Oblig 2

FRISTER for oblig 2

25 april - innlevering av skriftlig oblig 2

PED1002 V19

Obligatorisk aktivitet 2

Tema:

«Pedagogikkens samfunnsoppgaver» er et sentralt tema i emneplanen for PED1002. Slike oppgaver omtales i litteraturen på pensum men uten klare definisjoner eller oppskriftsmessige løsninger. Derfor må du selv resonere deg fram til hva en pedagogisk samfunnsoppgave kan være, og hvordan en slik oppgave kan begrunnes og settes ut i livet.

Oppgave:

Tenk deg at du blir engasjert som pedagogisk konsulent og skal ha et kort innlegg for ledelsen og de ansatte på en arbeidsplass. Lag et foredrag hvor du

 1. kort beskriver samfunnsoppgaven
 2. argumenterer for hvorfor den er viktig og hvordan den kan iverksettes

Du kan selv velge hvilken arbeidsplass du vil skrive om. Du kan velge utdanningsinstitusjoner som universitetet, fagopplæringen, skole, eller barnehager. Det kan være stiftelser som NRK og ideelle organisasjoner som Miljøagentene, eller det kan være private bedrifter/selskaper som TeleNor. Et søk på nettsider vil gi deg informasjon om arbeidsplassen du velger å skrive om.

Målet for arbeidskravet er forankret i emneplanen for PED1002 hvor det heter seg at «Du skal vise at du kan finne fram til pedagogisk forskning om aktuelle tema og kommunisere faglig, både muntlig og skriftlig, og arbeide og samarbeide om faglige oppgaver».

Du skal levere:

 • Et fagnotat på ca. to sider hvor du trekker veksler på pensumbidrag og annen dokumentasjon eller kilder
 • En PowerPoint fil med tekst og bilder og lyd
 • Et manus for foredraget (som du leser inn)
 • Et individuelt refleksjonsnotat på ca. en halv side hvor du vurderer bruken av PowerPoint som et digitalt virkemiddel og ditt eget læringsutbytte av aktiviteten og oppgaven
 • Eventuelt et ark med signatur fra seminarleder som bekrefter at du lagt fram en tekst til drøfting.

Råd og hjelp

Husk at presentasjonen og framføringen er et avgjørende element for å nå fram med budskapet til ditt publikum (ledelsen og de ansatte). Bruk derfor illustrasjoner, metaforer eller bare ord på hvert bilde for å få fram viktige poeng.

Du finner en rekke videoer på YouTube om å lage gode PowerPoint presentasjoner og hvordan de kan forhåndsinnstilles. Her er et eksempel:

Læringssti i Canvas

Dessuten har vi laget en læringssti i Canvas som du kan følge underveis i vårsemesteret. Den åpnes i uke 9. I denne vil du få  tips og råd om hvordan du kan bruke språket for å argumentere for å få gjennomslag i en sak.  Dessuten presenterer den ideer til hva du kan skrive om og måter å løse oppgaven på.

Stien omfatter en rekke steg som vil bidra til at du jobber systematisk med oppgaven underveis i semesteret og er ferdig i god tid før fristen! Det er kun studenter som deltar aktivt i stien som gis tilgang til ressurser og oppgaver etter hvert som de legges ut. Deloppgaver vil for eksempel være å lage utkast til filene, delta i hverandre vurderinger underveis og et diskusjonsforum til slutt. Mer informasjon om stien vil bli gitt i støtteforelesningene og på Canvas.

Formelle kriterier til grunn for godkjenning:

 • Innlegget skal vare i ca. seks minutter.
 • Et utkast av en av filene dine skal legges fram for andre til gjensidig diskusjon (enten via Canvas eller fysisk i seminarer). Dersom du velger å legge fram i fysiske seminarer, må du be om signatur fra seminarleder på et ark som du legger ved besvarelsen. Dersom du er selvstudiumsstudent må du delta i læringsstien på Canvas og delta i en hverandrevurdering der.
 • PowerPoint filen skal ha innspilt lyd på hvert bilde (manuset lest inn) eller du kan legge ved en lydfil dersom du har problemer med å integrere lyden i PowerPoint filen.
 • Fagnotatet skal avsluttes med en referanseliste (bruk APA eller tilsvarende).
 • Alle filer du leverer skal ha ditt navn på første side.
 • Du kan velge å lage notat, manus og powerpointfil sammen med to eller tre andre, men refleksjonsnotatet må leveres individuelt innen fristen.
 • OBS: hvis du leverer sammen med andre studenter MÅ navnene på alle i gruppen fremkomme på førstesiden. Husk at alle medlemmene av gruppen må levere samme oppgave til innlevering.

Ressurser

Du kan finne fram til forskningsrapporter og faglitteratur ved å søke på disse nettstedene:

Husk at du på Canvas har tilgang på Office 365 hvor du å lage og lagre Word- og Power-Point filer. Dessuten har du tilgang på Office-pakken og andre programmer fra UiO Programkiosk:

https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/programkiosk/

Endelig vil vi oppfordre deg  til å legge ut den ferdige PowerPoint presentasjonen i Canvas. Slik kan du og vi dele kunnskap om hva pedagogikkens samfunnsoppgaver kan sies å være.

Oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til endelig eksamen.

Publisert 9. jan. 2019 09:47 - Sist endret 18. mars 2019 13:45