Obligatorisk arbeidskrav 1

Begge de obligatoriske arbeidskravene på PED1002 må leveres og bestås for å kunne ta eksamen i emnet våren 2017.

Husk at du må lese nøye gjennom teksten og følge kravene for seminar eller selvstudium ettersom hva du har valgt.

Oppgaven: Utdanning og likestilling

Obligatorisk arbeidskrav 1 består av følgende deler:

 • En Pecha Kucha presentasjon inkludert et manus
 • Et kort refleksjonsnotat

Første obligatoriske arbeidskrav innebærer å lage en PechaKucha 20x20 basert på et manus og et kort refleksjonsnotat om en pedagogisk samfunnsoppgave som gjelder et problem relatert til utdanning og likestilling i skole og/eller organisasjons-/arbeidsliv.

Besvarelsen kan for eksempel handle om  likestilling mellom jenter og gutter i skolen. I presentasjonen skal du både vise til  formelle dokumenter som for eksempel overnasjonale bestemmelser, nasjonale lover og/eller læreplaner og du skal vise til faglitteratur og evt. empirisk forskning som du kan finne ved å lese pensum eller søke på nett.

PechaKucha, er et presentasjonsformat hvor en hvert bilde i en Powerpointfremvisning varer i 20 sekunder.  Forhåndsinnstillingen gjør at bildefremvisningen «går av seg selv» etter at du setter den i gang. I presentasjonen brukes illustrasjoner, metaforer eller bare ord på hvert bilde for å få fram viktige hovedpoeng. Videre er den muntlige presentasjonen  og framføringen et avgjørende element for å nå fram med budskapet til publikum.

En kort introduksjon om  bruk av PechaKucha i en akademisk sammenheng finner du her:

https://www.youtube.com/watch?v=gZJc8PB2DsQ

Målet for arbeidskravet er forankret i emneplanen for PED1002 hvor det heter seg at «Du skal vise at du kan finne fram til pedagogisk forskning om aktuelle tema og kommunisere faglig, både muntlig og skriftlig, og arbeide og samarbeide om faglige oppgaver»

 

Besvarelsen din skal inneholde:

 1. Din PechaKucha skal være faglig fundert som vil si at du skal bygge på pensum og andre relevante kilder i fremstillingen. Innholdsmessig skal

  besvarelsen struktures med utgangspunkt i følgende punkter:

  a) Hva handler problemet om?

  b) Hva vet vi om problemet fra et faglig ståsted?

  c) Hvilke pedagogiske fordringer (oppgaver) er forbundet med problemet?

 2. Manuset skal innholde en gjengivelse av  hva som  sies for hvert bilde.

 3. Refleksjonsnotatet skal vise til pensumlitteratur eller eventuelt andre tilsvarende kilder. Det skal struktureres med utgangspunkt i følgende punkter:

  a) Et kort sammendrag av innholdet i presentasjonen

  b) Hvilke fagtekster fant du/dere relevant i arbeidet med problemstillingen og hvorfor?

  c) Hvilke muligheter gav bruk av IKT i arbeidet og hvilke utfordringer støtte du/dere på?

  d) Hvilke tanker har du/dere om fordelene og utfordringene med å lage en PechaKucha for et akademisk formål?  (dvs. drøft hensikten i forhold til formatet)

Format.

For å lage en PechaKucha 20x20 anbefaler vi å bruke PowerPoint (PC) eller KeyNote (Mac). Formatet innebærer at du lager 20 "slides"  og forhåndsinnstiller fremvisningen slik at de skifter automatisk hvert 20. sekund. Lydfilen bør være i Mp3/4 for å kunne lastes opp uten tekniske problemer.

Hvordan lage en PechaKucha? Se her:

Power-point: https://www.youtube.com/watch?v=l9zxNTpNMLo

Key-note: https://www.youtube.com/watch?v=KrYTB3NpNM8

Regelverk for bruk av multimedia.

 • NB! Du står selv ansvarlig for å følge UiOs regelverk med hensyn bruk av multimedia. Derfor må du være varsom når det gjelder bruk av foto og opptak av stemmer.

   

 • På NSD sine nettsider, vil du finne gode råd med tanke på å ivareta personsikkerhet i arbeid med data: http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/informasjon_samtykke/

Formelle krav til obligatorisk arbeidskrav.

 • Besvarelsen er lastet opp i INSPERA innen fristen og svarer på oppgaven på en tilfredsstillende måte ved å dekke de ulike innholdsmomentene (1 a – 3 c).
 • Både den digtale presentasjonen og de skriftlige tekstene må angi navnene på alle som har bidratt.
 • Vi anbefaler å anvende den forenklede versjonen av DUO-malen som ligger i Canvas, i arbeid med teksten. Navnene på dem som har arbeidet med oppgaven, skal fremgå av forsiden.
 • Du skal vise til minst 3 faglige referanser i refleksjonsnotatet. De skal refereres og listes opp avslutningsvis  i henhold til APA-malen eller en tilsvarende standard (se: reglene for kildebruk og referanser)
 • Forside, innholdsfortegnelse og referanseliste inngår ikke i tellingen av antall sider.
 • NB! Husk at du ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Trenger du UV's IT-hjelp?

 • http://www.uv.uio.no/tjenester/it/kontakt/index.html

Seminarvariant:

 • Dersom du følger seminarundervisningen, skal du levere en gruppebesvarelse i form av en Power-pointpresentasjon, KeyNote eller tilsvarende som lastes opp i Inspera. I tillegg skal du levere en tekst som er felles for gruppa og som består av et manus (ca 1-2 sider) og et refleksjonsnotat (ca 1-2  sider). Inndeling i grupper vil kunngjøres i seminaret.  Lederen for gruppen skal levere inn besvarelsen på vegne av de andre. Dessuten legges det opp til at gruppene skal ha muntlige presentasjoner for de andre i seminaret.

   

 • Dersom ikke alle har anledning til å møte opp på presentasjonsdagen *, skal en lydfil med kommentarer legges ved bildepresentasjonen (som to separate filer). Både presentasjonen, teksten, og evt. lydfilen skal leveres til avtalt frist for godkjenning av seminaransvarlig. Dersom du laster opp en fil med gjengivelse av stemmer eller bilder av andre enn deg selv, bør det skrives en samtykkeerklæring som du bekrefter når du leverer.  
 • * Det er kun sykdom som gir gyldig fravær fra presentasjon. Kontakt admin.ansvarlig; Cindy Grønsberg (cindy.gronsberg@iped.uio.no) for informasjon om utsatt innleveringsfrist etc.                                               

Tidsplan:

Seminarvariant:  Besvarelsen  vil presenteres og diskuteres i seminaret

 • Uke 6: Du vil få informasjon og hjelp til å komme i gang. Inndeling i grupper vil kunngjøres i seminaret.  Gruppen avtaler hvordan arbeidet skal organiseres, for eksempel når man skal treffes på campus evt. kommuniserer via Skype, eventuelt skrive sammen via Google Docs,  lagre  felles dokumenter  i for eksempel Canvas eller Dropbox eller fordele arbeid og sende utkast via e-post.
 • Uke 8: Gruppen laster opp en plan/skisse for presentasjonen med punkter til refleksjonsnotatet  i Canvas innen mandag 19. februar.  Gruppene legger fram skisse til manus og refleksjonsnotatet i seminaret, og det gis tilbakemelding fra en annen tilfeldig valgt gruppe.
 • Uke 11: Endelig innlevering i Inspera  12. mars 2018 (obligatorisk)
 • Uke 14, 17, 18: Presentasjonen vises for de andre i seminaret

 

Selvstudiumsvariant:

 • Dersom du er selvstudiumsstudent, skal du levere en individuell besvarelse i form av en Power-pointpresentasjon, KeyNote eller tilsvarende, som lastes opp i Inspera. I tillegg skal du levere en lydfil  med kommentarer til hvert bilde og en tekst som består av et manus (ca 1-2 sider) og et refleksjonsnotat (ca 1 -2 sider). Dersom du laster opp en fil med gjengivelse av stemmer eller bilder av andre enn deg selv, bør det skrives en samtykkeerklæring som du bekrefter når du leverer i Inspera. Både presentasjonen, teksten, og lydfilen skal lastes opp i Inspera og vil bli gjennomgått av en fagansvarlig for godkjenning.

Tidsplan:

 Hvis du ønsker tilbakemelding på arbeidskravet underveis, kan du benytte deg av vår faglige drop-in tilbud hver uke.

 • Uke 11: Endelig innlevering i Inspera  12. mars 2018 (obligatorisk)

 

Publisert 30. jan. 2018 14:13 - Sist endret 22. feb. 2018 15:34