Eksempel på en eksamensoppgave

Dette er et eksempel på hvordan eksamen kan se ut våren 2019.

Størrelsen på besvarelsen skal være mellom 13000  - 17500 tegn (med mellomrom) som tilsier ca 6 - 8 sider i DUO-malen.  Forside, innholdsoversikt, evt. figurer og referanseliste teller ikke med.

Bruk helst DUO-malen som du kan laste ned fra UiOs nettportal: http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/masteroppgaver/maler/ eller fra Canvas hvor du finner en tilpasset utgave (trykk på ikonet for ressurser under studiestøtte).

Du skal ikke skrive navn men kandidatnummer på forsiden av besvarelsen. Lag innholdsoversikt, sett inn sidetall, men ikke forord eller sammendrag.

I denne eksamen skal du besvare ett av de følgende alternativer  (NB Denne eksempeloppgaven viser bare ett alternativ)

Alternativ I

14. juni 2017 sendte Kunnskapsdepartementet forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven på høring. Temaet var plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid i grunnutdanningen. En rekke høingsinstanser sendte inn brev til Kunnskapsdepartementet. Blant annet sendte NTNU og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking hver sine uttalelser om saken.

Høringsnotatet og de to nevnte uttalelsene finner du her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/bd5fecb67d564b35b6c9d5721390f272/horingsnotat-om-plikt-til-a-tilby-intensiv-opplaring-og-plikt-til-flerfaglig-samarbeid.pdf

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-opplaringsloven-og-friskoleloven-tidlig-innsats-i-skolen/id2556191/?uid=4539a6ca-5f8f-416c-b7ec-b9e7c1c8f3ad

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-opplaringsloven-og-friskoleloven-tidlig-innsats-i-skolen/id2556191/?uid=e193751a-f7ed-45c7-adda-f913579a0042

Oppgavetekst:

Skriv et fagnotat som først kort oppsummerer hva saken som ble sendt på høring gjelder og hvilke argumenter de to høringsinstansene, NTNU og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, legger frem i sine høringssvar. Sammenlikn deretter likheter og forskjeller i synet de har på evaluering og flerfaglig samarbeid i arbeidet med intensiv opplæring og drøft hvorvidt de to instansene kan finne støtte for argumentene sine i faglitteraturen som er anbefalt for emnet  (PED1002). Avslutningsvis kan du kort skrive hva du selv mener om saken i lys av litteraturen for emnet, evt. annen tilsvarende litteratur.

Lenke til pensumlisten finner du her:

http://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED1002/v18/pensumliste/index.html

Vurderingskriterier

Innholdskrav

Kandidaten presenterer saken på bakgrunn av dokumentene og sammenlikner argumentene. Kandidaten viser innsikt i bruk av sentrale begreper og teorier.

Kandidaten tar i bruk pensumlitteraturen og eventuelt  tilsvarende faglitteratur, helst på tvers av delområder,for å drøfte hvorvidt argumentene har faglig hold. Det er ikke nødvendig å vise til tilleggslitteratur for å oppnå karakteren A.

Formkrav

Fagnotatet skal struktureres i en innledning, en hoveddel og en avslutning.  I innledningen skal du presentere hva fagnotatet handler om, hvilken faglitteratur du velger å bygge på for å besvare oppgaven og hvordan du har strukturert besvarelsen.

Selvstendighet og evne til å beskrive, sammenlikne og drøfte tillegges vekt i vurderingen. I tillegg er det en fordel om du er systematisk i fremstillingen og at teksten flyter godt.

Bruk av APA eller andre normkrav for litteraturliste (se for eksempel: http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriver%C3%A5d/APA-guide)

 

Publisert 6. mai 2019 14:46 - Sist endret 6. mai 2019 15:54