Pensum/læringskrav

Broady, Donald & Palme Mikael: Pierre Bordieus utbildingssociologi. I: H. Thuen & S. Vaage (red): Oppdragelse til det moderne, 1989. Oslo, Universitetsforlaget. 20 s. *.

Brisling, Richard & Tomoko, Yoshida: Intercultural Communication Training: An introduction., 1994. London, Sage Publishers. s. 57-84 *.

Bråten, Ivar & Thurman-Moe, Anne Cathrine: Den nærmeste utviklingssone som utgangspunkt for pedagogisk praksis. I: Bråten, Ivar (red). Vygotski i pedagogikken, 1996. oslo, Cappelen Akademisk Forlag. 19 s.

Eklund, Monica: Interkulturellt lärande i skolan. I: E, Abelby, R. Kansanen & T. Kroksmark (red) , 2000. Lund, Studentlitteratur *.

Enggard, Jan & Paulsgaard, K issen: Om klassificering og indramming av viden i forbindelse med undervisning. I: Jan Enggard & Kissen Paulsgaard (red) Basil Bernsteins kodeteori, 1974. København, Christian Ejlers forlag. s. 118-158 *.

Hoëm, Anton: Sosialisering. , 1978. Oslo, Universitetsforlaget. kap 3,4,5.

NOU: Ny lovgivning om opplæring, 1995. kap 33. Særlig om samisk opplæring. s. 248-263 *.

Kulbrandstad, Lise Iversen: Lesing på et annet språk. I: Hertzberg, Frøydis, Vannebo, Kjell Ivar, Hagtvedt, Bente Eriksen (red) Ferdigheter i fare, 1994. Oslo, Ad Notam Gyldendal. 15 s.

Kulbrandstad, Lise Iversen: Leseopplæring for elever fra språklige minoriteter. I: Austad, Ingolv (red) Mening i tekst, 1997. Oslo, Landslaget for norsk undervisning og Cappelen akademisk forlag. 17s.

Hagtvedt, Bente Eriksen: Talespråklige ferdigheter og skriftspråk i utvikling. I: Astri Heen Wold (red) Skriftspråkutvikling. Om hvordan barn lærer å lese og skrive, 1996. Oslo, Cappelen akademisk forlag. 34s.

Sand, Therese: Etniske minoriteter i det norske samfunn. I: Therese Sand (red) Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn, 1997. Oslo, Cappelen akademisk forlag. **.

Sand, Therese: Å leve med to kulturer. I: Therese Sand (red) Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn, 1997. Oslo, Cappelen akademisk forlag. 25s **.

Schultz, J H, Hauge A M& Støre H: Ingen ut av rekka går, 2002. Oslo, Universitetsforlaget. kap 2 *.

Valvatne, H & Sandvik, M: Barn, språk og kultur, 2002. Oslo, Cappelen akademisk forlag. kap 7.

Wold, A (Wold, A H): Dekontekstualisering og forholdet mellom muntlig og skriftlig språk. I: A H, Wold (red) Skriftspråkutvikling, 1996. Oslo, Cappelen akademisk forlag. 30s.

Øzerk, Kamil: Likhetsbegrepets pedagogisk sosiologiske aspekter. I: Øzerk, Kamil (red) Temaer i minoritetsrettet pedagogikk, 1993. Hasmlum, Oris Forlag. 20s.

Øzerk, Kamil: Fordommer og rasisme. I: Sand, Therese (red) Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn, 1997. Oslo, Cappelen. 20s**.

Øzerk, Kamil: Tospråklighet i barndommen. I: R, Haugen (red) Barn og unges læringsmiljø, 2000. Kristiansand, Høgskoleforlaget. 25s **.

Øzerk, Kamil: Et tospråklighetspedagogisk perspektiv. I: R, Haugen (red) Barn og unges læringsmiljø, 2000. Kristiansand, Høgskoleforlaget.

Aasen, J: Flerkulturell pedagogikk. , 2003. Vallset. Opplandske bokforlag. kap 4.

Aukrust, Vibeke Grøver: Explanatory discourse in young second language learners peer play. Running title: Explanatory discourse, 2003. *.

En stjerne betyr at teksten finnes i kompendie. Dette får kjøpt hos Kopiutsalget.

To stjerner betyr at det er flere tekster fra samme bok

Publisert 27. okt. 2003 17:30 - Sist endret 29. jan. 2004 11:53