Pensum/læringskrav

UTLED 4220: Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati


Pensum/læringskrav

 

 

UTLED 4221: Profesjonalitet og ledelse
 

Hovedbøker:

Dysthe, O. (Red.). (2001). Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag. (Del 1: s. 33 – 90; s. 107-150 + Del 2: s. 197-218. Totalt: 121 sider).

Molander, A. & Terum, L.I. (2008). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 17 og 25. Totalt: 123 sider)

Møller, J. (2004). Lederidentiteter i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1, 3, 4, 8, 9, 10 og 11. Totalt: 122 sider.)

Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber. Læring. Mening og identitet. København: Hans Reitzels Forlag. (Del 1, + kapittel 11. Totalt: 119 sider).

 

Artikler publisert i tidsskrifter som UiO har tilgang til (lastes ned fra nettet):

Blackmore, J. (2011). Lost in translation? Emotional intelligence, affective economies, leadership and organizational change.  Journal of Educational Administration and History, 43(3), 207-225. (18 sider)

Bradbury, L. & Gunter, H. (2006). Dialogic identities: the experiences of women who are headteachers and mothers in English primary schools. School Leadership and Management, 26(5), 489-504. (15 sider)

Evetts, J. (2009). New Professionalism and New Public Management: Changes, Continuities and Consequences. Comparative Sociology 8, pp. 247 -266. (19 sider)

Frick, J.E. & Frick, W.C. (2010). An ethic of connectedness: enacting moral school leadership through people and programs. Education, Citizenship and Social Justice,5(2), 117-130. (14 sider). 

Gronn, P. (2003). Leadership – who needs it? School Leadership & Management, 23(3), 267–291. (24 sider).

Harris, A. (2008). Distributed leadership: According to the evidence. Journal of Educational Administration, 46(2), 172-188. (16 sider).

Kelchtermans, G., Piot, L., Ballet, K. (2011). The lucid loneliness of the gatekeeper. Exploring the emotional dimension in principals' work lives. Oxford Review of Education, 37 (1), 93-108. (15 sider)

Møller, J. (2012). The construction of a public face as a school principal.. International Journal of Educational Management, 26(5) 452-460. (8 sider)
 

Pensumartikler med tilgang via ITL

Ottesen, Eli (2013). Leadership and Inclusion: The Power of Dialogue, In: Leadership for Inclusive Education Values, Vision and Voices.  Sense Publishers.  Kapittel 11, s 121 – 130 (9 sider)

Virkkunen, J. (2009). Two theories of organizational knowledge creation. In A. Sannino, H. Daniels & K.D. Gutiérrez (Red.), Learning and expanding with activity theory (s. 144-159). Cambridge: Cambridge University Press. (kap.9, 15 sider).
 

Kopisamling:

Dale, E.L. (2008). Institusjonell svikt og kvalitetsansvar i utdanningssystemet, kapittel 17, s. 353-366 i Fellesskolen – reproduksjon av sosial ulikhet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (13 sider)

Dale, E.L. (2008). Kvalitetsansvar i utdanningssystemet, kapittel 1, s. 27-77 i Fellesskolen – skolefaglig læring for alle. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (50 sider)

Dysthe, O. (1997). Leiing I eit dialogperspektiv. I Fuglestad, O.L. & Lillejord, S (red.) Pedagogisk ledelse – et relasjonelt perspektiv. ( Kap.5, s. 77 – 98) Bergen: Fagbokforlaget. (22 sider)

Gronn, P. (2011). Risk, Trust and Leadership. I: C. Sugrue & T. D. Solbrekke, (red.), Professional responsibility – New horizons of praxis (s. 89 – 101). London: Routledge. (11 sider). 

Irgens; E.J. (2012). Profesjonalitet, samarbeid og læring. I: J.S. Jøsendal, G. Langfeldt & K. Roald (red.). Skoleeier som kvalitetsutvikler. Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater, s. 204-218, Oslo: Kommuneforlaget. (14 sider)

Kvernbekk, T. (1995). Om erfaringstyranni og teorityranni. Et vitenskapsteoretisk perspektiv på forholdet teori - praksis. Nordisk pedagogikk, 15(2), 88–96. (9 sider).

Kvernbekk, T. (2013). Vil dette virke hos oss? Om veien fra forskningsbasert kunnskap til konkret praksis. I R. Krumsvik & R. Säljö (red.). Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi. s. 279-302. Bergen: Fagbokforlaget (23 sider)

Molander, A. (2013). Profesjonelt skjønn i velferdsstaten: mekanismer for ansvarliggjøring. I A. Molander & J-C. Smeby (red.). Profesjonsstudier II, s. 44-54, Oslo: Universitetsforlaget.  (10 sider)

Møller, J. & Ottesen, E. (2012). Kunnskapsinformert ledelse i skolen – en utfordring for skoleeier. I: J.S. Jøsendal, G. Langfeldt & K. Roald (red.). Skoleeier som kvalitetsutvikler. Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater, s. 171-187, Oslo: Kommuneforlaget. (16 sider)

 

UTLED 4222: Kvalitet og organisasjonsutvikling
 

Hovedbøker:

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. (431 sider).

Busch, T., Johnsen, E. & Vanebo, J.O. (2009). Økonomistyring i det offentlige. Universitetsforlaget (Kap. 2, 5, og 9:  50 sider), merk: Gratis tilgang til e-bok frå UiO Biblioteket med UiO brukernavn og password

 

Artikler publisert i tidsskrifter (lastes ned fra nettet):

Edmondson, A.C. (2008). The Competitive Imperative of Learning. Harvard Business Review. 86(7/8): 60-67 (8 sider)

Garvin, D.A., Edmondson, A.C., Gino, F. (2008). Is Yours a Learning Organization? Harvard Business Review, 86(3): 109-117 (8 sider)

Kotter, J. (2007). Leading Change. HBR’s Ten Must Reads on Change, pp. 2-13 (11 sider)

Paulsen, J.M. (2011). Å lede asymmetriske kunnskapsorganisasjoner – “Mission Impossible”? I Madsbu, J. P., Pedersen, M. (Red.), I verdens rikeste land: samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid. Vallset: Oplandske bokforl. (17 sider)

Pfeffer, J. (1992). Understanding power in organizations.California Management Review, 34(2), 29-50. (22 sider)

Senge, P. M. (1990). The leader’s new work: Building learning organizations. Sloan Management Review, 32(1), 7-23. (17 sider)

Weick, K. (1982). Administering Education in Loosely Coupled Schools. Phi Delta Kappa International 63(10): 673-676 (4 sider)

 

Kopisamling:

Sørhaug, T. (1996). Om ledelse: Makt og tillit i moderne organisering. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 1) (23 sider)

 

UTLED 4223: Globalisering og medborgerskap

Hovedbok:

Røvik, K. A, Eilertsen, T.V. & Furu, E.M. (red.). Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 11 (188 sider).

Berge, K. L. og Stray, J. H. (red): Demokratisk medborgerskap i skolen, 2012. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1, 4, 7 og 10 (75 sider).

 

Artikler publisert i tidsskrifter (lastes ned fra nettet):

Andersen, F. and E. Ottesen (2011). "School leadership and ethnic diversity: approaching the challenges ". Intercultural Education 22(4), p. 285-300 (16 sider). Ligger på ITL.

Elstad, E. (2012). PISA debates and blame management among the Norwegian educational authorities: Press coverage and debate intensity in the newspapers. Problems of Education in the 21st Century, 48 (1), p. 10-22 (13 sider).  Ligger på ITL.

Grek, S. (2009). Governing by numbers: The PISA ‘effect’in Europe. Journal of education policy, 24(1), p. 23-37 (15 sider). Ligger på ITL.

Hall, D., Grimaldi, E., Gunter, H.M., Møller, J., Serpieri, R. & Skedsmo, G. (2015): Educational Reform and Modernisation in Europe: The Role of National Contexts in Mediating the New Public Management. European Educational Research Journal. Vol. 14/6. p. 487-507. DOI: 10.1177/1474904115615357 (21 sider).

Kvernbekk, T. (2011): The concept of evidence in evidence-based practice. Educational Theory, 61/5, p. 515-532. DOI: 10.1111/j.1741-5446.2011.00418.x (18 sider)

Møller, J. (2006): Democratic Schooling in Norway: Implications for Leadership in Practice. Leadership and Policy in Schools. Special issue on "International Perspectives on Leadership for Social Justice"; Vol. 5, No. 1, p. 53-69 (17 sider).

Møller, J. & Skedsmo, G. (2013): Modernizing education - NPM reform in the Norwegian education system. Journal of Educational Administration and History 45 (4) p. 336-355 (20 sider).

Rizvi, F. (2011). Experiences of Cultural Diversity in the Context of an Emergent Transnationalism. European Educational Research Journal 10(2), 180-188 (19 sider).

Simons, M. (2009). Studying Regulation and Inequalities in European Education: an exercise in counter-moves and counter-narratives. European Educational Research Journal 8(1), p. 133-141 (9 sider).

Skedsmo, G. & Mausethagen, S. (forthcoming 2016): Accountability policies and educational leadership - a Norwegian perspective. In: Easley, J. and Tulowitzki, P. (Ed.): Accountability and Educational Leadership – country perspectives (18 sider). Ligger på ITL.

Skedsmo, G. & Møller, J. (forthcoming 2016): Governing by new performance expectations in Norwegian schools. In: Gunter, H., Hall, D., Serpieri, R. & Grimaldi, E. (Ed.): New Public Management and the Reform of Education: European lessons for policy and practice. Routledge (23 sider). Ligger på ITL.

Steiner-Khamsi, G. (2013). What is Wrong with the ‘What-Went-Right’ Approach in Educational Policy? European Educational Research Journal 12(1), p. 20-33 (14 sider).

 

Dokumenter/rapporter (lastes ned fra nettet):
 

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole (Ludvigsen-utvalgets innstilling, s.7-129. Lastes gratis ned fra: http://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2014/09/NOU201420140007000DDDPDFS.pdf

 

Kopisamling:

Vedøy, G . (2006): Skoleledelse i flerkulturelle skoler. I Møller, J og Fuglestad O. L. (red.): "Ledelse i anerkjente skoler". Oslo, Universitetsforlaget, s. 199-213 (15 sider).

 

 

Publisert 29. nov. 2017 11:13 - Sist endret 29. nov. 2017 16:18