Obligatorisk arbeidskrav 2

Begge de obligatoriske arbeidskravene på PED1002 må leveres og bestås for å kunne ta eksamen i emnet våren 2017.

Husk at du må lese nøye gjennom teksten og følge kravene for seminar eller selvstudium ettersom hva du har valgt.

Obligatorisk arbeidskrav 2.

Oppgave:

Oppgaven innebærer å skrive et individuelt fagnotat på ca 4 sider hvor du trekker inn pensumlitteratur og andre kilder for å belyse og drøfte et pedagogisk tema som har aktualitet.

Oppgaven er forankret i emneplanen for PED1002 som stadfester at «Du skal vise at du kan bruke fagtekster fra ulike pedagogiske delområder til å belyse mer kompliserte pedagogiske problemstillinger»

Du skal skrive om en sak som har vært på offentlig høring, dvs hvor et departement har publisert et høringsforslag om en politisk aktuell sak hvor de ber om innspill fra ulike parter før saken eventuelt går videre til behandling i Stortinget.

Du kan velge mellom to aktuelle saker:

a) Høring relatert til Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-karriereveiledningsutvalgets-sluttrapport-nou-20167-norge-i-omstilling--karriereveiledning-for-individ-og-samfunn/id2501505/

b) Høring - forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrifter-om-rammeplan-for-femarige-grunnskolelarerutdanninger/id2468914/

Krav til besvarelsen.

Omfanget på besvarelsen skal være på ca 8800 tegn inkludert mellomrom (+/- 10%).

Fagnotatet skal struktureres i en innledning, en hoveddel og en avslutning.

Innledning:

I innledningen skal du presentere hva fagnotatet handler om, hvilke fagressurser du har innhentet for å besvare oppgaven og hvordan du har strukturert i ulike deler.

Hoveddel:

Hoveddelen skal dekke følgende momenter:

  1. hvilke formelle bestemmelser saken berører  og hvilke pedagogiske spørsmål saken reiser
  2. noen utvalgte aktører (grupper av personer/organisasjoner/institusjoner) som har sendt høringssvar til departementet i saken og deres synspunkter. (du kan selv velge hvor mange høringssvar du vil trekke inn)
  3. en drøfting av synspunktene i lys av pensumlitteratur og evt aktuelle forskningsrapporter som du finner via nettsøk eller på annen måte

Avslutning:

I avslutningen skal du selv skrive hva du tenker om svarene som er sendt departementet. Overrasket de deg? Er du enig eller uenig? Har synspunktene hold i faglitteratur og evt. relevant forskning på området?

Ressurser.

Du kan finne fram til forskningsrapporter og faglitteratur ved å søke på nett. Anbefalte nettsteder:

Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/.

Biblioteket UiO: http://www.ub.uio.no/bruk/sok-i-hele-biblioteket/

Google scholar: https://scholar.google.no/

Formelle krav.

  • Besvarelsen svarer på oppgaven på en tilfredsstillende måte ved å dekke de ulike momentene
  • Anvendelse av DUO-malen hvor tittel og navn angis på forsiden av oppgaven. Du kan laste ned DUO-malen her NB! Forside, innholdsfortegnelse og referanseliste inngår ikke i tellingen av antall sider.
  • Fagnotatet skal vise til minst 5 faglige referanser. De skal referes i teksten underveis og listes opp avslutningsvis etter APA-malen eller en tilsvarende standard (se: reglene for kildebruk og referanser)
  • NB: Husk at du ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Seminarvariant.

Uke 14

I seminaret arbeider du med oblig2. Gruppearbeid

Uke 15

9 april kl 15:00. Frist for å levere utkast av obligatorisk arbeidskrav2. leveres i Canvas.

Uke 17

24 april. Du får veiledning på utkast fra veileder.

I seminaret jobber du med siste del av oblig2. Gruppearbeid.

Uke 18

30 april kl 15:00. Frist for å levere endelig innlevering av obligatorisk arbeidskrav2. Leveres i Canvas fellesrom. (obligatorisk)

 

30 april kl 15:00. Frist for å levere arbeidskrav til hverandrevurdering.

Du kan dessuten levere arbeidskravet til hverandre-vurdering (frivillig).

Du får tilbakemelding fra en tilfeldig medstudent. Du skal også gi tilbakemelding til en tilfeldig medstudent. Dette er nyttig forberedelse til eksamen.

Uke 19

Godkjenning av endelig innlevering av obligatorisk arbeidskrav. Godkjenning, som er en forutsetning for å gå opp til eksamen, kan sjekkes i Canvas.

Selvstudiumsvariant.

Uke 15

9 april kl 15:00. Frist for å levere utkast av obligatorisk arbeidskrav2. leveres i Canvas.

Uke 17

24 april. Veiledning på utkast fra veileder.

Uke 18

30 april kl 15:00. Frist for å levere endelig innlevering av obligatorisk arbeidskrav2. Leveres i Canvas fellesrom.

 

30 april kl 15:00. Frist for å levere arbeidskrav til hverandrevurdering.

Du kan dessuten levere arbeidskravet til hverandre-vurdering (frivillig).

Du får tilbakemelding fra en tilfeldig medstudent. Du skal også gi tilbakemelding til en tilfeldig medstudent. Dette er nyttig forberedelse til eksamen.

Uke 19

Godkjenning av endelig innlevering av obligatorisk arbeidskrav. Godkjenning, som er en forutsetning for å gå opp til eksamen, kan sjekkes i Canvas.

 

 

 

Publisert 30. jan. 2018 15:48 - Sist endret 21. mars 2018 12:33