PROMO1 – Profesjonsrettet mentorordning 1. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

PROMO1 er det første av ti emner i Lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning. Gjennom møter på campus og skolebesøk blir du introdusert for ulike sider av en lærers hverdag.

PROMO-gruppen ledes av en godt kvalifisert mentor, som legger til rette for diskusjoner, refleksjoner og innsikt i ulike aspekt av lærerprofesjonen. Du vil delta i gruppe med studenter i samme fagkrets som deg.

I tiden mellom samlingene vil det være felles arrangementer/tilbud for alle lektorstudenter. Disse vil ha fokus på det å være ny student og hvordan du skal lykkes om lærerstudent.

Hva lærer du?

Emnet gir deg innsikt i sentrale tema relatert til lærerens jobb i skolen. I samlingene skal vi:

  • Fokusere på lærerens kjernepraksiser og lærerprofesjonen. Reflektere rundt hva det vil si å være en lærer og hva som utgjør læreres profesjonelle kompetanse.
  • Diskutere perspektivskiftet: overgang fra elev til student og fra student til lærer.
  • Reflektere over hvordan du som lærer kan etablere et godt klassemiljø. Hva er lærerens ansvar og hva kan læreren gjøre? Samt lære om skolens støtteapparat.
  • Dra på skolebesøk. Her skal du observere og reflektere knyttet til lærerens rolle i relasjonsbygging

I dette emnet gir vi deg også en introduksjon til det å være ny student på lektorutdanningen. Gjennom ulike arrangement og øvelser har vi fokus på:

  • Hva som kreves av deg som student på UiO
  • Å skape nettverk med medstudenter
  • Kjennetegn ved studenter som lykkes

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til Lektorprogrammet (UVM5-LEP). PROMO1 er tilrettelagt for deg som går 1. semester i Lektorprogrammet. Emnet er ikke obligatorisk i studieløpet.

Undervisning

Emnet er organisert med tre gruppemøter i høstsemesteret. En av samlingene vil være et skolebesøk. Du deltar i en gruppe med studenter fra samme studieløp som deg, og gruppen ledes av en erfaren veileder og lærer fra skolen med tilsvarende fag.

Arrangementene i tiden mellom samlingene kan være både forelesninger og gruppeøvelser. Her møter du vitenskapelig ansatte fra UiO samt Lektorprogrammets administrasjon og studieveiledere.

Ved deltagelse på minst to av gruppemøtene vil du bestå emnet.

Eksamen

Det er ingen eksamen i emnet. Emnet blir bestått dersom du deltar på minst to av de tre gruppemøtene.

Karakterskala

Godkjent/ikke godkjent

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk