Pensum/læringskrav

I tillegg til den anbefalte studielitteraturen, kommer ca. 100 sider selvvalgt litteratur knyttet til egne fag.

Bøker

Hargreaves, A: Lærerarbeid og skolekultur. Læreryrkets forandring i en postmoderne tidsalder, 1996. Ad Notam Gyldendal. Kapittel 9, 10 og 11 (s. 195 – 275) Boken kan lastes ned gratis som webutgave via BIBSYS .

Postholm, May Britt og Moen, Torill: Forsknings-og utviklingsarbeid i skolen, 2009. Universitetsforlaget.

Özerk. K: Pedagogikkens hvordan 2. Metodiske ideer for å styrke elevens læringsutbytte, 2011. Cappelen Akademisk Forlag.

Aspfors, Jessica og Hanssèn, Sven Erik : Gruppementorskap som stöd för lärares profesjonelle utvickling, 2011. Söderström & C:o Förlag ab . ISBN: 978-951-52-2886-4.

Webartikler som kan lastes ned gratis via BIBSYS

Dall'Alba, G. og Sandberg, J. : "Unveiling professional development: A critical review of Stage Models" i Review of Educational Research 76(3), 2006. s. 383 - 412.

Grossman, P., Hammerness, K. og McDonald, M: "Redefining teaching, re-imagining teacher education" i Teachers and Teaching 15(2), 2009. s. 273 - 289..

Edwards, A. og Protheroe, L. "Learning to see in classrooms: what are student teachers learning about teaching and learning while learning to teach in schools?" i: British Educational Journal, 2003. 29 (2), s. 227-242.

Edwards, A. og Protheroe, L: "Teaching by proxy: understanding how mentors are positioned in partnerships" i Oxford Review of Education 30(2), 2004. s. 183 - 197.

Hattie, J. og Timperly, H: "The Power of feedback" i Review of Educational Research, 77(1), 2007. s. 81 – 112.

Heggen, K. og Damsgaard, H. L: "Læreres vurdering av egen utdanning og videre kvalifisering i yrket" i Norsk pedagogisk tidsskrift, 2010(1) , s. 28 - 40.

Jensen, K: "The desire to learn: an analysis of knowledge-seeking practices among professionals" i Oxford Review of Education 33(4), 2007. s. 489-502.

Le Maistre, C. og Paré, A: "Whatever it takes: How beginning teachers learn to survive" i Teaching and Teacher Education 26(3), 2010. s. 559 - 564.

Orland-Barak, L. og Hasin, R: "Exemplary mentors’ perspectives towards mentoring across mentoring contexts: Lessons from collective case studies" i Teaching and Teacher Education 26 (3), 2010. s. 427-437.

Ottesen, E: "Teachers "in the making": Building accounts of teaching" i Teaching and Teacher Education 23(5), 2007. s. 612 - 623.

Ottesen, E: "Reflection in teacher education" i Reflective Practice 8 (1), 2007. s. 31-46.

Paavola, S. og Hakkarainen, K: "The knowledge creation metaphor – An emergent epistemological approach to learning" i Science & Education 14, 2005. s. 535-557.

Sfard, A: "On two metaphors for learning and the dangers of choosing just one" i Educational Researcher 27(2), 1998. s. 4-13.

Wadel, C: "Den mellommenneskelige forankring av læring. Praksisfellesskap og læringsforhold" i Norsk pedagogisk tidsskrift , 2002. s. 416 - 422.

Laycock, D. og Long, M: Action Research? Anyone can! Your guide to action research, 2010. s. 1-7. Action Research? Anyone can! Your guide to action research.

McNiff, J: Action Research for professional development. Concise advice for new action researchers, 2002. Third Edition, s. 1-31. http://www.jeanmcniff.com/ar-booklet.asp.

Kompendium

Kompendium for VEIL 4020 - Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 2. Fås kjøpt på kopiutsalget på Akademika, vis gyldig studiebevis ved kjøp.

Innhold i kompendiet

Bråten, Ivar og Thurmann-Moe, Anne Cathrine: "Den nærmeste utviklingssonen som utgangspunkt for pedagogisk praksis" i Bråten, Ivar (red.): Vygotsky i pedagogikken, 2008. Cappelen Akademisk Forlag. s. 123-143 .

Bråten, Ivar: "Ulike perspektiv på læring" i Bråten, Ivar (red.): Læring i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv, 2002. Cappelen Akademisk Forlag. s. 11 – 30.

Dysthe, Olga: "Leiing i eit dialogperspektiv" i Fuglestad, Otto Laurits og Lillejord, Sølvi (red.): Pedagogisk ledelse – et relasjonelt perspektiv, 1997. Fagbokforlaget. s. 77-98.

Fevolden, Trond og Lillejord, Sølvi: "Kapittel 4: Skolens organisering: Aktører, ansvar og reformer" i Kvalitetsarbeid i skolen, 2005. Universitetsforlaget. s. 98-124, s. 172-187.

Heggen, Kåre: "Kapittel 2: Profesjonsutdanningar med ulik historie" i Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar-lærar-sosialarbeidar, 2010. Abstrakt forlag. s. 20-40, s. 188-195.

Kvernbekk, Tone: "Erfaring, praksis og teori" i Kvernbekk, Tone (red.): Pedagogikk og lærerprofesjonalitet, 2001. Gyldendal Akademisk. s. 146 - 163.

Laursen, Per Fibæk: "Kapittel 1: Personlig kvaliteter i undervisningen" og : "Kapittel 3: Den personlig intensjonen" i Den autentiske læreren. Bli en god og effektiv lærer – hvis du vil, 2004. Gyldendal Akademisk. s. 11-18, s. 28-37, s. 179-182.

Lave, Jean: "Læring, mesterlære, sosial praksis" i Nielsen, Klaus og Kvale, Steinar (red.): Mesterlære. Læring som sosial praksis, 1999. Ad Notam Gyldendal. s. 37-51, s. 221-230.

Ludvigsen, Sten: "Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, læring og klasserommet" i Ny teknologi - nye praksisformer : teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk, 2000. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning, Universitetet i Oslo Pedagogisk forskningsinstitutt. Produsert i samarbeid med Unipub Forlag. s. 125 - 137.

Næss, Arne: "Kapittel 7. Man kan bare lære det man føler noe for" i Livsfilosofi. Et personlig bidrag om følelser og fornuft, 2005. Universitetsforlaget. s. 143-162.

Svedberg, Lars: "Fra del 1 Gruppeteorier og metaforer", Svedberg, Lars: "Kapittel 1: Teorier om grupper", Svedberg, Lars: "Kapittel 6. Gruppen som et system", Svedberg, Lars: "Kapittel 8: En oversikt", Svedberg, Lars: "Fra del 2 Fra ”jeg” til ”vi”", Svedberg, Lars: "Kapittel 7: Roller" og Svedberg, Lars: "Kapittel 8: Sosialt forsvar" i Gruppepsykologi. Om grupper, organisasjoner og ledelse, 2002. Abstrakt forlag. s. 17-21, s. 44-51,s. 59-60, s. 114 – 141, s. 337-344.

Publisert 28. nov. 2011 17:45 - Sist endret 5. jan. 2012 16:39