Eksamensoppgave for PROF1015

Eksamen i PROF1015 er en mappeeksamen bestående av to deler, del A og del B. Begge eksamensdeler skal leveres i samme dokument. (Det er bare mulig å levere én fil i Inspera.)

Innleveringsfristen er innen 15. desember 2017 kl. 14.00. Inspera åpner for levering en uke før lukker for levering når fristen er ute. Besvarelsen må lastes opp innen fristen for å bli vurdert. Oppgavene vurderes som en mappeoppgave, altså gis én karakter (A-F-skala) for begge eksamensdelene. Oppgave A vil telle 40 % og oppgave B vil telle 60 % når karakteren settes.

Eksamensdel A: Elevers læring i fag – en case

Eksamensdel A skal ha et omfang på 1500-1700 ord.

Oppgaven dreier seg om elevers læring i fag og knytter seg til din tidagerspraksis. Du skal velge deg ut en elev, gjerne en som er annerledes enn deg selv. Etter at du har observert vedkommende, prøver du finne ut hva som motiverer eleven og hvordan han/hun lærer best i faget. Ta utgangspunkt i dokumentet «Intervjuguide til PROF1015", og gjennomfør et intervju. Problemstillingen du skal jobbe med og besvare er: «Hva motiverer eleven og hvordan lærer han/hun best i faget?»

Du kan godt finne på et fiktivt navn og oppgi faget ditt, dersom du synes det er bedre.

Besvarelsen din skal ha følgende innholdsmomenter og struktur:

 •  Innledning: kort hva oppgaven handler om og hvordan du gjennomførte intervjuet (metode).
   
 •  Beskrivelse av eleven/case: lag en beskrivelse av eleven på bakgrunn av intervju og eventuelt observasjoner.
   
 •  Din tolkning: Si noe om hvordan du oppfatter/tolker det eleven har fortalt om hva som motiverer eleven og hvordan han/hun lærer best i det aktuelle faget.
   
 •  Drøfting: se på det du har funnet ut om eleven i lys av problemstillingen og se dette opp mot teori på pensum som passer (læringsteori, teori om ungdom og fagdidaktikk). Diskusjonen skal integrere teori og empiri.
   
 •  Avslutning: oppsummer kort hva du fant, svar på problemstillingen og si kort noe om hva du lærte som vil få betydning for hvordan du møter elever i ditt fag i         fremtiden.
   
 •  Litteraturliste

Vurderingskriterier for eksamensdel A i PROF1015

 

Eksamensdel B: Undervisning i fag – en analyse av lærers praksis

Eksamensdel B skal ha et omfang på 2200-2400 ord. Det vil være mulighet for å få veiledning på utkast til eksamensdel B. Oppgaven er en analyse av lærers praksis. Den dreier seg om undervisning i fag og er knyttet til praksiserfaringer fra uke 41. Besvarelsen skal knyttes til et konkret undervisningsopplegg som er gjennomført og observert i løpet av intensiv praksisuke. Du skal bruke observasjoner fra en undervisningsøkt som er gjennomført av veilederen din, eller en undervisningsøkt der du og/eller medstudentene dine deltar.

Bruk observasjonsskjema når du observerer den utvalgte undervisingsøkten. Noter både det du ser og de fortløpende vurderingene dine. Materialet du samler brukes aktivt i oppgaveskrivingen. Samtalene med veileder før og etter undervisningsøkten vil være nyttige. Det vil hjelpe deg både til å avklare hva du skal fokusere på i observasjonsfasen, og til å sortere tankene dine rundt observasjonene du har gjort og reflektere over disse. Medstudenter vil også være nyttige diskusjonspartnere.

På grunnlag av observasjonene og notatene du har gjort undervisningsøkten igjennom, formulerer du en problemstilling som du drøfter i lys av aktuell studielitteratur og materialet du har samlet.

Besvarelsen skal ha følgende innholdsmomenter og struktur:

 •  Innledning med tydelig problemstilling og en begrunnelse for valg av denne. Hvorfor er nettopp dette spørsmålet av interesse?
   
 •  Gi så leseren et innblikk i konteksten. Presenter kort sentrale sider ved undervisningsopplegget som er utgangspunktet for drøftingen din. Har du en plan for timen eller annet materiale som er relevant, kan du legge ved dette som vedlegg til besvarelsen.
   
 •  Presenter kort teori som du vil bruke i besvarelsen din.
   
 •  Drøftingen av problemstillingen skal bygge på studielitteraturen og innsamlet materiale fra praksis. Diskusjonen vil derfor integrere teori og empiri, og være knyttet til egne refleksjoner. Det er viktig at du har en aktiv bruk av studielitteraturen. Det innebærer blant annet at du anvender sentrale fagbegreper i drøftingen.
   
 •  En avslutning der du kort oppsummerer de viktigste argumentene dine i forhold til problemstillingen. Her er det viktig at du stiller deg selv spørsmålet – har jeg svart på problemstillingen?
   
 •  Litteraturliste

Vurderingskriterier for eksamensdel B i PROF1015

 

Formelle krav til eksamen i PROF1015

 Bruk halvannen linjeavstand og Times New Roman eller Calibri, pt.12.

 Bruk paginering (sidetall).

 Forsiden skal inneholde:

 • Kandidatnummer
 • Semester og år (høst 2017)
 • Eksamensform (mappeeksamen)
 • Emnekode og emnenavn (PROF1015 Profesjonsidentitet, læring og undervisning).

Det skal tydelig fremkomme hva som er del A og hva som er del B av oppgaven.

Husk at besvarelsen skal være anonym. Eget navn skal ikke nevnes i oppgaven.

Husk at taushetsplikten i praksis også gjelder for besvarelsene av oppgave A og B. All informasjon fra praksis skal anonymiseres slik at det ikke er mulig å identifisere, elever, lærere, medstudenter eller skole.

Husk litteraturliste!

I innleveringgsystemet Inspera er fuskeerklæringen bakt inn i oppgaven, det vil si at du ved å levere erklærer at du ikke har fusket.

Publisert 22. mai 2017 11:34 - Sist endret 21. sep. 2022 09:42