Vurderingskriterier semesteroppgave PROF1015 høst 2020

Høsten 2020 skal det ikke legges avgjørende betydning på tilfanget av fagdidaktisk litteratur og teori.

Kriteriene gir en typebeskrivelse av besvarelser på de ulike nivåene. Besvarelser vil i praksis ofte ha innslag av ulike nivåer, og vurderingen vil måtte baseres på en ikke ubetydelig grad av skjønn.

Karakter/ UiO-beskrivelse

Beskrivelse og stofftilfang

Vurderingsevne og selvstendighet

Språk, struktur og formalia

A Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Kandidaten gir en svært presis og relevant beskrivelse av sentrale observasjoner i en undervisningssekvens. Kandidaten formulerer en problemstilling som er tydelig knyttet til observasjon/er i casen. Tilfanget av teori er svært relevant for problemstillingen, og kandidaten viser fremragende kjennskap til og forståelse av studielitteraturen.

Kandidaten argumenterer svært klart og selvstendig og underbygger gjennomgående med henvisning til studielitteratur.

Det er tydelig at kandidaten evner å skille mellom observasjon og tolkning. 

Drøftingen av problemstillingen er svært god og selvstendig og belyses ved å vise til observasjoner i casen og av henvisninger til pensumlitteratur.

Kandidaten viser nyansert og kritisk refleksjon.

Språket er svært presist og selvstendig. Teksten er godt strukturert. Formalia er oppfylt.

B Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidaten gir en presis og relevant beskrivelse av sentrale observasjoner i en undervisningssekvens.

Kandidaten formulerer en problemstilling som er tydelig knyttet til observasjon/er i casen. Tilfanget av teori er svært relevant for problemstillingen, og kandidaten viser god kjennskap til og forståelse av studielitteraturen.

Kandidaten argumenterer klart og selvstendig og underbygger gjennomgående med henvisning til studielitteratur.

Det er tydelig at kandidaten evner å skille mellom observasjon og tolkning. 

Drøftingen av problemstillingen er god og selvstendig og belyses ved å vise til observasjoner i casen og av henvisninger til pensumlitteratur.

Kandidaten viser noe nyansert og kritisk refleksjon.

Språket er presist og selvstendig. Teksten er godt strukturert. Formalia er oppfylt.

C God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Kandidaten gir en relevant beskrivelse av sentrale observasjoner i en undervisningssekvens. Kandidaten formulerer en problemstilling som er knyttet til observasjon/er i casen.

Tilfanget av teori er relevant for problemstillingen, og kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene er preget av en bredde og dybde uten klare mangler.

Kandidaten argumenterer til dels selvstendig og underbygger i hovedsak med henvisning til studielitteratur.

Kandidaten skiller mellom observasjon og tolkning. Drøftingen av problemstillingen er i hovedsak selvstendig og belyses ved å vise til observasjoner i casen og av henvisninger til pensumlitteratur.

Teori og empiri brukes noe bekreftende, men med tilløp til nyansering og kritisk refleksjon.

Språket er jevnt over godt og selvstendig. Teksten er strukturert. Formalia er oppfylt.

 

D Brukbar

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten beskriver observasjoner i en undervisningssekvens. Kandidaten formulerer en problemstilling som er knyttet til observasjon/er i casen. Tilfanget av teori har en viss relevans for problemstillingen. Kandidaten viser en rimelig grad av kjennskap til og forståelse av fagfeltene.

 

Besvarelsen preges av en viss argumentasjon, men fremstår i noen grad som meningsytringer.

Kandidaten evner til en viss grad å skille mellom observasjon og tolkning.

Drøftingen av problemstillingen er noe selvstendig og belyses i noe grad ved å vise til observasjoner i casen og av henvisninger til pensumlitteratur.

Teori og empiri brukes i hovedsak bekreftende, men tidvis nyansert og kritisk.

 

Språket er nokså godt, men lite selvstendig og preget av en viss mangel på faguttrykk. Teksten har en viss struktur.

Formalia er i rimelig grad oppfylt.

E Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimums-kravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidaten gir en generell beskrivelse av en undervisningssekvens. Kandidaten formulerer en problemstilling som ikke med tydelighet er knyttet til observasjon/er i casen. Tilfanget av teori har noe relevans for problemstillingen men kan til tider være noe perifert og tilfeldig. Kandidaten viser noe, men til tider mangelfull, kjennskap til og forståelse av fagfeltene.

Besvarelsen preges av tilløp til argumentasjon, men framstår i overveiende grad som meningsytringer.

Kandidaten evner i liten grad å skille mellom observasjon og tolkning. Problemstillingen drøftes kun i noen grad ved å vise til observasjoner i casen og av henvisninger til pensumlitteratur.

Teori og empiri brukes bekreftende og diskuteres noe, men på en lite nyansert og kritisk måte.

Besvarelsen er i hovedsak forståelig, men språket er uselvstendig eller også preget av uklarheter. Mangel på faguttrykk er framtredende.

Teksten har tilløp til struktur.

Formalia er i noen grad oppfylt.

F Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidaten gir en beskrivelse av en undervisningssekvens som har liten eller ingen faglig relevans. Problemstillingen mangler tydelighet i formuleringen og knyttes ikke til observasjon/er i casen. Tilfanget av teori har liten relevans for problemstillingen, kjennskapen til og forståelsen av fagfeltene er svært mangelfull.

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som fremstår som meningsytringer.

Kandidaten evner ikke å skille mellom observasjon og tolkning. Det er tilløp til drøfting, men da uten henvisning til empiri og/eller teori. Problemstillingen blir ikke besvart.

Besvarelsen er forståelig, men språket er uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende.

Teksten er uten tilløp til struktur.

Formalia er i liten eller ingen grad oppfylt.

Publisert 11. mai 2021 15:14 - Sist endret 11. mai 2021 15:14