Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

UNIVERSITET I OSLO

Pedagogisk forskningsinstitutt

Studieåret 2004

Oppdatert pr 24 august 2004

Studietekster - består av anbefalte leselister for både felles og valgt fordypning.

Felles litteratur - er litteratur som både kan fungere som redskap til å belyse, analysere og problematisere pedagogikkens og pedadodikkfagets mangfold og integrasjon. Den bidrar til å belyse, analysere og problematisere fenomener og problemstillinger innenfor det valgte fordypningsområdet.

Selvvalgt litteratur - skal inngå i studentens skriftlige arbeid og kan hentes fra studieplanens anbefalte leseliste for områdene "Pedagogisk psykologisk rådgivning", "Ledelse, utdanningsplanlegging og evaluering" eller "Valgfri spesialisering". Selvvalgt litteratur skal bidra til å belyse, analysere og problematisere det valgte fordypningsområdet og de pedagogiske fenomener og/eller problemstillinger som behandles i semesteroppgaven.

Felles litteratur

Læring og utvikling

Nygård, Roald: Aktør eller brikke, 2003. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Oppdragelse og sosialisering

Beck, Christian/Hoëm, Anton (red.): Samfunnsrettet pedagogikk – nå, 2001. Oplandske Bokforlag. (275 s.).

Undervisning og danning

Broström Stig og Mogens Hansen bearbeidet og kommentert av Bjørg B Gundem: Didaktikk og dannelse, 2003. Oslo: Damm. I Arneberg P og Overland, B Pedagogikk. Mangfold og muligheter, s. 63- 103. (40 s.).

Bruner, Jerome S.: Verdien av struktur, 1996. Oslo: Gyldendal. I Dale, Erling Lars (red.). Skolens undervisning og barnets utvikling: klassiske tekster. (Ny tittel: om utdanning), s. 125-141 (17s.).

Dale, Erling Lars: Utdanning med pedagogisk profesjonalitet, 1999. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap 2 og 7 (38 s.)*.

Dewey, John: Barnet og læreplanen, 1996. Oslo: Ad Notam Gyldendal. I Dale, Erling Lars. Skolens undervisning og barnets utvikling. (Ny tittel: Om utdanning), s. 23-40 (18 s.).

Dewey, John: Planmessig ordning av lærestoffet, 1996. Oslo: Ad Notam Gyldendal. I Dale, Erling Lars Skolens undervisning og barnets utvikling. (Ny tittel: Om utdanning), s. 67-79. (13 s.).

Hellesnes, Jon: Ein utdana mann og et dana menneske, 1992. Oslo: Ad Notam Gyldendal. I Dale, Erling Lars (red.). Pedagogisk filosofi, s. 79-103. (25 s.).

Korsgaard, Ove/Løvlie, Lars: Innledning til Dannelsens forvandlinger, 2003. Oslo: Pax. I Slagstad, R./Korsgaard, O/Løvlie, L. red. Dannelsens forvandlinger, s. 9–36 (27 s.)*.

Løvlie, Lars/Standish, Paul: Bildung and the idea of a liberal education, 2003. Oxford: Blackwell. I Løvlie, L./Mortensen, K. P./Nordenbo, S. E. (red.): Education Humanity: Bildung in Postmodernity, s. 317-340 og 503-512.*.

Peters, Richard S.: Utdanning som innvielse, 1992. Oslo: Ad Notam Gyldendal. I Dale, Erling Lars (red.) Pedagogisk filosofi, s. 105-132. (28 s.).

Weiner, Gaby, Arnot, Madeleine og David, Miriam: Is the future female? Female sucess, male disadvantage and changing gender patterns in education, 1997. Oxford University Press. I Halsey, A.H. [et al.] (eds.). Education: culture, economy and society, s. 620- 630. (11 s.)*.

Anbefalt litteratur: Pedagogisk psykologisk rådgivning

Bruner, J.: Utdanningskultur og læring, 1997. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 1-2, 4-5 og 8-9. (94 s.).

Bråten, I.: Vygotsky i pedagogikken, 1996. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. S. 13-41 og 74-95. (50 s.).

Dale, E. L.: Skolens undervisning og barnets utvikling, 1996. Oslo: Ad Notam Gyldendal. S. 143-149 og 151-162. (19 s.).

Dweck, C. S.: Self-theories: Their role in motivation, personality, and development, 1999. Philadelphia: Psychology Press. (157 s.).

Gjærum, B., Grøholt, B. og Sommerschild, H.: Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre, 1998. Oslo: Tano Aschehoug. Kap. 1-2. (75 s.).

Helstrup, T. og Kaufmann, G.: Kognitiv psykologi, 2000. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 6-10 og 13-17. (215 s.).

Lave, J. og Wenger, E.: Situated learning, 1991. Cambridge: Cambridge University Press. (110 s.).

Nyborg, M.: Pedagogikk: Studiet av det å tilrettelegge best mulige betingelser for læring hos personer som kan ha høyst ulike forutsetninger for å lære, 1994. Asker: INAP-forlaget. ISBN: Kap. 3-5, 7-8 og 11. (197 s.).

Nygård, R.: Aktør eller brikke: Om menneskers selvforståelse, 1993. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 2-8 og 17-18. (127 s.).

Pintrich, P. R. og Schunk, D. H.: Motivation in education: Theory, research, and applications, 2002. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Kap. 7-10. (127 s.).

Pervin L. A. og John, O. P.: Personality: Theory and research, 2001. Kap. 3-4 og 13-15. (196 s.).

Rogoff, B.: Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context, 1990. New York: Oxford University Press. Kap. 7-10. (73 s.).

Santrock, J. W.: Adolescene, 2001. Boston: The McGraw-Hill Companies. (495 s.).

Schaffer, H. R.: Social udvikling, 1999. København: Reitzel. Kap. 1-3 og 8. (228 s.).

Smith, L. og Ulvund, S. E.: Spedbarnsalderen, 1999. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 12-13. (38 s.).

Wigfield, A. og Eccles J.: Development of achievement motivation, 2002. San Diego: Academic Press. Kap. 1-9 og 12-13. (270 s.).

Zimmermann, B. J. og Schunk, D. H.: Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives, 2001. Mahwah, NJ: Erlbaum. Kap. 1, 3-5 og 7. (188 s.).

Veiledende litteratur: Pedagogisk filosofi, pedagogisk idéhistorie og pedagogisk historie

Dale, Erling Lars: Undervisningens etikk, 1997. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. I Dale, Erling Lars (red.): Etikk for pedagogisk profesjonalitet, s. 14-38. (25 s.)*.

Edvardsen, Edmund: Den gjenstridige allmue: Skole og levebrød i et nordnorsk kystsamfunn ca. 1850-1900, 1989. Oslo: Solum Forlag. Del II, s. 63-149. (87 s.).

Hellesnes, Jon: Ein utdana mann og et dana menneske, 1992. Oslo: Ad Notam Gyldendal. I Dale, Erling Lars (red.): Pedagogisk filosofi, s. 79-103. (25 s.) **.

Henriksen, Jan-Olav og Vetlesen, Arne Johan: Nærhet og distanse: Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker, 1997. Oslo: Ad Notam Gyldendal. s. 158-183. (26 s.) *.

Martin, Jane Roland: Excluding women form the educational realm, 1994. New York: Routledge. I Stone, Lynda (red.): The Education feminism reader, s. 105-118. (14 s.) *.

Peters, Richard S.: Utdanning som innvielse, 1992. Oslo: Ad Notam Gyldendal. I Dale, Erling Lars (red.): Pedagogisk filosofi, s. 105-132. (28 s.)**.

Pedagogisk filosofi og etikk 

De Beauvoir, Simone: The Second Sex, 1976. Harmondsworth: Penguin. Introduction, s. 13-29 og del IV, kap. 1: Childhood, s. 295–351. (74 s.) (Teksten finnes i ulike opptrykk). Nynorsk utgave: Det annet kjønn. Oslo: Pax, 2000..

Dewey, John: Philosophy and democracy, 1998. I Hickman, Larry, A. og Alexander, Thomas M. (eds.): The essential Dewey, b. 1, s. 71-78. (8 s.).

Dewey, John: Democracy and education: an introduction to the philosophy of education, 1997. New York: Free Press/Simon & Schuster. (378 s.) (Finnes også på svensk).

Hare, W.: Content and criticism: The aims of schooling, 1995. Journal of philosophy of education, 29 (1). S. 47-60. (14 s.).

Kvernbekk, Tone: Introduksjon til Nel Noddings pedagogiske filosofi, 1997. Oslo: Ad Notam Gyldendal. I Noddings, Nel. Pedagogisk filosofi, s. 11-21. (10 s.).

Løvlie, Lars: Oppdragelse til samhold, 1989. Oslo: Universitetsforlaget. I Thuen, Harald og Vaage, Sveinung (red.): Oppdragelse til det moderne, s. 47-70. (24 s.).

Løvlie, Lars: Postmodernisme, språk og filosofi, 1992. Oslo: Ad Notam Gyldendal. I Dale, Erling Lars (red.): Pedagogisk filosofi, s. 133-153. (21 s.).

Mollenhauer, Klaus: Pedagogikk og rasjonalitet, 1992. Oslo: Ad Notam Gyldendal. I Dale, Erling Lars (red.): Pedagogisk filosofi, s. 179-196. (18 s.).

Nodding, Nel: Pedagogisk filsofi, 1997. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Reid, A.: The value of education, 1998. Journal of philosophy of education, 32 (3). S. 319-331. (13 s.).

Tveit, Knut: The development of popular literacy in the nordic countries: A comparative study, 1991. I Scandinavian journal of educational research 35 (4), s. 241-252. (19 s.).

Østerberg, Dag: Emile Durkheim, 1989. Oslo: Universitetsforlaget. I Thuen, Harald og Vaage, Sveinung (red.): Oppdragelse til det moderne, s. 17- 45. (29 s.).

Utdanningshistorie og idehistorie

Andresen, Anton Fredrik og Hjeltnes, Guri: Universitet, samfunn og politikk: 18 innlegg om universitets- og vitenskapshistorie, 1997. Oslo: Universitetet i Oslo. Forum for universitetshistorie, Skriftserie. 02/1997, s. 91-136. (46 s.).

Buhler, Charlotte: Ungdomens själsliv: ett försök till analys och teori över den själsliga puberteten, 1941. Stockholm: Natur och Kultur. Del 1: Den själslilga puberteten och dess biologiska underlag, s. 25-50. (26 s.).

Christophersen, Svein Aage: Tradisjonens og tidens verdier, 1995. Oslo: Universitetsforlaget. I Hviid Nielsen, Torben (red.): Tidens verdier: variasjoner over moral og samfunn, s. 33-47. (15 s.).

Cunningham, Hugh: Barn og barndom: fra middelalder til moderne tid, 1996. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap 5-7. (67 s.).

Ebbestad-Hansen, Jan Erik: Norsk tro og tanke, 1998. Oslo: Tano-Aschehoug. S. 104-111, 374-380 og 821-850. (45 s.).

Edvarsen, Edmund: Den gjenstridige almue, 1989. Oslo: Solum forlag. S. 15-62. (48 s.).

Eng, Helga: Kunstpædagogik, 1918. Kristiania : Aschehoug. Kap 3. (64 s.).

Hamilton, David: Towards a theory of schooling, 1989. London: Falmer Press.

Korsvold, Tora: For alle barn!: Barnehagens framvekst i velferdsstaten, 1998. Oslo: Abstrakt forlag. S. 31-92. (62 s.).

Müller, Detlef K., Ringer, Fritz og Simon, Brian (red.): The Rise of the modern educational system: structural change and social reproduction 1870-1920, 1987. Cambridge: Cambridge University Press.

Spencer, H.: Hvilken kunnskap har størst verdi?, 1970. I Myhre, Reidar (red.): Store pedagoger i egne skrifter, b. 4: Idealisme og positivisme, s. 135-157. (23 s.).

Telhaug, Alfred: Utdanningsreformene: oversikt og analyse, 1997. Oslo: Didakta norsk forlag. Kap. 2-4, 7, 9-11. (105 s.).

Tyack, David og Cuban, Larry: Tinkering toward utopia: a century ofpublic school reform , 1996. London: Harvard University Press.

Veiledende litteratur: Pedagogisk sosiologi og pedagogisk psykologi

Bauman, Zygmunt: Postmodernity and its discontents, 1997. Cambridge: Polity Press. S. 186 -208. (23 s.) *.

Broady, Donald og Palme, Mikael: Pierre Bourdieus utbildningssociologi, 1989. Oslo: Universitetsforlaget. I Thuen, Harald og Vaage, Svein (red.). Oppdragelse til det moderne, s.199-218. (20 s.) *.

Bruner, Jerome S.: Utdanningskultur og læring, 1997. Oslo: Ad Notam forlag. Kap. 7 og 9. (26 s.) * .

Drotner, Kirsten: Unge, medier og modernitet: pejlinger i et foranderligt landskab, 1999. København: Borgen. Kap. 1 og 8. (39 s.).

Ellström, Per-Erik: Rutin och reflektion: förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete, 1996. Lund: Studentlitteratur. I Ellström, Per-Erik, Gustavsson, Bernt og Larsson, Stafan (red.): Livslångt lärande. (39 s.) *.

Engaard, Jan og Paulsgaard, Kirsten: Basil Bernsteins kodeteori, 1974. København: Christian Ejlers forlag, s. 118-158. (41 s.) *.

Giddens, Anthony: Modernity and self-identity: self and society in the late modern age, 1991. Cambridge: Polity press, s. 1- 69. (70 s.).

Gilligan, Carol: Woman's place in man's life cycle, 1994. New York: Routledge. I Stone, Lynda (red.): The Education feminism reader, s 26-40. (15 s.)*.

Greeno, James G., Collins, Allan M. og Resnick, Lauren B.: Cognition and learning, 1996. New York : Macmillan. I Berliner, David C. og Calfee, Robert C. (red): Handbook of educational psychology, s. 15-41. (27 s.)*.

Salomon, G., Perkins, D. N. og Globerson, T.: Educational researcher, 1991. 20 (3). Partners in cognition: extending human intelligence with intelligent technologies, s. 2-9. (7 s.)*.

Scardamalia, M. og Bereiter, C.: Educational leadership, 1996. 54 (3) . Engaging students in a knowledge society, s. 6-10. (4 s.) *.

Schaffer, H. Rudolph: Social development, 1996. Oxford: Blackwell. Kap 6. (58 s.) *.

Skjervheim, Hans: Ideologianalyse og teoretisk og praktisk fornuft, 1978. Oslo: Universitetsforlaget. I Monsen, Lars (red.): Kunnskapssosiologi og skoleutvikling, s. 133 -136. (4 s.) *.

Skjervheim, Hans: Det instrumentalistiske mistaket, 1996. Oslo: Aschehoug. I Skjerveim, Hans: Deltakar og tilskodar. (11 s.) *.

Smith, Lars og Ulvund, Stein Erik: Spedbarnsalderen, 1999. Oslo: Universitetsforlaget. 2. rev. og utv. utg, kap. 1 og 10. (52 s.).

Thorne, Barrie: Gender play: girls and boys in school, 1993. London: Open University Press. Kap. 6. (20 s.)*.

Pedagogisk sosiologi

Bauman, Zygmunt: Postmodernity and its discontents, 1997. Cambridge: Polity press. Kap. 3, 4, 5 og 6. (60 s.).

Beck, Christian W.: Kodenavn skole: En kritisk analyse av det norske utdanningssystem, 2000. Vallset : Oplandske bokforlag. Kap. 1, 2, 3, 7 og 8. (50 s.).

Berg, Gunnar: Skolkultur: nyckeln til skolans utveckling, 1995. Göteborg: Gothia. Eller norsk ugave: 1999. Skolekultur: nøkkelen til skolens utvikling. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (50 s.).

Bredal, Dag: Frihetens kår, 1999. Oslo: Liberalt forskningsinstitutt. S. 86-94, 95-106 og 118-127. (31 s.).

Douglas, Mary: The cultural anthropology of Mary Douglas, 1984. London: Routledge and Kegan Paul. I Wuthnow, Robert ... [et al.] (eds.): Cultural analysis. kap. 3. (55 s.).

Englund, Tomas: Utbildingspolitiskt systemskifte?, 1996. Stockholm: HLS Förlag. Kap. 1 og 3. (56 s.).

Habermas, Jurgen: Struggles for recognition in the democratic constitutional state, 1995. Princeton, N. J. : Princeton University Press. I Taylor, Charles: Multiculturalism: examining the politics of recognition, s. 107-148. (43 s.).

Hellesnes, Jon: Kritikk av utdanningsøkonomien, 1975. Oslo: Gyldendal. I Hellesnes, Jon: Sosialisering og teknokrati, s. 141-157. (17 s.).

Lauglo, Jon: Populism and education, 1997. New York : Garland. I Tjeldvoll Arild (ed.): Education and the Scandinavian welfare state in the year 2000: Equality, policy and reform, s. 25-55. (30 s.).

Morris, Robert (ed.): Education and the law. 2. ed, 1993. Harlow: Longman. Kap. 4, 5 og 6. (85 s.).

Munn, Pamela (ed.): Parents and schools: customers, managers or partners?, 1993. London: Routledge. Kap. 2, 4, 7 og 8. (60 s.).

NOU 1995:18: Ny lovgivning om opplæring, Kap 14, 15, 16, 18 og 19. (40 s.).

OECD: Education policy analysis, 1998. Paris. Kap. 1 og 2. (35 s.).

OECD: Education at a glance, 1998. S. 5-66. (62 s.).

Rasmussen, Terje: Med teknologi over i det postmoderne, 1995. Oslo: Pax. I Rasmussen, Terje: Moderne maskiner. (30 s.).

Schutze, Teodore W.: Investment in human capital, 1968. London : Penguin Books. I Blaug M. Economics of Education: selected readings, b. 1, s. 13-33. (20 s.).

Slagstad, Rune: Arbeiderpartistaten: maktens bruk og misbruk, 1996. Nytt norsk tidsskrift 13 (1) . S. 12-27. (16 s.).

Stortingsmelding nr. 42, 1997-98: Kompetansereformen, Kap. 4. (20 s.).

Stortingsmelding nr. 28, 1998-99: Mot rikare mål, Kap. 2 og 5. (10 s.).

Thomas, Alan James: Educating children at home, 1998. London: Continuum. Kap. 4-11. (100 s.).

Vetlesen, Arne Johan: Kommunitarisme, 1996. Samtiden, 106 (4). S. 14-27 (14 s.).

Aasen, Petter: Det sosialdemokratiske prosjekt, 1999. Oslo: Cappelen. I Telhaug, Alfred Oftedal og Aasen, Petter. Både - og: 90-tallets utdanningsreformer i et historisk perspektiv. (55 s.).

Mediepedagogikk

Bjurström, Erling og Rudberg , Monica: Hungry heart: moderne mannlighet og kvinnelighet på vei, 1997. Oslo: Tano Aschehoug. I Rudberg, Monica: Kjærlighetsartikler: ungdom, kjønn og kjærlighet i forandring, kap 1. (25 s.).

Buckingham, David: Introduction: Fantasies of empowerment?: radical pedagogy and popular culture, 1999. I Buckingham, David (red.): Teaching popular culture: beyond radical pedagogy, s. 1-14. (15 s.).

Drotner, Kirsten: Unge, medier og modernitet, 1999. København: Borgen. Kap. 2 og 4. (64 s.).

Grint, Keith og Woolgar, Steve: The machine at work: technology, work and organization, 1997. Cambridge: Polity Press. Introduksjon og kap. 1. (38 s.).

Ludvigsen, Sten R., Arnseth, Hans Christian og Østerud, Svein: Prosjektet elektronisk ransel : en evaluering av et pilotprosjekt med innføring av informasjon(s-) og kommunikasjonsteknologi i videregående skole, 1998. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. S. 18-48. (31 s.).

Luke, Carmen: Pedagogy and authority: lessons from feminist and cultural studies, postmodernism and feminist pedagogy, 1998. I Buckingham, David (ed.): Teaching popular culture: beyond radical pedagogy, s. 18-36. (19 s.).

Koschmann, Timothy: Paradigm shifts and instructional technology: an introduction, 1996. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum . I Koschman, Timothy (ed.): CSCL: theory and practice of an emerging paradigm, s. 1-23. (23 s.).

Mantovani, Giuseppe: New communication environments: from everyday to virtual, 1996. London: Taylor & Francis. Kap 1, 4 og 5. (37 s.).

Salomon, G. [et al.]: Educational Researcher, 1991. 20 (3). Partners in cognition: extending human intelligence with intelligent technologies, s. 2-9. (8 s.).

Säljö, Roger: Learning as the use of tools: a sociocultural perspective on the human-technology link, 1999. London: Routledge. I Littleton, Karen og Light, Paul: Learning with computers: analyzing productive interaction. (18 s.).

Von der Lippe, Berit og Østerud, Svein: Teoretiske perspektiver på språk og bilde i massemediene, 2000. Oslo: Cappelen. I Von der Lippe, Berit og Nordhaug, Odd (red.): Medier, påvirkning og tolkning, kap. 14. (30 s.).

Pedagogisk psykologi

Dweck, C.S: Self-theories: Their role in motivation, personality, and development, 1999. Philadelphia: psychology press. 157s.

Helstrup, T og Kaufmann, G: Kognitiv psykologi, 2000. Bergen: Fagbokforlaget. kap 6-10 og 13-17 (215s).

Pervin, L A og John, O, P: Personality: Theory and research, 2001. kap 3-4 og 13-15 (196s).

Rogoff, B: Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context, 1990. New York, Oxford University Press. kap 7-10 (73s).

Santrock, J W: Adolescene, 2001. Boston: The McGraw-Hill Companies. (495s).

Nyborg, M: Pedagogikk: Studiet av det å tilrettelegge best mulige betingelser for læring hos personer som kan ha høyst ulike forutsetninger for å lære, 1994. Asker: INAP-forlaget. kap 3-5,7-8,11 (197s).

Birkemo, Asbjørn: Opplæringskvalitet i skolen, 1999. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boken (180s).

Schaffer, H R: Social udvikling, 1999. København: Reitzel. kap 4,5,6 (156s).

Heckhausen, H et al: Achievement motivation in Perspective, 1985. New York: Academic press. kap 2,4,6 (110s).

Gjesme, Torgrim, Nygård Roald: Advances in Motivation, 1996. Oxford: Scandinavian University Press. kap7,13,14 (46s).

Veiledende litteratur: Undervisningsteori og oppdragelsesteori

Bruner, Jerome S.: Verdien av struktur, 1996. Oslo: Gyldendal. I Dale, Erling Lars (red.): Skolens undervisning og barnets utvikling : klassiske tekster, s. 125-141 (17 s.)**.

Dale, Erling Lars: Utdanning med pedagogisk profesjonalitet, 1999. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap 2 og 7. (38 s.).

Dewey, John: Barnet og læreplanen, 1996. Oslo: Ad Notam Gyldendal. I Dale, Erling Lars: Skolens undervisning og barnets utvikling, s. 23-40. (18 s.)**.

Dewey, John: Planmessig ordning av lærestoffet, 1996. Oslo: Ad Notam Gyldendal. I Dale, Erling Lars: Skolens undervisning og barnets utvikling, s. 67-79. (13 s.)**.

Eisner, Elliot W.: The Educational imagination: on the design and evaluation of school programs, 1994. 3. utg. New York : MacMillan. Kap 3, 4 og 8. (85 s.).

Gundem, Bjørg, B.: Forholdet didaktikk-curriculum : historisk perspektiv og aktuelle utfordringer, 1996. I Didaktisk tidskrift: För lärarutbildning och lärarfortbildning, 1-2/1996. (16 s.)*.

Okagaki, Lynn og Divecha, Diana Johnson: Development of parental beliefs, 1993. Hillsdale, N. J.: Erlbaum. I Luster, Tom & Okagaki, Lynn (eds.): Parenting: an ecological perspective, s. 35-63. (29 s.)*.

Tyler, Robert W.: Grunnprinsipper for læreplan og undervisning, 1996. Oslo: Ad Notam. I Dale, Erling Lars (red.): Skolens undervisning og barnets utvikling, s. 81-111. (31 s.)**.

Weiner, Gaby, Arnot, Madeleine og David, Miriam: Is the future female?: female success, male disadvantage and changing gender patterns in education, 1997. Oxford University Press. I Halsey, A.H. ... [et al.] (eds.): Education: culture, economy and society, s. 620- 630. (11 s.)*.

Apple, Miclael W.: The Culture and commerce of textbook, 1988. Berkeley, Cal.: McCutchan. I Gress, James R. og Purpel, David E. (red.): Curriculum: an introduction to the field, 2. ed. (16 s.).

Bernstein, Basil: "Class and pedagogies: visible and invisible", 1997. Oxford: Oxford university press. I Halsey, A. H. ... [et al.]. Education: culture, economy and society, s. 59-79. (21 s.).

Blankertz, Herwig: Didaktikens teorier och modeller, 1987. Stockholm: HLS Förlag. Kap. 1. (26 s.).

Dale, Erling Lars: Utdanning med pedagogisk profesjonalitet, 1999. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 og 12. (132 s.).

Dewey, John: Experience and education, 1999. New York: Touchstone. (74 s.).

Dewey, John: The School and society, 1990. Chicago: University of Chicago Press. (104 s.).

Dewey, John: The Psychological aspects of the school curriculum, 1988. Berkeley, Calif.: McCutchan. I Gress, James R. og Purpel, David E. (red): Curriculum: an introduction to the field, 2. ed. (10 s.).

Gundem, Bjørg B.: Skolens oppgave og innhold: en studiebok i didaktikk, 1991. Oslo: Universitetsforlaget. 4. utg, kap. 8-10. .

Gundem, Bjørg B.: Läroplansarbete som didaktisk verksamhet, 1997. Lund: Studentlitteratur. I Uljens, Mikael (red.): Didaktik: teori, reflektion och praktik, s. 246-267. (22 s.).

Hopmann, Stefan: Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken, 1997. Lund: Studentlitteratur. I Uljens, Mikael (red.): Didaktik: teori, reflektion och praktik, s. 198-214. (17 s.).

Gundem, Bjørg B og Hopman, Stephan: Didaktik meets curriculum: towards a new agenda, 1998. New York: Peter Lang. I Gundem, Bjørg B. og Hopmann, Stefan (eds.): Didaktik and/or curriculum: an international dialogue. (20 s.).

Kohlberg, Lawrence og Mayer, Rochelle: Development as the aim of education, 1988. Berkeley, Calif.: McCutchan. I Gress, James R. og Purpel, David E. (red): Curriculum: an introduction to the field, 2. ed. (27 s.).

Klafki, Wolfgang: Kritisk-konstruktiv didaktik, 1997. Lund: Studentlitteratur. I Uljens, Mikael (red.): Didaktik: teori, reflektion och praktik, s. 215-228. (14 s.).

Krathwohl, David R.: The taxonomy of educational objectives: its uses in curriculum building, 1988. Berkeley, Calif.: McCutchan. I Gress, James R. og Purpel, David E. (red): Curriculum: an introduction to the field, 2. ed. (17 s.).

Kunzli, Rudolf: The common frame and the places of didaktik, 1998. N.Y. : Peter Lang. I Gundem, Bjørg B. og Hopmann, Stefan (eds.): Didaktik and/or Curriculum: an international dialogue. (18 s.).

Lamm, Zvi: The Status of knowledge in the radical concept of education, 1988. Berkeley, Calif.: McCutchan. I Gress, James R. og Purpel, David E. (red.): Curriculum: an introduction to the field, 2. ed. (18 s.).

Macdonald, James B. og Purpel, David E.: Curriculum and Planning: Visions and Metaphors, 1988. Berkeley, Calif.: McCutchan. I Gress, James R. og Purpel, David E. (red.): Curriculum: an introduction to the field, 2. ed. (16 s.).

Mollenhauer, Klaus: Glemte sammenhenger: om kultur og oppdragelse, 1996. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (139 s.).

Pinar, William ... [et al.]: Understanding curriculum: a postscript for the next generation, 1998. N.Y.: Peter Lang. I Gundem, Bjørg B. og Hopmann, Stefan (eds.): Didaktik and/or Curriculum: an international dialogue. (40 s.).

Purpel, David E. og Ryan, Kevin: It comes with the territory: the inevitability of moral education in the schools, 1988. Berkeley, Calif.: McCutchan. Gress, James R. og Purpel, David E. (red.): Curriculum: an introduction to the field, 2. ed. (9 s.).

Strand, Torill og Kvernbekk, Tone: Problems of educational models and their use, 2000. Nordisk pedagogik, 20 (1). (15 s.).

Tyler, Ralph W.: Basic principles of curriculum and instruction, 1949. Chicago: The University of Chicago Press. (134 s.).

Tyler, Ralph W.: Specific Approaches to Curriculum Development, 1988. Berkeley, Calif.: McCutchan. I Gress, James R. og Purpel, David E. (red.): Curriculum: an introduction to the field, 2. ed. (16 s.).

Veiledende litteratur: Lærer og klasseromsrettet litteratur

Berg, Gunnar: Skolekultur: Nøkkelen til skolens utvikling, 1999. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (232 s.).

Birkemo, Asbjørn: Opplæringskvalitet i skolen, 1999. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 4, 5 og 6. (142 s.).

Hargreaves, Andy: Lærerarbeid og skolekultur, 1996. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 1, 2, 3, 4, 8 og 9..

Klette, Kirsti (red.): Klasseromsforskning på norsk, 1998. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (230 s.).

Stenhouse, Lawrence: An introduction to curriculum research and development, 1978. London: Heinemann. Kap. 6-10. (95 s.).

Veiledende litteratur: Flerkulturell pedagogikk

Brock-Utne, Birgit: Skolegang for jenter i u-land, 2000. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. I Imsen,Gunn (red.): Kjønn og likestilling i skolen, s. 150-163. (13 s.).

Brock-Utne, Birgit: Education for all: in whose language?, 2000. New York: Falmer Press. I Brock-Utne, Birgit (red): Whose education for all?: The recolonization of the African mind, s.141-173. (32 s.).

Brock-Utne, Birgit: Globalization of learning: whose globe and what learning; the role of the African universities, 2000. New York: Falmer Press. I Brock-Utne, Birgit (red): Whose education for all?: The recolonization of the African mind, s. 213-245. (32 s.).

Hoem, Anton: Skolen og det flerkulturelle, 1999. I Norsk pedagogisk tidsskrift 83 (4/5), s. 241-247. (6 s.).

Phillipson, Robert: The Globalization of dominant languages, 1999. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, rapport 1995:5. I Brock Utne, Birgit og Garbo, Gunnar (red.): Globalization: on whose terms? s. 199-217 (20 s.).

Sand, Therese: Å leve med to kulturer, 1997. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. I T. Sand, Therese (red.): Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. (22 s.).

Øzerk, Kamil: Fordommer og nyrasisme, 1997. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. I T. Sand, Therese (red.): Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. (22 s.).

Øzerk, Kamil: Tospråklig opplæring og funksjonell tospråklighet, 1997. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. I T. Sand, Therese (red.): Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. (28 s.).

Øzerk, Kamil: En faglig fundert tilnærming til morsmålsundervisning for språklige minoriteter, 1997. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. I T. Sand, Therese (red.): Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. (25 s.).

Øzerk, Kamil: Forholdet mellom språklig utvikling, erfaringsmessig utvikling og skolefaglig utvikling, 1997. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. I T. Sand, Therese (red.): Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. (25 s.).

Veiledende litteratur: Veiledningsrettet litteratur

Handal, Gunnar & Lauvås, Per: På egne vilkår, 1999. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. S. 13-158. (145 s.).

Publisert 27. okt. 2003 17:33 - Sist endret 24. aug. 2004 16:15