Tidligere gitte eksamensoppgaver

Eksamensoppgaver Ped1001, Høst 2018.

Eksamen vil bestå av to deler.

Første del består av 5 kortsvarsoppgaver. Her vil du for eksempel bli bedt om å forklare et begrep eller beskrive en modell. Svaret skal normalt være mellom 100-150 ord.

Andre del består av en lengre drøftingsoppgave. Her skal du svare på 1 oppgave. Du vil få 3 forskjellige oppgaver å velge mellom. Her vil du for eksempel bli bedt om å sammenligne to teorier og drøfte forskjeller og likheter mellom disse og eventuelt diskutere praktiske konsekvenser av disse teoriene.

Normalt vil tidsfordelingen mellom de to delene være slik at om lag 25 % av eksamenstiden brukes til del en og 75 % til del to.

Samlet vil eksamensoppgavene gjenspeile den faglige bredden i emnet. I vurderingen teller del en 25% og del to 75 %.

Del 1

Du skal svare på alle 5 oppgavene.

 1. Hva legger Kvello i begrepene tilskrevet og valgt arena?
 2. Forklar hva Vygotsky legger i begrepet om den nærmeste utviklingssonen (Zone of Proximal Development).
 3. Hvilke mekanismer forklarer læring i følge behavioristisk læringsteori?
 4. I litteraturen beskrives en rekke læringsstrategier: Redegjør kort for minst tre og gi eksempler.
 5. Hva er digital kompetanse og hvorfor er det viktig i dag?

Del 2

Du skal svare på en av oppgavene.

 • Enten: Hva er sammenhengen mellom læring og kognitiv utvikling? Drøft med utgangspunkt i relevant teori.
 • Enten: I litteraturen beskrives ulike didaktiske retninger slik som kritisk-konstruktiv, handlingsorientert, læringsmålsorientert og systemteoretisk. Sammenlign to av disse retningene og illustrer ved hjelp av eksempler konsekvenser for planlegging og gjennomføring av undervisning.
 • Eller: Med utgangspunkt i relevant teori, drøft hvilken betydning institusjoner som barnehage og/eller skole har for barn og unges læring og sosialisering.

Eksamen PED1001 Høst 2019

Kortsvarsoppgaver (du skal besvare 7 av 10 oppgaver).

 1. Hva er tilknytning og hvordan kan man fremme tilknytning hos barn?
 2. Gjør kort rede for hovedtrekk ved transaksjonsmodellen.
 3. Gjør kort rede for sentrale trekk ved kritisk-konstruktiv didaktikk.
 4. Forklar hva metakognisjon er og gi et eksempel på en metakognitiv ferdighet.
 5. Hva er forskjellen mellom indre og ytre motivasjon?
 6. Bronfenbrenner beskriver betydningen av molare aktiviteter i barns utvikling. Forklar hva en molar aktivitet er og gi et eksempel.
 7. Gjør kort rede for sentrale aspekter ved digital kompetanse.
 8. Hva er mediering? Gi et eksempel på hvordan et redskap kan mediere en handling.
 9. Hva er forskjellen mellom akkommodasjon og assimilasjon i kognitiv utvikling?
 10. Beskriv kort hva som karakteriserer læringsmålsorientert didaktikk.

Langsvarsoppgaver:

Du skal svare på en av oppgavene

 1. Undervisning kan skape engasjement og interesse, men kan samtidig preges av det motsatte; av elever som verken gleder seg til å gå på skolen eller ser meningen med det de gjør. Ta utgangspunkt i Qvortrup og Wiberg (2013, kap. 13-17) og gjør rede for to didaktiske retninger. Drøft deretter hvordan de to retningene legger vekt på ulike sider av undervisning og hvordan lærere kan ta i bruk teorien for å skape økt engasjement og interesse blant elevene.
 2. Med utgangspunkt i relevant teori drøft hvilken rolle samarbeid har i læring og kognitiv utvikling?
 3. I de senere årene har digitale teknologier fått en betydelig plass i barn og unges liv. Med utgangspunkt i relevant litteratur, drøft digitale mediers betydning for barn og unges sosialisering og identitetsutvikling, og diskuter hvilke muligheter og utfordringer dette kan skape for vennskap og familieliv.
Publisert 21. okt. 2019 08:19 - Sist endret 15. okt. 2020 11:34