FLERKULTURELL PEDAGOGIKK- PED 2310, våren 2009

Bachelor- 10 Studiepoeng

PED 2310 FLERKULTURELL PEDAGOGIKK 10 Studiepoeng

Sentrale teorier, emner og tema:

Studiekrav 1: Innlevering av to gruppeoppgaver.

Studiekrav 2: Deltakelse i gruppearbeid

Studiekrav 3: 4 timers skriftlig eksamen.

ORIENTERING OM STUDIEKRAV

Obligatoriske komponenter (studiekrav 1 og 2) utgjør to skriftlige oppgaver.

Oppgavene er delt inn i to områder: A og B.

Studentene skal gruppere seg (2-3 studenter i hver gruppe) og sammen besvare to oppgaver skriftlig; en fra hvert område.

-En av oppgavene skal besvares ved at det lages et notat/utfyllende presentasjon på 1-2 sider.

-Den andre oppgaven skal være 2-4 siders besvarelse.

Gruppen velger selv fra hvilket område den korte og lange oppgaven skal hentes fra. Disposisjon til den ene av oppgavene skal gruppen  legge fram muntlig  i plenum som utgangspunkt for diskusjon og drøfting 17.03.09.

Generelle råd til skriftlige arbeider se

http://www.uv.uio.no/iped/studier/praktiske-rad.html

Frist for innlevering av begge gruppeoppgavene er 30. mars. Oppgavene leveres i papirutgave i resepsjonen til PFI i 5. etg. Husk å skrive fullt navn på alle gruppedeltakerne på oppgavene.

Dersom det ønskes skriftlig tilbakemelding på besvarelsene må også E-post adresse skrives på oppgaven.( en e-postadresse pr.gruppe)

Se fullstendig pensumsliste på nettet. Bøker på pensumslisten merket** betyr at det er flere kapitler i samme bok.

OPPGAVER til arbeidskrav:

Område A:

 1. Gjør kort rede for sentrale begreper innen  utdanningssosiologien og drøft i lys av dette konsekvenser for minoriteters oppvekst- og læringsvilkår i Norge.
   
 2. Hva  kjennetegner livssituasjonen til ulike minoritetsgrupper i Norge. Drøft hvilke sosiale strategier og utdanningspolitiske tiltak som kan bidra til å forbedre barnas lærings- og utviklingsmuligheter i skolesystemet.
   
 3. Gjør rede for sosialiseringsteori i en flerkulturell sammenheng og drøft hvordan utdanningssystemet kan legge forholdene til rette for minoritetselevers læringsutbytte og positive  sosialisering.
   
 4.  Presenter ulike undervisningsmodeller for opplæring av minoriteter og diskuter elevenes læringsutbytte i lys av dette.

Område B:

 1. Gjør kort rede for og drøft Lev Vygotskys og Jim Cummins teoretiske bidrag til opplæring av minoriteter. Drøft deretter konsekvenser for lærernes arbeid i barnehage og /eller skole.
 1. Redegjør for teoritiske bidrag til forståelsen av sosialt samspill som utganspunkt for læring og drøft hva dette kan bety for pedagogisk tilrettelegging av minoriteters faglige og språklige utvikling.
 1.  Redegjør for forholdet mellom første og andrespråket i et språklæringsperspektiv. Diskuter og gi eksempler på undervisning som fremmer funksjonell tospråklig utvikling.