Pensum/læringskrav

UNIVERSITETET I OSLO

Pedagogisk forskningsinstitutt

BACHELOR I PEDAGOGIKK

STUDIEÅRET 2009

Oppdatert november 2008

Nyttig informasjon om studielitteratur

Bakken, Anders: Minoritetsspråklig ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikhet eller sosial mobilitet, 2003. Oslo, NOVA rapport 15/03. Fulltekst.

Bakken, Anders: Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever: en kunnskapsoversikt, 2007. Oslo, NOVA rapport 10/07. (100s) . Fulltekst.

Beck, Christian Watkin: Utviklingen i Basil Bernsteins utdanningssosiologi med vekt på de senere år, 2007. . I Norsk Pedagogisk tidsskrift 3/2007, s 245-256. (12s). Fulltekst.

Broady, Donald & Palme Mikael: Pierre Bordieus utbildingssociologi. I: H. Thuen & S. Vaage (red): Oppdragelse til det moderne, 1989. Oslo, Universitetsforlaget. 20 s.

Bråten, Ivar & Thurman-Moe, Anne Cathrine: Den nærmeste utviklingssone som utgangspunkt for pedagogisk praksis. I: Bråten, Ivar (red). Vygotski i pedagogikken, 1996. oslo, Cappelen Akademisk Forlag. 19 s.

Eklund, Monica: Interkulturellt lärande i skolan. I: Lära om lärande av Eva Alerby, Pertti Kansanen & Tomas Kroksmark (red) , 2000. ISBN: ISBN: 91-44-01693-x, h.. Lund, Studentlitteratur.

Engen, Thor Ola & Solstad, Karl Jan: En likeverdig skole for alle? Om enhet og mangfold i grunnskolen., 2004. Oslo, universitetsforlaget. kap 9-13.

Giddens, A: Sociology, 1997. Cambridge polity press. s.413-431.

Hoëm, Anton: Sosialisering. , 1978. Oslo, Universitetsforlaget. kap 3,4,5.

Lauglo, Jon: Innvandrerungdommers anspennelse på skolen. , 2004. I: Alfred Oftedal Telhaug, Petter Aasen, Per bjørn Foros og Per Eivind Kjøl (red): Pedagogikk og politikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. S 346-370 (24s).

Oskal, N : Kultur og rettigheter. I: H. Eidheim (red): Samer og nordmenn, 1999. Oslo, Cappelen akademisk forlag. s. 141-163.

Sand, Therese: Etniske minoriteter i det norske samfunn. I: Therese Sand (red) Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn, 1997. Oslo, Cappelen akademisk forlag.

Sand, Therese: Å leve med to kulturer. I: Therese Sand (red) Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn, 1997. Oslo, Cappelen akademisk forlag. 25s.

Wold, A (Wold, A H): Dekontekstualisering og forholdet mellom muntlig og skriftlig språk. I: A H, Wold (red) Skriftspråkutvikling, 1996. Oslo, Cappelen akademisk forlag. 30s.

Øzerk, Kamil: Likhetsbegrepets pedagogisk sosiologiske aspekter. I: Øzerk, Kamil (red) Temaer i minoritetsrettet pedagogikk, 1993. Hasmlum, Oris Forlag. 20s.

Øzerk, Kamil: Fordommer og rasisme. I: Sand, Therese (red) Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn, 1997. Oslo, Cappelen. 20s.

Øzerk, Kamil: Tospråklighet i barndommen. I: R, Haugen (red) Barn og unges læringsmiljø, 2000. Kristiansand, Høgskoleforlaget. 25s.

Øzerk, Kamil: Et tospråklighetspedagogisk perspektiv. I: R, Haugen (red) Barn og unges læringsmiljø, 2000. Kristiansand, Høgskoleforlaget.

Øsberg, Sissel: Kristendom,religion og livssyn i KRL-faget. I: Sjøberg, Svein (red): Fagdebatikk: Fagdidaktisk innføriong i sentrale skolefag, 2001. Oslo, Gyldendal akademiske forlag. s. 266-294.

Aasen, J: Flerkulturell pedagogikk. , 2003. Vallset. Opplandske bokforlag. kap 4.

Antall studenter: 30

Publisert 26. nov. 2008 14:14 - Sist endret 26. nov. 2008 15:04