Dette emnet er nedlagt

RDID4011 – Naturfag som allmenndannelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Hva kjennetegner naturvitenskap som en faglig disiplin: grunnleggende vitenskapsteori og -filosofi. Legitimering og begrunnelse for at alle skal lære naturfag.
  • Aktuelle utfordringer (som "vitenskapelig analfabetisme", ulik former for vitenskapskritikk og "alternativer"): Hvordan skal de forstås, og hvordan skal man forholde seg til dem?
  • Naturfag og læringspsykologi; fra behaviorisme til konstruktivisme og hverdagsforestillinger. Ulike dimensjoner i naturfaglig allmenndannelse (vitenskap som produkt, som prosess, som sosialt system).
  • Naturvitenskap og teknologi i det norske samfunn: resultater og perspektiver fra internasjonale undersøkelser om faglige prestasjoner og holdninger, både i skole og blant voksne.
  • Naturfagene i norsk skole: utviklingstrekk, læreplaner, alternativer.
  • Realfag og likestilling: holdninger, interesser, valg: hva vi vet om likheter og ulikheter mellom de to kjønn, og hvilke konsekvenser har dette?

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap, holdninger og ferdigheter for aktiv virksomhet for naturfagene i skole og samfunn.

Studenten skal få et grunnlag for informert, kritisk refleksjon over den plass og rolle naturvitenskap og teknologi har i skole og samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet bygger på en godkjent emnegruppe i realfag (matematikk eller ett eller flere av naturfagene) i et omfang av 80 studiepoeng. Faglig bygger det på naturfagdidatikk i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Studenter som er tatt opp på lektor- og adjunktprogrammet(LAP) har prioritet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter en godkjent emnegruppe i realfag i et omfang av 80 studiepoeng.

Undervisning

Kan organiseres over et helt semester eller som et samlet intensivkurs. Varierte undervisningsformer: forelesninger, studentframlegginger, diskusjoner.

Emnet inngår i lektorprogrammets masterspesialsiering i realfagdidaktikk og kan evt. inngå i andre masterprogrammer etter godkjenning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studiekrav/Obligatorisk komponent

  • Det skal skrives et obligatorisk essay (ca 10 sider/5 000 ord).
  • Godkjent essay og evt. andre studiekrav skal være gjennomført før avsluttende prøve i emnet.

Eksamen

  • Individuell muntlig eksamen basert på skriftlig pensum og forelesninger.
  • Det anvendes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått, med A som beste karakter og F for ikke-bestått.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Forutsetter minst 5 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys siste gang våren 2017

Eksamen

Hver vår

Eksamen tilbys våren 2017, høsten 2017 og for siste gang våren 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo