54,3 prosent av de som besvarte questbacken «i nokså liten grad».  32,1 % responderer «i nokså stor grad», 3,7 « i stor grad» og 9,9%  «i liten grad».  Her ser vi at vi har forbedringspotensiale og skal ta dette med oss videre i neste runde av emnet. Dette peker også på en utfordring vi ser i lærerutdanningen generelt, at vi som lærerutdannere ikke i stor nok grad tilrettelegger for å hjelpe studenter med koplingen mellom teori og praksis.

Angående den intensive praksisuken er de fleste studentene fornøyde og melder tilbake at de har hatt gode erfaringer. Ca. 50 % av de som fullførte emnet svarte på evalueringsundersøkelsen i Questback. 72 % av de som deltok i questbacken melder at de fikk tilstrekkelig informasjon av seminarleder eller koordinator på praksisskolen i forkant av den intensive praksisuken. 25,9 % melder at de ikke fikk tilstrekkelig informasjon, mens 1,2 % ikke var tilstede da informasjonen ble gitt. Det er viktig at studentene er kjent med innholdet i den intensive praksisuken og vi vil jobbe med å klargjøre denne informasjonen for alle involverte.

Når det gjelder fredagspraksis er opplevelsen mer delt mellom de to gruppene studenter og veiledere og koordinatorer som har gitt tilbakemeldinger. Studentene er generelt mer positive til praksisformen enn skolene, det er store variasjoner mellom tilbakemeldingene fra skolene om hvorvidt de opplever det utfordrende å gjennomføre denne praksisformen. Selve praksisformen, at den foregår over tid, ble vurdert som overveiende positiv av studentene og noen av veilederne. Det siste skyldes i stor grad at praksisen foregår på fredager, da det blant annet er lite møtevirksomhet på skolene og utfordrende for skolene å imøtekomme alle aktiviteter som studentene skal igjennom. At tidagerspraksisen er lagt til fredager fra instituttets side er knyttet til en avtale med andre samarbeidende fakulteter i lektorprogrammet om å holde en dag fri for undervisning og som kan være tilrettelagt for praksis. I denne sammenhengen ble fredag fremsatt som et alternativ.  Fredagspraksis opprettholdes det kommende semesteret.

Angående SPOCen, ble studentene spurt hvorvidt den bygger digital kompetanse som for studentene oppleves nødvendig for lærer. Hele 51. 9 % svarte at de opplevede dette «i nokså liten grad», mens 1,2 % svarer « i stor grad», 18,5 %  i «nokså stor grad» og 28,4% «i liten grad». Studentene melder om deler som er nyttige, mens andre deler har liten sammenheng med praksis. Veiledere og koordinatorer ved skolene stiller seg enten nøytrale eller positive til SPOCen, men ser det ikke som sitt ansvarsområde. Når det gjelder spørsmål om oversiktlighet og brukervennlighet svarer 37,0 % av studentene «i stor grad», 42,0 % «i nokså stor grad», mens 9,9% svarer «i nokså liten grad» og 11,1% «i liten grad». Tilbakemeldingen gjør at vi vil endre på deler av SPOCen ved å flytte tema og endre på oppgaver for neste kull.    

Eksamensoppgavens del A og B knytter seg henholdsvis til ti og fem dagers praksis.  På spørsmål om hvorvidt studentene opplevde at eksamensoppgaven ga mulighet til å demonstrere hva de har lært i emnet svarer 9,9% «i stor grad»,  43,2% « i nokså stor grad», 29,6% «i nokså liten grad» og 17,3 «i liten grad». Både studenter og sensorer melder samlet tilbake at eksamensbesvarelsen bør ha et større omfang, antall ord, for å kunne svare på oppgaveformuleringen på en god måte. Det er allerede gjort tiltak for å endre dette i emnebeskrivelsen for PROF1015, PROF1010 og PROF1005.

 

Publisert 20. mars 2017 15:07 - Sist endret 20. mars 2017 15:07