Tidligere gitte eksamensoppgaver

Eksamensoppgaver Ped1001, Høst 2018.

Eksamen vil bestå av to deler.

Første del består av 5 kortsvarsoppgaver. Her vil du for eksempel bli bedt om å forklare et begrep eller beskrive en modell. Svaret skal normalt være mellom 100-150 ord.

Andre del består av en lengre drøftingsoppgave. Her skal du svare på 1 oppgave. Du vil få 3 forskjellige oppgaver å velge mellom. Her vil du for eksempel bli bedt om å sammenligne to teorier og drøfte forskjeller og likheter mellom disse og eventuelt diskutere praktiske konsekvenser av disse teoriene.

Normalt vil tidsfordelingen mellom de to delene være slik at om lag 25 % av eksamenstiden brukes til del en og 75 % til del to.

Samlet vil eksamensoppgavene gjenspeile den faglige bredden i emnet. I vurderingen teller del en 25% og del to 75 %.

Del 1

Du skal svare på alle 5 oppgavene.

  1. Hva legger Kvello i begrepene tilskrevet og valgt arena?
  2. Forklar hva Vygotsky legger i begrepet om den nærmeste utviklingssonen (Zone of Proximal Development).
  3. Hvilke mekanismer forklarer læring i følge behavioristisk læringsteori?
  4. I litteraturen beskrives en rekke læringsstrategier: Redegjør kort for minst tre og gi eksempler.
  5. Hva er digital kompetanse og hvorfor er det viktig i dag?

Del 2

Du skal svare på en av oppgavene.

  • Enten: Hva er sammenhengen mellom læring og kognitiv utvikling? Drøft med utgangspunkt i relevant teori.
  • Enten: I litteraturen beskrives ulike didaktiske retninger slik som kritisk-konstruktiv, handlingsorientert, læringsmålsorientert og systemteoretisk. Sammenlign to av disse retningene og illustrer ved hjelp av eksempler konsekvenser for planlegging og gjennomføring av undervisning.
  • Eller: Med utgangspunkt i relevant teori, drøft hvilken betydning institusjoner som barnehage og/eller skole har for barn og unges læring og sosialisering.
Publisert 21. okt. 2019 08:19 - Sist endret 21. okt. 2019 08:19