Pensum

UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning

Hovedbøker:

Elstad, E. & Helstad, K. (2014),  Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget.  Kap 1, 7, 12 og 16 (85 sider).

 

Fullan, M. (2017). Ledelse som setter spor. Cappelen Damm Akademisk (68 sider).

 

Helstad, K & Øiestad, P. A. (2017) Læreren som regissør. Verktøy for ledelse i klasserommet. Cappelen Akademisk. Kap. 2, 5, 6, 8 og 10 (72 sider).

 

Møller, J. & Ottesen, E. (2011). Rektor som leder og sjef. Kap. 10, 12 og 13. Universitetsforlaget. (42 sider).

 

Robinson, V. (2014). Elevsentrert skoleledelse. Cappelen Akademisk. 134 sider.

 

Säljö, R. (2016). Læring - en introduksjon til perspektiver og metaforer. Cappelen Damm (180 sider).

 

Aas, M. (2013). Ledelse av skoleutvikling. Universitetsforlaget. 144 sider

 

Tema B: Organisasjon og ledelse

Hovedbøker:

 

Bang, H (2011). Organisasjonskultur. Universitetsforlaget. Kapittel 1 – 5 (155 sider).

 

Hwang, P. & Nilsson, B. (2015). Gruppepsykologi: en innføring i gruppepsykologiske prosesser. Kap 2, 4, 7 og 8. Fagbokforlaget (53 sider).

 

Irgens, E. (2016). Skolen. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring. Fagbokforlaget (s.13-61, 102-124, 183-252, 283-330, 190s)

 

Roald, K. (2012). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring.Når skole og skoleeier utvikler kunnskap. Kap. 1 – 5. Fagbokforlaget. (177 sider).

 

Aas, M. & Paulsen, J.M. (red.) (2017). Ledelse i fremtidens skole. Kap. 6, 7, 9, 14 og 17. Fagbokforlaget. (80 sider).

 

Tema C: Styring og ledelse

 

Hovedbøker:

 

Andenæs, K. & Møller, J. (red) (2016). Retten i skolen. Mellom pedagogikk, juss og politikk. Kap 3, 5, 8 og 12. Universitetsforlaget (92 sider).

 

Elstad, E. & Sivesind, K. (red.) (2010). PISA – sannheten om skolen? Kap. 6, 7, 11 og 17.  Universitetsforlaget (76 sider).

 

Karseth, B., Møller, J. & Aasen, P. (2013). Reformtakter – om fornyelse og stabilitet i grunnskolen.  Universitetsforlaget (248 sider).

 

Møller, J. & Ottesen, E. (2011). Rektor som leder og sjef. Kap. 1-6. Universitetsforlaget.
(132 sider).

 

Mausethagen, S., Prøitz, T. S., Skedsmo, G. (2018). Elevresultater. Mellom kontroll og utvikling. Fagbokforlaget (167 sider).

 

For hele emnet:

 

Elektroniske artikler

Andreassen, S.E. (2014). Lokale læreplaner-kunnskapsmonopol eller kompetansemeny? I Røvik m.fl. Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk

 

Brandmo, C. (2014). Metakognisjon og selvregulert læring. I Stray, J.H. & Wittek, L. (2014). Pedagogikk – en grunnbok. Cappelen Damm (16 sider). ITL.

 

Engeland, Ø. & Langfeldt G. (2009). Forholdet mellom stat og kommune i styring av norskutdanningspolitikk 1970 – 2008. Acta Didactica, Vol. 3 Nr. 1 Art. 9 (16 sider).

 

Lejonberg, E.; Elstad, E.& Christophersen, K. A. (2017). Teaching evaluation: antecedents of teachers’ perceived usefulness of follow-up sessions and perceived stress related to the evaluation process. Teachers and Teaching: theory and practice. (15 sider)

 

Olsen, R.V. & Skedsmo, G. (2012): Mellom forventninger og faktiske prestasjoner. Om utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i skolen. I: Hopfenbeck, T.N., Kjærnsli, M. & Olsen, R.V. (Red.): Kvalitet i skolen. Internasjonale og nasjonale undersøkelser om læringsutbytte og undervisning. Oslo.
Universitetsforlaget, 21-35 (14 sider).

 

Skedsmo, G. & Mausethagen, S. (2017). Nye styringsformer i utdanningssektoren – spenninger mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar. I Norsk pedagogisk tidsskrift, 02/2017, 169 – 179 (10 sider).

 

Kompendiet:

Blossing, U., Nyen, T., Söderstrom, Å., Tønder, A.H. (2012). Skoler som organisasjoner. I Blossing, U., Nyen, T., Söderstrom, Å., Tønder, A.H. Utvikling av skoler. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag (kap.2) 11 sider

 

Byrkjeflot, H. (1997). Fra ledelse til management. I: H. Byrkjeflot (red). Fra styring til ledelse (419-464) Bergen: Fagbokforlaget (45 sider).

 

Dysthe, O. (2005). Leiing i eit dialogperspektiv. I Fuglestad, O.L. & Lillejord, S. (Red.). (2005). Pedagogisk ledelse – et relasjonelt perspektiv. (2.utgave). Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 5, s. 77-98) 21 s.

 

Eriksen, B. (2012). Rektors rett og plikt til å styre. I: Eriksen, B. Rektors styringsrett. Kap. 9 (22 sider).

 

Erstad, O. (2011). Digitalt kompetente skoler. I Erstad, O. & Hauge, T.E (red.). Skoleutvikling og digitale medier – kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. (Kap. 3) 15 sider.

 

Irgens, E. (2010). Rom for arbeid. Lederen som konstruktør av den gode skole. I: Andreassen, R.A., Irgens, E.J. & Skaalvik, E. (2010). Kompetent skoleledelse. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 20 sider.

 

Møller, J. & Skedsmo, G. (2013): Centralization and Decentralization as Twin Reform Strategies. In: Moos, L. (Ed.): Transnational Influences on Values and Practices in Nordic Educational Leadership - Is there a Nordic Model. Dordrecht. Springer, 61-72 (12 sider).

 

Postholm, M.B. (2012). Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Trondhjem: Tapir Akademisk Forlag. Kap. 2 (30 sider).

 

Prøitz, T.S. (2015). Læringsutbytte i politikk og styring. I T.S. Prøitz, Læringsutbytte. Kap. 6. Oslo: Universitetsforlaget, 12 sider.

 

Skagen, K. (2009). Coaching – ny livskvalitet eller trøst? I Brekke, M. & Søndenå, K. (Red.). Veiledningskvalitet. Oslo: Universitetsforlaget (ss. 76 – 91) 15 sider

 

Wadel, C. C. (2005). Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskulturer. I Fuglestad, O.L. & Lillejord, S. (red). Pedagogisk ledelse – et relasjonelt perspektiv. Oslo.: Fagbokforlaget. (15 sider).

 

Støttelitteratur:

 

 

For ledere i grunnskolen:

Jensen, R. & Aas, M. (2012). Å utforske praksis. Grunnskolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

For ledere i videregående skole:

Jensen, R. & Aas, M. (2012). Å utforske praksis. Videregående. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

Gunnulfsen, A.E. & Hall, J. (2015). En skoleleders dagbok -Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk Forlag (209 sider).

 

Stålsett, U. (2009). Veiledning i en lærende organisasjon. Oslo: Fagbokforlaget.

Publisert 7. feb. 2019 13:44 - Sist endret 7. feb. 2019 13:44