Pensum/læringskrav

UNIVERSITETET I OSLO

Pedagogisk forskningsinstitutt

BACHELOR I PEDAGOGIKK

STUDIEÅRET 2010

Oppdatert november 2009

Nyttig informasjon om studielitteratur

Bakken, Anders: Minoritetsspråklig ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikhet eller sosial mobilitet, 2003. Oslo, NOVA rapport 15/03. Fulltekst.

Bakken, Anders: Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever: en kunnskapsoversikt, 2007. Oslo, NOVA rapport 10/07. (100s) . Fulltekst.

Banks, J.A.: Diversity, Group Identity and Citizenship Education in a Global Age, 2008. I Educational Researcher Vol 37, No 3, 2008 s.129-139 (11s.) . Gratis via X-port hvis du er logget inn på UiO eller via. VPN.. Fulltekst.

Beck, Christian Watkin: Utviklingen i Basil Bernsteins utdanningssosiologi med vekt på de senere år, 2007. . I Norsk Pedagogisk tidsskrift 3/2007, s 245-256. (12s). Gratis via X-port hvis du er logget inn på UiO eller via. VPN.. Fulltekst.

Broady, Donald & Palme Mikael: Pierre Bordieus utbildingssociologi. I: H. Thuen & S. Vaage (red): Oppdragelse til det moderne, 1989. Oslo, Universitetsforlaget. 20 s.

Børhaug, F.: Kunnskapsløftets antirasistiske verdidiskurs. En drøfting av sentrale verdier i skolens antirasistiske verdigrunnlag i Kunnskapsløftets lærerplanstudier, 2007. I: Ola Hoff Kaldestad, Einar Reigstad, Jostein Sæther og Jorunn Sæther (red.), "Grunnverdier og pedagogikk", s.71-88. Bergen: Fagbokforlaget. (18s.).

Eklund, Monica: Interkulturellt lärande i skolan. I: Lära om lärande av Eva Alerby, Pertti Kansanen & Tomas Kroksmark (red) , 2000. ISBN: ISBN: 91-44-01693-x, h.. Lund, Studentlitteratur.

Engen, Thor Ola & Solstad, Karl Jan: En likeverdig skole for alle? Om enhet og mangfold i grunnskolen., 2004. Oslo, universitetsforlaget. kap 9-13.

Giddens, A: Sociology, 1997. Cambridge polity press. s.413-431.

Hoëm, Anton: Sosialisering. , 1978. Oslo, Universitetsforlaget. kap 3,4,5.

Lauglo, Jon: Innvandrerungdommers anspennelse på skolen. , 2004. I: Alfred Oftedal Telhaug, Petter Aasen, Per bjørn Foros og Per Eivind Kjøl (red): Pedagogikk og politikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. S 346-370 (24s).

Oskal, N : Kultur og rettigheter. I: H. Eidheim (red): Samer og nordmenn, 1999. Oslo, Cappelen akademisk forlag. s. 141-163.

St.melding nr. 15: Nasjonale minoritetar i Noreg - om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar, 2000-2001, side 4-64. (60s.). Fulltekst.

St.melding nr. 16: ... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring, 2006-2007, s. 7-55. (48s.). Fulltekst.

St.melding nr. 49: Mangfold gjennom inkludering og deltakelse - Ansvar og frihet, 2003-2004, s. 10-40. (30s.). Fulltekst.

Øzerk, Kamil: Interkulturell danning i en flerkulturell skole. -Dens vilkår, forutsetninger og funksjoner, 2008. I: Arneberg, P. & Briseid, L.G. (red.): "Fag og danning - mellom individ og fellesskap", s. 209-228. Bergen: Fagbokforlaget. (20s.).

Øzerk, Kamil: Likhetsbegrepets pedagogisk sosiologiske aspekter, 1993. I: Øzerk, Kamil (red.): "Temaer i minoritetsrettet pedagogikk". Side 26-47 (20s.). Elektronisk hos. Nasjonalbiblioteket..

Øzerk, Kamil: Fordommer og rasisme., 1997. I: Sand, Therese (red) Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Oslo: Cappelen. S. 97 - 119 (20s.) Elektronisk hos . Nasjonalbiblioteket..

Øsberg, Sissel: Kristendom,religion og livssyn i KRL-faget. I: Sjøberg, Svein (red): Fagdebatikk: Fagdidaktisk innføriong i sentrale skolefag, 2001. Oslo, Gyldendal akademiske forlag. s. 266-294.

Aasen, J: Flerkulturell pedagogikk. , 2003. Vallset. Opplandske bokforlag. kap 4.

Antall studenter: 30

Publisert 13. okt. 2009 16:24 - Sist endret 25. jan. 2010 23:45