Oblig 1

 

Oblig 1 består av:

*Alle aktiviteter listet her er obligatoriske.

Du må ha levert og bestått alle delene for å få Oblig1 godkjent.

Innleveringsfrister
*Skriftlig oppgave- UTKAST

15 februar kl 14:00

leveres som PDF fil i Canvas

*Hverandrevurdering - innlevering av utkast

15 februar kl 16:00

Det samme utkastet du leverte i innleveringsmappen i Canvas skal du også laste opp som PDF fil i PeerGrade (inne i Canvas)

*Hverandrevurdering - gjennomføring

18 februar kl 14:00

Du må ha fullført hverandrevurdering i PeerGrade innen denne fristen

*Skriftlig oppgave- ENDELIG

22 februar kl 14:00

leveres som PDF fil i Canvas innleveringsmappe

*Refleksjonsnotat 

25 februar kl 14:00

leveres som PDF fil i Canvas innleveringsmappe.

I refleksjonsnotatet skal du forklare tre ting:

1. Hvordan du har jobbet med å løse oblig 1. Her kan du for eksempel bruke disse spørsmålene som utgangspunkt: Hva gjorde du først? Måtte du endre strategi underveis? Hva lærte du om hvordan du kan løse oppgaver der du har et stort ansvar for å gjøre selvstendige valg, og å begrunne dem?

2. Hvordan du vil bruke det du har lært i oblig 1 når du skal skrive oblig 2.

3. Hvordan det føltes å jobbe med oblig 1.

   

Oppgavetekst 

Denne oppgaven skal gi deg øvelse i å finne frem i pensum, og å argumentere for hvorfor du har valgt de pensumkildene du har valgt. En pensumkilde skal her forstås som en artikkel, eller et kapittel i en bok. Velger du å bruke bokkapitler som kilde, kan du bare velge ett kapittel fra en og samme bok. Dette gjelder ikke bøker som består av tekster fra ulike forfattere.

Du skal velge ett av de følgende pedagogiske problemområdene:

- Pedagogisk makt

- Didaktikk

- Pedagogiske rammevilkår (samfunn, historie, etikk og så videre)

I obligen skal du:

- Forklare hvilket område du har valgt

- Hvorfor du valgte det (en personlig og faglig motivasjon)

- Gjøre rede for problemområdet ved å bruke tre kilder fra pensum.

Formelle krav:

- 2000 ord ±10% (altså mellom 1800 og 2200 ord). Litteraturlista teller ikke med.

- APA-malen skal følges (referanser i løpende tekst og litteraturliste til slutt)

- Oppgaven skal leveres i PDF

- Oppgaven skal ha en tittel som du finner på selv

- Du kan gjerne jobbe sammen med andre, men du må levere en tekst bare du har skrevet

Oppgaven skal bestå av tre deler:

1)En innledning som kort forklarer:

            - Hvilket problemområde du har valgt

            - Hvorfor du har valgt det

            - Hvilke tre kilder fra pensum du vil bruke og hvorfor

2)En hoveddel. Denne skal igjen bestå av tre deler, en del til hver av kildene du har valgt fra pensum. Hver av disse delene skal:

            - Kort forklare hvilken kilde du bruker

            - Kort forklare hvorfor du har valgt denne kilden, altså hvorfor den er relevant for problemområdet du har valgt

            - Forklare hva kilden kan lære oss om problemområdet

3) En avslutning som oppsummerer kort hva som står i teksten din. Hvis du ønsker, kan du også skrive et par setninger om hva du har lært av å skrive oppgaven, hvilke spørsmål du ikke har fått svar på, og/eller nye spørsmål arbeidet har gitt deg.

NB: Når du jobber med oppgaven skal du skrive hoveddelen først, så avslutningen, og innledningen helt til sist.

Publisert 26. jan. 2021 12:54 - Sist endret 22. feb. 2021 14:59