Pensumliste

Oppvekst og skoleveier

 

Andenæs, Agnes (2012) Hvilket barn? Om barneliv, barnehage, og utvikling, i Nordisk barnehageforskning vol.5. Oslo. (12 s) Elektronisk tilgjengelig  

Greve, Anne og Knut Løndal (2012): Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning, i Nordisk barnehageforskning vol5. Oslo. (14 s) Elektronisk tilgjengelig

Hoem, Anton  (1972): Kunnskapsoverføring som sosialt fenomen. I: Gjestland, D. (red.) Tid for samfunnsforskning (s 130-142). Oslo: Universitetsforlaget (12  s.).

Jarning, Harald (2011): Resultater som teller, i Elstad, E. og K. Sivesind (red.) PISA – sanninga om skulen? Gyldendal, Oslo. (22s.)

Olsen, Ole Johnny (2011): Yrkesutdanning i det moderne, i Sosiologisk tidsskrift: Årg19, 29–47. (18 s) Elektronisk tilgjengelig

Sandin, Bengt  (2003) Skolan, barnen och samhället – i ett historiskt perspektiv, i Selander S. (red.) Kobran, nallen och majjen. Stockholm (15s)

Thuen, Harald 2016: Den norske skole. Oslo: Abstrakt Forlag. Del II, IV, V og avslutning. Ikke s 106-116, 166-174 og 213-22. I alt 130 sider.

Vislie, Lise (2004): Spesialpedagogikkens vilkår under moderniteten, i Utbildning och Demokrati vol 13. Örebro. (33 s). Elektronisk tilgjengelig

Wiborg, Suzanne (2016): Global uddannelsespolitik og nationale uddannelsessystemer: divergens eller konvergens?, i N. Volckmar (red.)  Utdanningshistorie. Oslo: Gyldendal (24s)

 

 

Læring på tvers og digital teknologi

Bronkhorst, L. H., & Akkerman, S. F. (2016). At the boundary of school: Continuity and discontinuity in learning across contexts. Educational Research Review, 19, 18-35. (17 s). Elektronisk tilgjengelig

Brown, B. A., Reveles, J. M., & Kelly, G. J. (2005). Scientific literacy and discursive identity: A theoretical framework for understanding science learning. Science Education, 89(5), 779-802. (23 s) Elektronisk tilgjengelig

Coleman, John (2014): Introduction: Digital technologies in the lives of young people. In Davies et al. (red.): Digital technologies in the lives of young people (1-9). Routledge. (8 s.)Elektronisk tilgjengelig

Erstad, O. (2014) The learning lives of digital youth – beyond the formal and informal. In Davies et al. (red) Digital technologies in the lives of young people (25-45). Routledge. (20 s)Elektronisk tilgjengelig

Erstad & Smette (2017): Ungdomsskole og ungdomsliv. Side 11-73 (Kapittel 1-4), side 113-160 (kapittel 7-9) (107 s)

Gee, J. P. (2000). Identity as an analytic lens for research in education. Review of Research in Education, 25, 99-125. (26 s) Elektronisk tilgjengelig

Gilje, Ø. & Silseth, K. (2019) Unpacking FIFA play as text and action in literacy practices in and out of school. Learning, Media and Technology, 1-13. (13 s). Elektronisk tilgjengelig

Hilmarsen, H. V., & Arnseth, H. C. (2017). Livet på Instagram. Ungdoms digitale forlengelser av sosiale relasjoner og vennskap. Tidsskrift for ungdomsforskning, 17(1): 3-23. (20 s) Elektronisk tilgjengelig

Livingstone, S., Mascheroni, G., & Staksrud, E. (2018). European research on children’s internet use: Assessing the past and anticipating the future. New Media & Society, 20(3), 1103–1122. (19 s) Elektronisk tilgjengelig

Silseth, K., Vasbø, K., & Erstad, O. (2012). Sosiale medier i undervisningen: Space2cre8 i et multietnisk klasserom. In T. E. Hauge & A. Lund (Eds.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen (pp. 156-178). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (22 s)

Sfard, A., & Prusak, A. (2005). Telling identities: In search of an analytic tool for investigating learning as a culturally shaped activity. Educational researcher, 34(4), 14-22. (8 s)
Elektronisk tilgjengelig

Stevens, R., Satwicz, T., & McCarthy, L. (2008). In-game, in-room, in-world: Reconnecting video game play to the rest of kids' lives. In K. Salen (Ed.), The ecology of games: Connecting youth, games, and learning (41-67). Cambridge, Mass.: MIT Press. (26 s)
Elektronisk tilgjengelig

Säljö, R. (2012). Literacy, digital literacy and epistemic practices: The co-evolution of hybrid minds and external memory systems. Nordic journal of digital literacy, 7(01), 5-19. (14 s) Elektronisk tilgjengelig

Wortham, S. (2004). From good student to outcast: The emergence of a classroom identity. ethos, 32(2), 164-187 (23 s) Elektronisk tilgjengelig

 

Sosiologiske perspektiver på ungdom, utdanning, sosialisering

Bauman, Z (1999): Liquid modernity - s.1-s.41. og s 59-72 (53 s) Finnes også i norsk utgave

Berger, Peter. L. & Luckman, Thomas (2000): Den samfunnskapte virkelighet. s. 9-39, 64-187. (156 s.) (Norsk utgave)

Bourdieu, P. & Champagne, P. (1996): «Skoletaperne» - stengt ute og stengt inne. I Bourdieu, P. (red): Symbolsk makt. Oslo: Pax forlag. S 159-166. (7 s)

Buckingham, David. (2008). “Introducing Identity." I Buckingham, D. (red.): Youth, Identity, and Digital Media. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. 1–24. doi:10.1162/dmal.9780262524834.001 Elektronisk tilgjengelig

Engebrigtsen, A. (1). Perspektiver på autonomi, tilhørighet og kjønn blant ungdom. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 7(2): 63-84. Hentet fra  (21 s). Elektronisk tilgjengelig

Esmark, Kim (2006): Bourdieus uddannelsessociologi. I Prieur, A., Sestoft, C. Esmark, K. og Rosenlund, L. (eds). Pierre Bourdieu. En Introduction. København. Hans Reizels Forlag. s.  71-114 (43 s.)

Foucault, M. (1982). The subject and power. Critical inquiry, 8(4), 777-795. (18 s)
Elektronisk tilgjengelig

Furlong, A. & Cartmel, F. (2007): Young people and Social Change. Kap 1:The risk society og Kap 9:The epistemological fallacy of late modernity s 1-12 og 138-144. (18 s.)

Hegna, K. (2007). Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 7(2): 85-91. (6 s) Elektronisk tilgjengelig

Hoffman, D. M. (2010). "Risky investments: Parenting and the production of the ‘resilient child’." Health, Risk & Society 12(4): 385-394 (9 sider) Elektronisk tilgjengelig

Illeris, Knud; Katznelson, Noemi; Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Simonsen, Birgitte. (2009). Ungdomsliv: mellem individualisering og standardisering.  Kapittel 1 og 2. S 23-55. Frederiksberg : Samfundslitteratur (32 sider)

Krange, Olve & Tormod Øia (2005): Den nye moderniteten. Ungdom, individualisering, identitet og mening. Oslo: Cappelen. 11-92 og 121-167 (120 sider)

Lareau, Anette (2002) Invisible Inequality: Social Class and Childrearing in Black Families and White Families. American Sociological Review, Vol. 67, No. 5. ss 747-776. (29 s.). Elektronisk tilgjengelig.

Prieur, Annick (2002). Frihet til å forme seg selv? : en diskusjon av konstruktivistiske perspektiver på identitet, etnisitet og kjønn. KONTUR nr 6 – 2002, s. 4-12. (8 s) Elektronisk tilgjengelig

Røthing, Åse. (1). Homonegativisme og homofobi i klasserommet. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 7(1): 27-51. (24 s) Elektronisk tilgjengelig

Vogt, Kristoffer (2017): Vår utålmodighet med ungdom. Tidsskrift for samfunnsforskning, 58(1): 105-119. (14 s) Elektronisk tilgjengelig

Østberg, Sissel (2003): "Norwegian-Pakistani adolescents. Negotiating religion, gender, ethnicity and social boundaries". Young, 11(2), side 161-181 (20 sider). Elektronisk tilgjengelig

Publisert 4. des. 2018 14:48 - Sist endret 29. jan. 2019 10:03