Studentenes rolle og oppgaver

Før praksis:

 • forhøre seg om oppmøtetid og -sted for oppstartspraksis i uke 33/ 34.
 • sette seg godt inn i praksisguide, praksiskort, fraværsregler og vurderingskriterier for gjennomføring av praksis

Under praksis:

 • gjennomføre forventningssamtale med veileder og medstudenter i praksisgruppa
 • møte forberedt og tidsnok til avtaler og undervisning i praksisperioden
 • delta og bidra i aktiviteter, møter og gjøremål ved praksisskolen. Det forventes at studenter deltar på personalmøter, møter i avdelinger og/eller fagseksjoner, teammøter o.l. Dette omfatter også eventuelle møter på kveldstid
 • praktisk arbeid med undervisning 8-10 timer per uke, det innebærer egen undervisning, observasjon av veileder og observasjon av medstudenter
 • observere medstudenters undervisning, selv om studenten ikke har kompetanse i faget, for å kunne delta aktivt i veiledningssamtaler
 • gjennomføre innholdskomponentene i praksiskortet
 • sørge for at undervisingsplaner foreligger ved påhør
 • møte forberedt og delta aktivt i veiledningssamtaler
 • ha oppsummeringsmøte med veileder. Her vil praksisperioden og veileders vurdering gjennomgås, praksiskortet signeres.

Etter praksis:

 • levere ferdig utfylt praksiskort senest fredag 1 uke etter 8-ukerspraksis
Publisert 22. mai 2017 12:52 - Sist endret 24. mai 2019 10:46