Pensum/læringskrav

UTLED 4221: Profesjonalitet og ledelse

Hovedbøker

Dyste, O. (Red.). (2001). Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 2-4) 74 sider

McLaughlin, M.W. & Talbert, J.E. (2006). Building school-based teacher learning communities. New York: Teachers College Press. (Kap. 1-4 og 7) 97 sider

Møller, J. (2004). Lederidentiteter i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1, 3, 4, 9-11) 109 sider

Postholm, M.B. (Red.). (2005). Kvalitativ metode. En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1-3) 50 sider

Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber. Læring. Mening og identitet. København: Hans Reitzels Forlag. (Innledning, kap. 1, 2, 3 og 5) 156 sider

Lastes ned fra nettet

Frick, J E & Frick, W C: "An ethic of connectedness: enacting moral school leadership through people and programs" i Education, Citizenship and Social Justice, 5(2), 2010. ss 117-130 (13 sider).

Gronn, P: "Leadership - who needs it?" i School Leadership & Management, 23(3), 2003. ss 267-291 (24 sider).

Harris, A: "Distributed leadership: According to the evidence" i Journal of Educational Administration, 46(2), 2008. ss 172-188 (16 sider).

Raaen, F D: "Autonomy, candour and professional teacher practice: A discussion inspired by the later works of Michel Foucault" i Journal of Philosophy of Education, 2011. ss 627-641 (14 sider).

Kopisamling

Englund, T. & Solbrekke, T.D.(2011). "Professional Responsibility Under Pressure?" i C. Sugrue & T.D. Solbrekke. (Red.). Professional responsibility - New horizons of praxis. London: Routledge, ss. 57-71 (14 sider)

Grimen, H. (2008). "Profesjon og kunnskap" i A. Molander & L.I. Terum (Red.), Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3 (22 sider)

Gronn, P. (2011). "Risk, Trust and Leadership" i C. Sugrue & T.D. Solbrekke. (Red.). Professional responsibility - New horizons of praxis. London: Routledge, ss. 89 - 101 (12 sider)

Kvernbekk, T. (1995). "Om erfaringstyranni og teorityranni. Et vitenskapsteoretisk perspektiv på forholdet teori - praksis" i Nordisk pedagogikk, 15(2), ss. 88-96 (8 sider)

Vågan, A & Grimen, H: "Profesjoner i maktteoretisk perspektiv" i A Molander & L I Terum (Red): Profesjonsstudier, 2008. Oslo: Universitetsforlag. Kap 25 (17 sider).

Læringskrav

Læringskrav for emnet, se ITL

UTLED 4222: Kvalitet og organisasjonsutvikling

Hovedbøker

Dale, E L: Fellesskolen. Skolefaglig læring for alle., 2008. Oslo: Cappelen. Innledningen & kap 1 og 8 (70 sider).

Elstad, E. & Sivesind, K. (Red.). (2010). PISA - sannheten om skolen? Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2, 5, 6 og 8) 69 sider

Jacobsen, D I & Thorsvik, J: Hvordan organisasjoner fungerer, 2007. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 2-5 og 9-11 (237 sider).

Langfeldt, G., Elstad, E. & Hopmann, S. (Red.). (2008). Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål og pedagogiske svar. Oslo: Cappelen. (Kap. 2, 5 og 8) 83 sider

Roald, K: Kvalitetsvurdering og organisasjonslæring. Når skole og skoleeigar utviklar kunndkap, 2012. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 2, 3, 4, 5 (63 sider).

Røvik, K.A. (2007). Trender og translasjoner. Idéer som former 21. århundrets organisajson. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2 og 11-15) 141 sider

Lastes ned fra nettet

Pfeffer, J: "Understanding power in organizations" i California Management Review, 34(2), 1992. ss 29-50 (22 sider).

Kopisamling

Haug, P: "Komparative studier: Har dei verdi?" i T N Hopfenbeck, M Kjærnsli & R V Olsen (red): Kvalitet i norsk skole. Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning, 2012. Oslo: Universitetsforlaget. ss 47-56 (19 sider).

Olsen, R V & Skedsmo, G: "Mellon forventninger og faktiske prestasjoner. Om utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i skolen" i T N Hopfenbeck, M Kjærnsli & R V Olsen (red): Kvalitet i norsk skole. Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning, 2012. Oslo: Universitetsforlaget. ss 21-36 (15 sider).

Senge, P M (1990). "The leader's new work: Building learning organizations" i Sloan Management Review, 32(1), ss 7-23 (16 sider)

Virkkunen, J. (2009). "Two theories of organizational knowledge creation" i A. Sannino, H. Daniels & K.D. Gutiérrez (Red.). Learning and expanding with activity theory. Cambridge: Cambridge University Press. Kap. 9, ss 144-159 (15 sider)

Læringskrav

Læringskrav for emnet, se ITL

UTLED 4223: Globalisering og medborgerskap

Hovedbøker

Berge, K L & Stray, J H (red): Demokratisk medborgerskap i skolen, 2012. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1, 9 og 10 (54 sider).

Dale, E L: Fellesskolen. Skolefaglig læring for alle, 2008. Oslo: Cappelen. Innledning & kap 3, 4 og 7 (87 sider).

Karlsen, G. (2006). Utdanning, styring og marked. Norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2, 3 og 5-10) 162 sider

Vedøy, Gunn (2006). "Skoleledelse i flerkulturelle skoler" i J. Møller & O.L. Fuglestad.(Red). Ledelse i anerkjente skoler. ss 199-123. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 13 (14 sider; pensumbok på 4111 i 2011).

Lastes ned fra nettet

Biesta, G. (2007). "Don`t count me in. Democracy, education and the question of inclusion" i Nordisk Pedagogikk, 1(27), ss. 18-29 (11 sider)

Elstad, E., Christophersen, K.A. & Turmo, A. (2011). "Social exchange theory as an explanation of organizational citizienship behaviour among teachers" i International Journal of Ledership in Education, 14(4), ss. 405-421 (16 sider)

Hoppers, C.A.O. (2007). "Knowledge, democracy and justice in a globalizing world" i Nordisk Pedagogikk, 1(27), ss. 38-54 (16 sider)

Karseth, B. & Sivesind, K. )(2010). "Conceptualising Curriculum Knowledge Within and Beyond the National Context" i European Journal of Education 45(1), ss.103-120 (17 sider)

Kjelstadli, K. (2006). Skolens nye samfunnsporsjekt. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 2(2006), ss. 109-119 (10 sider)

Møller, J. (2010) Leadership: Democratic. I P. Peterson, E. Baker & B. McGaw. (Red.), International Encyclopedia of Education, Third edition, Volum 5. Amsterdam: Elsevier, ss. 12-17 (5 sider)

Noddings, N. (2007). Education and democracy in the 21st century. Nordisk Pedagogikk. Nordic Educational Research, 1(27), ss. 8-17 (9 sider)

Sahlberg, P: "The fourth way of Finland" i Journal of Educational Change, 12(2), 2011. ss 173-185 (12 sider).

Tolo, A. & Lillejord, S. (2006). Ledelse i en multikulturell skole. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, (2/2006), ss. 120-130 (10 sider)

Woods, P & Gronn, P: "Nurturing democracy: The contribution of distributed leadership to a democratic organizational landscape" i Educational Management Administration & Leadership, 37(4), 2009. ss 430-451 (21 sider).

Kopisamling

Engelund, T. (2008). "The university as an encounter for deliberative communication. Creating cultural citizenship and professional responsibility" i Utbildning & demokrati, 17(2), ss. 97-114 (17 sider)

Grønmo, S: "Innholdsanalyse av dokumenter" i S Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder, 2004. Bergen: Fagbokforlaget. ss 187-202 (15 sider).

Hvistendahl, R. (2009). "Elever fra språklige minoriteter i norsk skole" i R. Hvistendal. (Red.), Flerspråklighet i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4, ss. 69-94 (25 sider)

Klafki, W. (2001). Dannelsesteori og didaktikk - nye studier. Århus: Forlaget Klim, ss. 59-100 (41 sider)

Thyssen, O. (2004). "Dannelse i moderniteten" i E.L. Dale & K. Krogh-Jespersen. (Red.), Uddannelse og dannelse - læsestykker til pedagogisk filosofi. Århus: Forlaget Klim, ss. 331-355 (24 sider)

Publisert 3. okt. 2012 15:45 - Sist endret 5. des. 2012 16:58