Organisering og gjennomføring av 8-ukerspraksis (9-ukerspraksis høsten 2020)

Merk! Pga. situasjonen rundt Covid-19, vil oppstartspraksis i uke 33/34 utgå. Disse 5 dagene innlemmes i sammenhengende praksis, og legges da til uke 46. Det vil høsten 2020 organiseres 9-ukerspraksis fra uke 37-46. 

 • Så langt det lar seg gjøre skal studentene ha parpraksis. Alternativet er individuell praksis.
 • Hver student får praksis og veiledning i begge sine fag.
 • I 8-ukerspraksis skal studentene gjennomføre praktisk arbeid med undervisning minimum 8-10 timer per uke. Med praktisk arbeid menes egen undervisning, observasjon av veileder og medstudenter.
 • Studentene skal ha 4-5 timeplanfestede veiledningstimer per uke
 • Det skal legges til rette for at studentene får gjennomført innholdskomponentene i praksiskortet i løpet av praksisperioden.
 • Studenter kan og bør også observere i andre fag enn sine egne utover de 8-10 timene med undervisingsrelatert arbeid i egne fag.

Studentene i praksisparet skal følge samme praksisklasser, dele arbeidet med planlegging og gjennomføring av undervisningen, og være sammen om veiledningen. Studentgruppen ved skolen skal i 8-ukerspraksis være et felles forum for kontakt, informasjon og samarbeid. 

Studentene skal ta del i skolens liv så langt det lar seg gjøre. De skal være med på relevante møter, som team-, fag- og personalmøter, også på kveldstid. Studentene skal også delta når skolen har planleggingsdager, idrettsdager, temadager o.l. Det er en fordel om studentene får ansvar og konkrete arbeidsoppgaver på slike dager.

Det er ønskelig at studentene skal ha mulighet til å være med på vurderinger knyttet til bruk av lærestoff, tidsrammer og metoder.

Overordnede tema i praksisperioden er lærerens arbeidsoppgaver og undervisning i egne fag, med et spesielt fokus på vurdering og tilpasset opplæring for den enkelte elevs læring. Refleksjon over egen og andres undervisning står sentralt. Studentene skal bruke sine refleksjoner som grunnlag i ulike kontekster: førveiledning, planlegging, gjennomføring og etterveiledning. 

Læringsaktiviteter

Studentene skal delta aktivt i undervisning der følgende aktiviteter skal ivaretas:

 • Lære av andres undervisning: Studentene skal studere planlegging, foreta systematiske observasjoner, følge opp gjennomføringen av andres planer og samtale om erfaringer.
 • Lære av å planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning: Studentene skal planlegge og gjennomføre undervisning, reflektere over planene og gjennomføringen, analysere og drøfte erfaringer med veileder og medstudenter.
 • Lære ved å samarbeide: Studentene skal planlegge undervisning sammen med medstudenter og veiledere, dele undervisningsansvar og vurdere erfaringene sammen med andre.
 • Lære ved å undersøke: Studentene skal studere sentrale ideer og forhold på skolen og i praksisklassene, f.eks. ved å kartlegge og beskrive elevers læreforutsetninger, klassemiljø, rammebetingelser, skolekultur og IKT-bruk.

Veiledning

Observasjon er grunnleggende for å kunne vurdere egen og andres undervisning, og for å kunne veilede studenter/ medstudenter.

Mål for observasjon:

 • Kunne gjengi virkeligheten for å ha samme virkelighet å snakke ut ifra
 • Kunne bruke observasjoner som grunnlag for vurderinger

Veiledningen skal hjelpe studentene med å sette ord på egen praksis, og til å kunne reflektere over sin egen rolle som lærer. Veiledningen tar sikte på å støtte studentene i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og andre oppgaver i skolen. Den skal hjelpe studentene til å ta et selvstendig ansvar for de valg som gjøres, og den skal virke bevisstgjørende på det å ta et lederansvar for elevenes læring.

I løpet av praksisperiodene skal studentene utvikle en bevissthet om sterke og svake sider ved sin egen undervisning. Det er derfor viktig at veileder gir konstruktiv og konkret tilbakemelding på studentenes undervisning, slik at de forstår hva som kan forbedres på kort sikt, og hva de bør arbeide med på lang sikt. Veiledning er ingen statisk arbeidsform, den tilpasses studentenes behov og skal sikre progresjon etter hvert som de utvikler seg.

Det forventes at den enkelte student tar ansvar for å tenke gjennom hva han/hun vil ha veiledning på i sitt undervisningsarbeid, og snakker om dette med sine veiledere og medstudenter. Veileder må ta ansvar for at studentene får veiledning på områder der studenten har behov for forbedring.

 

Publisert 15. mai 2017 11:25 - Sist endret 2. juni 2020 12:17