Retningslinjer for masteroppgaven i religion- og etikkdidaktikk

Masteroppgaven er normalt en monografi, men kan også være en samling mindre, tematisk sammenhengende arbeid. Oppgaven skal være et selvstendig arbeid over et selvvalgt emne. Sidetall vil ligge på mellom 60-80 sider.

Formålet med masteroppgaven

Masteroppgaven skal være et bidrag til religion- og etikkdidaktikk som studium og forskningsfelt. Samtidig skal arbeidet med masteroppgaven øve studenten til kritisk tenkning, selvstendig arbeid og faglig fordypning.

Arbeidet med masteroppgaven skal først og fremst gi selvstendig erfaring fra vitenskapelig arbeid. I tillegg gir arbeidet med oppgaven innsikt i vitenskapelig tilnærming til skolefaget eller studiefaget, slik det nedfeller seg i problemstillinger som knytter seg til undervisning og læring i faget.

 

Valg av emne og metode

Masteroppgaven i religion- og etikkdidaktikk skal ha et innhold som kan knyttes til fagets hva, hvordan eller hvorfor. Det betyr temaer som har å gjøre med innholdet i faget, med fagets metoder og med fagets begrunnelse i utdanningsverket.

Valg av problemområde og oppgavetype bør være realistisk i forhold til den del av studietiden som er avsatt til arbeidet med masteroppgaven (ett semester på full tid). Problemstilling og undersøkelsesopplegg bør være slik at oppgaven lar seg gjennomføre i løpet av normert tid.

Metodevalget skal være egnet til å belyse oppgavens problemstilling. Valg av problemstilling og metode skal skje i samråd med veileder, eventuelt med utgangspunkt i oppgaveforberedende seminar.

Merk: Det er meldeplikt til Personvernombudet for forskning for alle masteroppgaver som behandler personopplysninger.

 

Vurdering av oppgaven

Masteroppgaven i religion- og etikkdidaktikk er et vitenskapelig arbeid som i form og innhold har som mål å tilfredsstille de krav til dokumentasjon og rapportering som er gjeldende innen dette forskningsfeltet. Studenten skal gjøre seg kjent med de krav for dokumentasjon og bruk av referanser som gjelder for masteroppgaven. Når det gjelder kvalitetskriterier, vil en blant annet legge vekt på:

 • Problemstillingens relevans.
 • Begrunnelse for- og samsvar mellom problemstilling, valg av teori og metode og oppgavens konklusjoner.
 • Kandidatens evne til teoretisk og analytisk refleksjon og til å vise varsomhet med hvilke konklusjoner som kan trekkes ut fra det foreliggende materialet, samt å sikre holdbarheten i de konklusjoner som trekkes.
 • Kandidatens skriftlige framstillingsevne og evne til å gi produktet en skikkelig oppbygning med nøyaktige grafiske framstillinger og tabeller, der det er påkrevd.
 • Kandidatens evne til å innlede/avslutte det skriftlige produktet med et sammendrag med konklusjon som i korte trekk gjengir hva avhandlingen dreier seg om og de viktigste resultatene.
 • Kandidatens evne til å orientere seg i litteratur og i tidligere arbeider innen samme område, samt bruke litteratur- og sitathenvisninger og kilder på en korrekt, konsekvent og oversiktlig måte.
 • Referanseoversikt med angivelse av forfatter(e), tittel, utgivelsessted og år.

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

 

Veiledning

Veiledningen i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven er en obligatorisk del av studiet.

En veiledningsavtale skal fylles ut av student og veileder. Avtalen underskrives av student og veileder og leveres til instituttet for godkjenning senest 1. mai/1. desember i det semesteret studenten starter arbeidet med oppgaven. Studenten er ansvarlig for at avtale foreligger. Avtalen sikrer studentens rettigheter til veiledning.

Behovet for veiledning vil variere og studentenes følte behov for hjelp må være retningsgivende for omfanget av veiledningen, men den skal likevel ikke overstige 8 timer. Veiledningen kan skje ansikt til ansikt, via telefon eller ved hjelp av tilsvarende kommunikasjonsmidler. Veileder betales for tre timer for hver veiledningstime og godtgjøres dermed for 24 timer totalt. Tiden skal brukes til forberedelser og eventuell annen kommunikasjon med student, medveileder og administrasjon.

Ved innledning av veiledningsprosessen bør student og veileder avklare hvordan tiden skal brukes. Godt forberedte veiledningstimer fra begge parter, gir bedre og raskere avsluttet avhandling (se forøvrig momenter til samtale).

Hvis instituttet mangler ekspertise innenfor et område kan studenten søke om ekstern veileder. Søknaden vil bli vurdert mot både de faglige og økonomiske ressursene instituttet har til rådighet. Eksterne veiledere vil få godtgjørelse for sitt arbeid etter avtale med instituttet. Ved bruk av ekstern hovedveileder kan det være aktuelt å oppnevne biveileder ved instituttet. Veiledere kan dele veiledningstiden seg i mellom slik de selv finner det hensiktsmessig, men anbefales i hovedsak å gå ut fra en fordelingsmodell med enten 80/20 eller 50/50. Arbeidsdelingen må fremgå av veiledningsavtalen.

Den faglige veiledningen skal særlig omfatte:

 • Innledende samtale om veiledningen (se momenter til samtale om veiledning)
 • Tema og innholdsveiledning
 • Design- og metodeveiledning
 • Fag- og forskningsetikk
 • Hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag
 • Skriveveiledning
 • Vurdering av progresjon av studentens arbeid i forhold til tids- og arbeidsplan)

 

Formelle innholdskrav

Oppgaven skal inneholde et sammendrag på omkring 300 ord. Sammendraget kan ikke overskride en full side og skal stå først i oppgaven. Se Krav til sammendraget.

Masteroppgaven skal være sidenummerert, ha en innholdsfortegnelse og en litteraturliste. Instituttet anbefaler at studenter benytter bibliotekets mal for oppgaveskriving.

Forsiden på masteroppgaven skal angi:

 • Masteroppgavens tittel
 • Forfatterens navn
 • Semester og år
 • Universitet, fakultet og institutt

Merk: Oppgaven skal være innbundet med limt rygg og skal trykkes tosidig. Kravene gjelder også om studenten velger å trykke oppgaven privat. Insituttet sender rekvisisjon til trykking til Reprosentralen per e-post når veileder har bekreftet at oppgaven er klar for trykking.

 

Omfang

Masteroppgaven skal være på om lag 60-80 sider, med fontstørrelse 12 og linjeavstand 1 1/2. ILS anbefaler at studentene benytter bibliotekets mal for oppgaveskriving. Denne er tilgjengelig på bibliotekets nettsider for digitale utgivelser (DUO). Litteraturliste og eventuelle vedlegg, f.eks. intervjuguide, medregnes ikke i sidetallet.

Det er normalt ikke anledning til å avvike kravene, men dersom du mener det foreligger et særskilt tilfelle kan du sende søknad om fritak til instituttet. Søknaden må være begrunnet og inneholde anbefalinger fra veileder.

 

Bruk av fellesarbeid

Det er anledning for to til å skrive masteroppgave felles. Slike oppgaver kan være inntil 50 prosent lengre enn individuelle. Studenter som leverer felles masteroppgave må levere en kort redegjørelse for hvordan arbeidet har vært fordelt mellom dem i gjennomføringen av oppgavearbeidet og i skrivingen av selve teksten. veileder skal - ut fra sin kjennskap til prosessen - skriftlig uttale seg om den fordelingen av arbeidet og ansvar som studentene har beskrevet i sin redegjørelse.

 

Formelle krav ved innlevering

Instituttet dekker kostnadene for åtte eksemplarer av oppgaven dersom den trykkes av Reprosentralen. Du må selv sende oppgaven til trykking på Reprosentralens bestillingsportal. Du vil motta informasjon fra instituttet  om sted- og tiltakskoder som skal benyttes i bestillingen av eksemplarene instituttet betaler for. Det må beregnes minst 4 fulle virkedager til trykking. Velger man å trykke oppgaven privat dekker instituttet ikke kostnadene. Oppgaven skal leveres ferdig trykket og innbundet (type innbinding: limfres) i seks eksemplarer på ekspedisjonskontoret innenfor åpningstiden.

Før du leverer oppgaven på ekspedisjonskontoret må oppgaven i sin helhet lastes opp i DUO, Digitale utgivelser ved UiO. Dette gjøres via StudentWeb. Informasjon om fremgangsmåte finnes på denne siden.

Følgende skal leveres samlet i ekspedisjon ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) innen fristen:

Masteroppgaven kan leveres hele semesteret frem til leveringsfristen. Sensur faller senest 8 uker etter leveringsfristen har gått ut. Etter sensuren har falt bestiller ILS lektorvitnemål til alle studenter som kvalifiserer. Behandlingstid for å lage vitnemål kan ta opptil 8 uker. Det er viktig at adressen i StudentWeb holdes oppdatert, til vitnemålet har kommet i posten. Du kan til enhver tid bestille en karakterutskrift i StudentWeb, for eksempel i forbindelse med en søknadsprosess.

 

Publisering av masteroppgaven

Alle masteroppgaver skal publiseres elektronisk gjennom Digitale utgivelser ved UIO; DUO. Det er en fordel både i forhold til publiseringen og i forhold til skriveprosessen at du setter deg inn i de verktøyene du bør bruke i skrivearbeidet fra du starter opp med å jobbe med masteroppgaven din. Se mer informasjon om dette på : http://www.duo.uio.no/

Instituttet dekker kopiering av 8 eksemplarer av oppgaven ved UiOs reprosentral. Oppgaven trykkes da i sort/hvitt med omslag i farget kartong og limt rygg - A4-format. Se retningslinjene fra reprosentralen og merk spesielt punktet om trykningstid/leveringstid.

Oppgaven skal leveres ferdig trykket innen leveringsfristen og kandidaten er selv ansvarlig for å levere oppgaven til trykking i god tid. Dersom studenter velger å kopiere masteroppgaven på privat trykkeri skal oppgaven trykkes tosidig i A4 format og innbundet med limt rygg. Oppgaven kan ikke leveres i form av løse ark i perm eller lignende.

 

Publisert 10. juni 2011 13:35 - Sist endret 1. apr. 2019 12:27