Oblig 1

FRISTER for oblig 1:

21 februar - innlevering av UTKAST til skriftlig oblig 1. (frivillig)

21 mars - innlevering av ENDELIG versjon av skriftlig oblig 1. (må leveres og bestås for å kunne ta eksamen i emnet)

PED1002 V19

Obligatorisk aktivitet 1

Oppgave:

Oppgaven innebærer å skrive et individuelt fagnotat på ca 1700 ord hvor du trekker inn pensumlitteratur og andre kilder for å belyse og drøfte et pedagogisk tema som har aktualitet.

Oppgaven er forankret i emneplanen for PED1002 som sier at «Du skal vise at du kan bruke fagtekster fra ulike pedagogiske delområder til å belyse mer kompliserte pedagogiske problemstillinger.»

Du skal skrive om en sak som har vært på offentlig høring, dvs. hvor et departement har publisert et høringsnotat om en politisk viktig sak og hvor de ber om innspill fra ulike parter før saken går videre til behandling i Stortinget.

Tema: Enhet og mangfold

Saken: Høringen om NOU 2007:6 Formål for framtida – Formål for barnehagen og opplæringen.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---/id473302/?expand=horingssvar&lastvisited=H%C3%B8ringsinstanser_med_merknader

Du skal:

 • presentere bakgrunnen for saken, hva den handler om, hvilke grupper av aktører som har gitt uttalelser i saken og hva som ble de endelige beslutninger.
 • sammenlikne og drøfte argumenter om enhet og mangfold som kommer til uttrykk i høringsuttalelsene fra Norsk lærerakademi, Det utdanningsvitenskapelige fakultet og Pedagogstudentene.
 • Besvarelsen skal struktureres i en innledning, en hoveddel og en avslutning.
  • I innledningen skal du kort beskrive hvordan du forstår oppgaveteksten, hvilken faglitteratur og dokumenter du bygger på og hvordan du har strukturert besvarelsen i ulike deler.
  • Hoveddelen skal dekke hovedpunktene og drøfte høringsuttalelsene i lys av faglitteratur og evt. forskningsrapporter.
  • I avslutningsdelen skal du kort oppsummere hva du har kommet fram til og konkludere om argumentene i de nevnte høringsuttalelsene har støtte i faglitteraturen, og eventuelt hva du selv mener om saken.

Ressurser

Du kan finne fram til forskningsrapporter og faglitteratur ved å søke på disse nettstedene:

 

Krav til besvarelsen

Lever besvarelsen i Word-format på Canvas i modulen for Oblig 1. Omfanget på besvarelsen skal være på ca. 1700 ord. Forside, innholdsoversikt, evt. figurer og referanseliste teller ikke med. Bruk DUO-malen som du selv kan laste ned fra UiOs nettportal, men som du finner i en tilpasset form i studiestøttemodulen på Canvas. Lag innholdsoversikt, sett inn sidetall, men ikke forord eller sammendrag.

Formelle kriterier til grunn for godkjenning:

 • Besvarelsen svarer på oppgaven på en tilfredsstillende måte ved å dekke de ulike momentene i oppgaveteksten og ved vise til tekster fra ulike delområder.
 • Fagnotatet skal referere til minst 5 fagtekster fra pensum.
 • Referanselisten skal følge APA-malen eller en tilsvarende standard (se xx for mer informasjon om regler for kildebruk og referanser)
 • NB: Denne oppgaven er individuell. Vi oppfordrer til samarbeid underveis i arbeidet men du kan ikke levere en identisk lik besvarelse med en annen.

Oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til endelig eksamen.

Publisert 9. jan. 2019 09:43 - Sist endret 4. des. 2019 12:28