Vurdering og godkjenning av praksis i PROF4045

Vurdering av praksis i profesjonsfaget

En students kvalifikasjoner og egnethet som lærer skal vurderes i alle praksisperiodene i Lektorprogrammet. Det skal være progresjon i praksisopplæringen, det vil si at studenten gradvis skal få større opplæringsansvar og bli introdusert for og utfordret på stadig flere områder av læreres profesjonsutøvelse. Tilsvarende skal veileders forventninger til studentens kunnskaper og ferdigheter øke etter hvert som de får mer praksiserfaring. Studenter som gjennomfører praksis u PROF4045 har bestått praksisperiodene i PROF1015 og PROF3025.

I PROF4045 skal praksisen ha et særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar. Denne praksisperioden utgjør grunnlaget for sluttvurdering av studenten. Studentens sluttvurdering skal gjøres på bakgrunn av Kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering av praktisk lærerdyktighet.

Krav for å bestå praksis i PROF4045

Praksis i PROF4045 er en eksamensdel. For å bestå praksis i PROF4045 må studenten:

 • ikke ha for mye fravær i praksisperioden
 • levere praksiskortet innen fristen
 • bli vurdert som egnet i praksisperioden, både av veileder(e) og påhørere

Krav til oppmøte i 45-dagerspraksis

All praksis i PROF4045 er obligatorisk. Eventuelt fravær må dokumenteres. Ved sykdom e.l. må studenten gi beskjed til skolens koordinator og veileder(e) umiddelbart.

Dersom studenter er fraværende fra praksis uten gyldig årsak, eller det totale antall fraværsdager i praksis overstiger fem (5) dager, vil praksisperioden normalt ikke bli bestått. I de tilfellene der studenten har for mye fravær må studenten selv ta kontakt med skolen for å ta igjen det nødvendige antall praksisdager. Merk at skolen ikke er pålagt å tilby utvidet praksis på grunn av studenters fravær. 

Praksisansvarlig for emnet må kontaktes umiddelbart av skolens praksiskoordinator dersom en student har vært fraværende mer enn 5 dager.

Levering av praksiskort

Studentene skal gjennomføre innholdskomponentene på praksiskortet i løpet av praksis. Senest en uke etter 8-ukerspraksis skal ferdig utfylt praksiskort leveres i læringsplattformen.

Vurdering av egnethet

Veileder skal vurdere studentens lærerdyktighet og personlige utvikling innenfor følgende områder; tilstedeværelse, gjennomføring av oppgaver, faglig kompetanse, kommunikasjon og samarbeid, veiledning og selvinnsikt og personlig funksjonsnivå. Deltakelse, mottakelighet og oppfølging av veiledningen er viktige komponenter i vurderingen av studenten. Veileder(e) skal være tydelig overfor studenten om sin vurdering og det skal gjennomføres vurderingssamtaler underveis i praksisperioden slik at studenten vet hvilke områder som han/hun bør videreutvikle og styrke. For detaljer se Kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering av praktisk lærerdyktighet.

Den enkelte student skal vurderes av:

 • Veileder(e)
 • En person fra praksisskolens ledelse
 • Fagperson fra ILS

Veileder(e) og påhører(e) skal hver for seg levere en vurderingsrapport på den enkelte student. Vurderingen skal gjøres i henhold til Kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering av praktisk lærerdyktighet. Rapportene konkluderer enten med «Studenten er egnet», «Tvil om egnethet», eller med «Studenten er lite egnet/ikke egnet». Dersom man mener at studenten er egnet for læreryrket, skal det fylles ut en kort elektronisk rapport. Er man i tvil om en students egnethet, bør rapporten være mer omfattende og sendes ILS umiddelbart.

Påhør

I løpet av praksisperioden vil det bli gjennomført minst to påhør av hver student, ett fra skolens ledelse og ett fra ILS. Er det tvil om en students egnethet, kan ILS foreta ett eller flere ekstra påhør. Studenten kan imidlertid ikke kreve dette.

Påhører skal være til stede i en av studentens undervisningstimer, og skal deretter ha en veiledningssamtale med studenten. Veileder skal være til stede i timen og under samtalen. Har studenten parpraksis, må studenten ha hovedansvaret for undervisningen gjennom påhøret. Det skal alltid foreligge en undervisningsplan ved påhør.

Et påhør er ikke en eksamen, men en del av vurderingen av praksis. Et påhør som konkluderer med tvil oppheves ikke av et etterfølgende påhør som konkluderer med egnethet.

Påhørsrutiner

 • Studenten skal i løpet av første uke av praksisperioden sende inn sin timeplan til ILS via læringsplattformen. Timeplanmal fra ILS skal benyttes. Studenten er ansvarlig for å orientere ILS om endringer i planen.
 • Skolens kontaktperson vil deretter bli kontaktet av den fra ILS som skal gjennomføre påhøret for avtale tidspunkt for påhør. Alle påhør bør varsles i god tid.
 • Ved påhøret skal det foreligge en undervisningsplan. Undervisningsplanen leveres i forkant av påhøret.
 • Påhører skal informere studenten om hva som vil rapporteres og om sin konklusjon
 • Etter påhøret fyller påhører ut rapportskjemaet. Studenten kan kreve innsyn i rapportene jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Tvil om egnethet

Praksisansvarlig for emnet må kontaktes dersom det er tvil om studentens egnethet. ILS skal ha beskjed om dette så tidlig som mulig slik at det kan gjennomføres et ekstra påhør fra instituttets side. Studenten kan imidlertid ikke kreve dette.

 • Hvis én (1) eller flere av rapportene konkluderer med tvil om studentens egnethet skal studentens vurderingskomité konsulteres.
 • Hvis én (1) eller flere av vurderingskomiteens medlemmer ønsker vurderingsmøte skal studentens vurderingskomité innkalles.
 • Hvis én (1) eller flere av rapportene konkluderer med «Studenten er lite egnet/ikke egnet» skal studentens vurderingskomité innkalles. Vurderingskomiteen innkalles normalt så snart som mulig etter endt praksis, men kan også innkalles under praksisperioden.

Vurderingskomiteen består av studentens veileder(e), ILS-påhører(e) og skolens påhører. Alle påhørere og veiledere som har vært involvert i vurderingen av studenten bør møte for at komiteen skal kunne fatte et vedtak. Det er studentens vurderingskomité som fatter vedtak om bestått eller ikke bestått praksis, ikke den enkelte påhører eller veileder. Komiteen skal søke å danne seg et mest mulig helhetlig bilde av studentens praksisperiode. Alle rapporter skal tas hensyn til i komiteens gjennomgang, og det er praksis som helhet som vurderes, ikke ene og alene rapportene. Alle komiteens medlemmer er fullverdige medlemmer. Er det uenighet om en student skal få godkjent eller ikke godkjent praksis, skal det voteres. Alle medlemmene i komiteen har én stemme, og vedtak fattes med simpelt flertall.

Studenten skal tilsendes komiteens vedtak så snart dette foreligger. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages av studenten med mindre det foreligger formelle feil jf. universitets- og høgskolelovens § 5-3, punkt 5, første setning, som lyder: «Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages».

Publisert 15. mai 2017 11:44 - Sist endret 27. mai 2019 18:47