Obligatorisk arbeidskrav 2

Innleveringsfrist for obligatorisk arbeidskrav 2:

Skriftlig arbeidskrav: 27mars kl 15:00 i Canvas

Hverandrevurdering: mer info om frist og gjennomføring  kommer i canvas

PED1002 vår 2020 - Obligatorisk arbeidskrav 2

Oppgave:

Besvarelsen skal være en videreføring av oblig 1.

Nå skal du ta utgangspunkt i et utvalg høringssvar til NOU 2015:8.

Du skal:

  • Sammenlikne og drøfte argumenter som kommer til uttrykk i 2 høringsuttalelser: velg fra enten Elevorganisasjonen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, eller Folkehøgskolerådet.
  • Besvarelsen skal struktureres i en innledning, en hoveddel og en avslutning.
  • I innledningen skal du kort beskrive hvordan du forstår oppgaven, avgrenser og bygger opp besvarelsen.
  • I hoveddelen skal du gjenta sammendraget av NOU 2015:8 fra Oblig 1, men denne gang forkortet ned til 300 ord.

Presenter deretter kort to høringssvar og drøft disse i lys av faglitteraturen fra pensum eller annen relevant faglitteratur.

  • avslutningsdelen skal du kort oppsummere hva du har kommet fram til og konkludere om argumentene i de nevnte høringsuttalelsene har støtte i faglitteraturen, og eventuelt hva du selv mener om saken.

Ressurser

Du kan finne fram til forskningsrapporter og faglitteratur ved å søke på disse nettstedene:

 

Krav til besvarelsen

Lever besvarelsen i PDF-format på Canvas i innleveringsmappen for Oblig 2.

Omfanget på besvarelsen skal være på ca. 1700 ord.

Forside, innholdsoversikt, evt. figurer og referanseliste teller ikke med.

 

Formelle kriterier til grunn for godkjenning:

  • Besvarelsen svarer på oppgaven på en tilfredsstillende måte
  • Besvarelsen skal referere til minst tre fagtekster fra pensum.
  • Referanselisten skal følge APA-malen (mer informasjon om regler for kildebruk og referanser)
  • NB: Oppgaven er individuell. Vi oppfordrer til samarbeid underveis i arbeidet men du kan ikke levere en identisk lik besvarelse med en annen.

 

 

Publisert 19. aug. 2019 13:46 - Sist endret 19. mars 2020 12:57