Praksiskoordinators rolle og oppgaver

 

Praksiskoordinators rolle

 • har i samarbeid med rektor det overordnede ansvaret for at praksis har innhold og volum som gir studentene utfordringer og innblikk i alle sider ved lærerrollen ut fra studentenes forutsetninger.
 • skal samarbeide tett med veilederne på skolen, og deler ansvaret for praksisopplæringens innhold med veilederne
 • har et ansvar for at praksisstudentene fra ILS føler seg velkomne på skolen, og tilrettelegger for gode arbeidsforhold, arbeidsplasser, PC-tilgang, nøkler etc.
 • opprettholder kontakt mellom skolen og ILS, og sørger for at informasjon fra ILS når skolens veiledere og andre aktuelle personer i personalet
 • deltar på samlinger for koordinatorer ved ILS, og legger til rette for at veiledere kan delta på relevante møter og kurs
 • sikre at veilederne som benyttes er egnede for oppgaven. Veilederne skal ha formell lærerutdanning og minimum 2 års undervisningspraksis.

Praksiskoordinators oppgaver

Før praksis begynner:

 • bekrefte til ILS om at skolen kan ta imot studenter som har vært utplassert i PROF3025 ved forespørsel fra ILS
 • avtale fem dager for oppstartspraksis i uke 33/ 34 med studentene, samt tidspunkt og sted for oppmøte første dag. 
 • holde møte med veilederne før praksis begynner for å drøfte praktiske forhold (hvilke studenter som følger hvilke veiledere, timeplaner, veiledningstid mm.).
 • sørge for at det blir satt opp timeplaner over undervisning og veiledning
 • planlegge de fem oppstartsdagene for å sikre at studentene oppnår læringsmålene, og for å involvere og informere aktuelle lærere og personer i kollegiet
 • sørge for at studentene får tilgang til skolens datasystem (passord og brukernavn) og at de har arbeidsplass, tilgang på lærebøker, nøkler o.l.
 • informere elevene, og hjemmene til de aktuelle klassene der studentene skal ha praksis (gjelder ungdomstrinn og Vg1)
 • informere personalet inkl. ikke pedagogisk personale om studentene

Under praksis:

 • overordnet ansvar for studentene som er utplassert ved skolen, og studentenes kontaktperson under praksisperioden.
 • presentere studentene for personalet ved ankomst til skolen
 • informere aktuelle lærere og personer i kollegiet som vil bli involvert i gjennomføringen av de fem oppstartsdagene, inkludert deltakere på møter osv. hvor studentene vil delta.
 • bistå veilederne i arbeidet med studentene, støtte veilederne i veiledning og vurdering når det er utfordringer knyttet til dette.
 • ansvar for å kontakte ILS umiddelbart dersom student(er) fungerer dårlig i praksis. Les mer om Tvil om lærerdyktighet her.
 • ha ansvar for å kontakte ILS umiddelbart dersom en students fravær overstiger fem (5) dager.
 • ved slutten av 8-ukerspraksis sørge for at veiledere og studenter har et avslutningsmøte hvor praksis blir oppsummert og utviklingspunkter blir notert på praksiskort før det signeres. Studentene skal være kjent med innholdet i vurderingen veileder(ne) sender til ILS.

Etter praksis:

 • sørge for at veilederne leverer praksisrapport fra 45-dagerspraksis til ILS. Veileder har ansvar for å fylle ut rapportene, men du skal sørge for at ILS mottar alle rapportene innen en uke etter endt praksis. Dersom det er tvil om egnethet skal rapporten sendes til ILS umiddelbart.
 • se til at informasjon fra ILS når veilederne
Publisert 22. mai 2017 12:52 - Sist endret 24. mai 2019 10:29