Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

UNDERVISNING OG LÆRING

Dale, Erling Lars & Wærness, Jarl Inge: Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen, 2003. Cappelen Akademisk Forlag. Kap. 4 Differensieringens sju grunnleggende kategorier og lærestedets ansvar for differensiert opplæring (37 s.).

Engelsen, Britt U. : Kan læring planlegges?, 1999 3. utgave. Gyldendal. Kap. 8 Tilpasset opplæring, men det er jo over 20 av dem! (20 s.) I KOMPENDIUM.

Imsen, Gunn: Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi , 4.utgave 2005 . Tano Aschehoug. Del II Læring og kognitiv utvikling: Kap.2 Veier til elevens verden (18 s), Kap.7 Hva er læring (14 s), Kap.9 Kognitive læringsprosesser (19 s), Kap.13 Læringsprosesser i klasserommet (34 s).

Trebbi, Turid : Hvordan kan elever ta ansvar for egen læring?, Norsk Pedagogisk Tidsskift, Universitetsforlaget (5) 1996 s. 289 -298. (9s) I KOMPENDIUM .

Ludvigsen, Sten R. "Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, læring og klasserommet".I: Ludvigsen, S og Østerud S. (red): Ny teknologi – nye praksisformer. Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk. Forsknings og kompetansenettverk for IT i utdanning. ITU, 2002 (ss 125 – 137, 12s) I KOMPENDIUM

LÆRERROLLEN (inkl. etikk og danning)

Engelsen, Britt U. : Kan læring planlegges?, 2002 . Gyldendal . Kap. 7 Skolens innhold: fagenes egenart, samfunnets interesser eller elevenes behov? (20 s.) I KOMPENDIUM.

Bolstad, Bjørn(red.) : Moderne pedagogikk. Teori og praksis ved Ringstadbekk skole., 2001. Universitetsforlaget . Kap. 5 Veiledning (17 s), Kap. 6 Vurdering (14 s). I KOMPENDIUM.

Bergem, Trygve: Læreren i etikkens motlys, 2000. Ad notam . Introduksjon (7s), Kap.1 Til problemområder (s.21 – 32 , 11s ) I KOMPENDIUM.

Læreplanens generelle del , (34s) (på nett; klikk på Læreplan generell del). http://www.ls.no .

SKOLE OG SAMFUNN

Imsen, Gunn: Lærerens verden. Innføring generell didaktikk , 1997. Tano Aschehoug . Kap. 3 Normative perspektiver på undervisning (ss 44-72, 28s) I KOMPENDIUM.

FAGDIDAKTIKK

Sjøberg, S (red): Fagdebatikk – fagdidaktisk innføring i sentrale skolefag, 2001. Gyldendal Akademisk . Følgende artikler: Sjøberg, S.: Skole, kunnskap og fag (38s), Penne, S: Norsk (40s), Simonsen, A.M.: Engelsk (39s), Brekke G. og Gjone G.: Matematikk (37s).

Hertzberg, Frøydis: Å didaktisere et fag. Hva er det? i (Red) Nystrøm, Catharina & Olsson, Maria: Svenska i utveckling. Svenska på prov. Arton artiklar om språk, litteratur, didaktikk og prov (13) 1999 ss. 31-40. I KOMPENDIUM

Elstad, E. (red.) Fagdidaktikkens identitet og utfordringer. : 2001. ILS/UiO.. Elstad, E.: Om fagdidaktikkens identitet – en sluttkommentar (11.s ), Vestøl, M: Fagdidaktikken og elevens læreforutsetninger (19s) I KOMPENDIUM.

Læreplaner i studiefag 1 for grunnskole og videregående skole (på nett; klikk på Læreplaner for henholdsvis grunnskole og videregående skole) http://www.ls.no

Publisert 21. apr. 2005 15:13 - Sist endret 29. sep. 2005 11:37