Dette emnet er nedlagt

PERSONLIGHETS- OG UTVIKLINGSTEORI   PED 1100 vår 2007

 

STUDIEKRAV 1: INDIVIDUELT NOTAT

 

Du velger EN av følgende problemstillinger:

 

 

  1. Hvilken betydning kan et barns personlighet ha for utvikling av samspillet mellom foreldre og barn?

 

  1. Gjør rede for sammenhengen mellom tidlige erfaringer og intelligens. Hva kan voksne gjøre for å fremme den intellektuelle utviklingen hos barn?

 

  1. På hvilken måte kan selv-regulering og motivasjon spille en rolle i personlighetsutviklingen? 

 

  1.  Hvordan kan den sosiokulturelle konteksten barn lever i bidra til å fremme språklig- og kognitiv utvikling?

 

 

Alle oppgavene er relativt vide, og fordrer en veloverveid avgrensing for å komme fram til et noenlunde utdypende svar.