Pensum/læringskrav

Det tas forbehold om endringer frem til semesterstart.

Bøker:

Grimsæth, G. og  Hallås O. (2013). Undervisningspraksis: Profesjonalitet i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk.

Mikkelsen, R. og Fladmoe H. (Red.) (2009). Lektor - Adjunkt - Lærer. Oslo: Universitetsforlaget.

Artikler (i kompendium):

Falck-Pedersen, T. og Jordahl, M.J.(2013) i Munthe, E. (2013). Lovverk i skolen i Krumsvik, R.J og Säljö, R. (red). Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi. Bergen: Fagbokforlaget (s. 343-379)  

Fjørtoft, H. (2014). Kap.1 Hva er norskdidaktikk i Norskdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 15-41) (pensum kun for studenter som skal ha fagdidaktikk i norsk)

Guðmundsdóttir, G.B., og Ottestad, G.(2016) Veien mot profesjonsfaglig digital kompetanse i Krumsvik, R.J. (red) Digital læring i skole og lærerutdanning. Oslo:Universitetsforlaget (s.70-79)

Heggen, K. (2004). Å begripe ungdom i Risiko og forhandlinger: Ungdomssosiologiske emner. Oslo: Abstrakt forlag (s. 13-36)

Imsen, G. (2015). Hva er læring i  Elevens verden; Innføring i pedagogisk psykologi. Oslo:Universitetsforlaget (s. 57-73)

Imsen, G. (2009). Tilpasset opplæring i Lærerens verden: Innføring i generell didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget (s. 306-312)

Munthe, E. (2013). Planlegging av undervisning i Krumsvik, R.J og Säljö, R. (red).Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi. Bergen: Fagbokforlaget (s. 203-223) 

 

Tilgjengelig på nettet:

Lærerprofesjonens etiske plattform

https://www.utdanningsforbundet.no/larerhverdagen/profesjonsetikk/om-profesjonsetikk/larerprofesjonens-etiske-plattform/

Ødegård,G.(2016). Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser i Sosiologi i dag, nr. 3-4 2016

http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1297

Publisert 22. mai 2017 13:05 - Sist endret 4. juli 2017 13:02