Praksisguide for PROF4045

Emnet PROF4045 har totalt 45 dager praksis som fordeler seg på 5 oppstartsdager i tillegg til 8 uker sammenhengende praksis.

Merk! Pga. situasjonen rundt Covid-19, vil oppstartspraksis i uke 33/34 utgå. Disse 5 dagene innlemmes i sammenhengende praksis, og legges da til uke 46. Det vil høsten 2020 organiseres 9-ukerspraksis fra uke 37-46. 

Målet med praksisopplæringa er å gi studentene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å utføre undervisning og annet lærerarbeid. Praksisen skal hjelpe studentene til gradvis å utvikle ferdigheter i å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervisning som tjener elevenes læring.

Utplassering i praksis

Studentene blir utplassert i praksis på en av ILS’ partnerskoler i Oslo eller Akershus, unntaksvis også i Buskerud. Studentene kan i utgangspunktet ikke velge trinn/nivå eller beliggenhet, men det er mulig å søke om praksis ved egen skole. Dette kan være en skole studenten har et ansettelsesforhold ved, eller en skole som ikke er en av ILS sine partnerskoler. Dette er parpraksis/ individuell praksis, og utplasseringen gjøres primært på grunnlag av to hensyn:

  1. at studentene skal kunne samarbeide i forhold til fagkombinasjon
  2. skolenes veiledningskapasitet

Studentene har ofte praksis på samme skole i PROF3025 og PROF4045, men bytting av praksisskole kan forekomme. Dette kan være fordi skolens veiledningskapasitet endrer seg eller fordi studentene skal ha praksis i både videregående opplæring og i ungdomsskole i løpet av sin lektorutdanning.

Studentene må belage seg på ekstra utgifter i forbindelse med reisevei til praksisskolen. ILS refunderer ikke reiseutgifter.

Organisering av praksis i PROF4045

Fem oppstartsdager (utgår høsten 2020. 5 praksisdager flyttes til uke 46)
Oppstartspraksis skal gjennomføres fem dager i løpet av uke 33 og 34. Praksisdagene må ikke kollidere med studentenes obligatoriske undervisning på Blindern. Praksis vil bestå av én eller flere planleggingsdager og de første dagene etter skolestart. 

Organisering og gjennomføring av 5 oppstartsdager (utgår høsten 2020)

8- ukerspraksis (9-ukerspraksis høsten 2020)
Mandag til fredag i ukene 37-39 + 41-46

Organisering og gjennomføring av 8-ukerspraksis (9-ukerpraksis høsten 2020)

Bestått praksis i PROF4045

Praksis er en eksamendel i emnet. For å bestå praksis i PROF4045 må studenten:

  • ikke ha for mye fravær i praksisperioden
  • levere praksiskort innen fristen
  • bli vurdert som egnet i praksisperioden, både av veileder(e) og påhørere.

Vurdering og godkjenning av praksis

Publisert 15. mai 2017 11:25 - Sist endret 2. juni 2020 12:13