Pensum/læringskrav

Gjerustad, C og Frøyland, R.(2012) Vennskap, utdanning og framtidsplaner .Forskjeller og likheter blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn i Oslo. NOVA Rapport 5/12.  Elektronisk tilgjengelig her (170 sider)

 

Banks, James A.(2008): Diversity, Group Identity and Citizenship Education in a Global Age. I Educational Researcher Vol 37, No 3, 2008 s.129-139 (11 sider) . Gratis via X-port hvis du er logget inn på UiO eller via. VPN. Elektronisk tilgjengelig her

 

Beck, Engen, Østerud, Øzerk og Joar Aasen (2010): Sosialiseringsteoretikeren Anton Hoëm - en internasjonal plassering. I: Hoëm, Anton (2010). Sosialisering – kunnskap-identitet. Vallset: Oplandske bokforlag (s.1-28) (28 sider)

 

Børhaug, Frédérique (2007): "Kunnskapsløftets antirasistiske verdidiskurs. En drøfting av sentrale verdier i skolens antirasistiske verdigrunnlag i Kunnskapsløftets lærerplanstudier". I: Ola Hoff Kaldestad, Einar Reigstad, Jostein Sæther og Jorunn Sæther (red.): Grunnverdier og pedagogikk, s.71-88. Bergen: Fagbokforlaget. (18 sider).

 

Eklund, Monica (2000): Interkulturellt lärande i skolan. I: Lära om lärande av Eva Alerby, Pertti Kansanen & Tomas Kroksmark (red).ISBN: 91-44-01693-x, h.. Lund, Studentlitteratur. (13 sider)

 

Esmark, Kim. (2006). Kapitel 3: Bourdieus Uddannelsessociologi. I: Prieur, A. & Seston, C. (2006) Red.: Pierre Bourdieu. En introduktion, Hans Reitzels forlag. København (s.71-113) (42 sider)

 

Hall, Stuart & Paul du Gay (1996): Questions of cultural identity. London: Sage. Kapittel 1 (17 sider)

 

Leirvik, Mariann Stærkebye (2012): Å ta kunsthistorie eller statsvitenskap er en luksus ikke alle kan unne seg. Kan utdanningsatferd forstås ut fra ulike kapitalformer i etniske nettverk? Tidsskrift for samfunnsforskning. 53 (2), 189-216. Elektronisk tilgjengelig her

 

NOU nr 7 (2010). Mangfold og mestring: Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Kapittel 3 (13 s),4 (8 s) , 8 (56 s) , 9 (45 s), 13 (21 s) (143 sider) Elektronisk tilgjengelig her

 

Midtbøen, Arnfinn Haagensen, & Rogstad, Jon. (2010). Den utdannede, den etterlatte og den drepte: mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering i: Sosiologisk tidsskrift VOL 18(01),31-52 Universitetsforlaget. (22 sider) Elektronisk tilgjengelig her

 

Vestel, V. (2009), Limits of Hybridity Versus Limits of Tradition?: A Semiotics of Cultural Reproduction, Creativity, and Ambivalence among Multicultural Youth in Rudenga, East Side Oslo. Ethos, 37: 466–488 Elektronisk tilgjengelig her

 

Øzerk, Kamil (2008): Interkulturell danning i en flerkulturell skole. -Dens vilkår, forutsetninger og funksjoner. I: Arneberg, P. & Briseid, L.G. (red.): "Fag og danning - mellom individ og fellesskap", Bergen: Fagbokforlaget. s. 209-228 (20 sider)

 

Vasbø, Kristin Beate (2014) Interkulturelt ungdomsarbeid i spennet mellom gamle og nye forestillinger om kulturell forskjellighet.  Tidsskrift for Ungdomsforskning 14(1) 2014, 3-31 (28 sider) Elektronisk tilgjengelig her

 

Til sammen ca. 464 sider.

Antall studenter: 30

 

 


Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.


 

Oppdatert november 2014

Publisert 12. nov. 2014 15:36 - Sist endret 14. nov. 2014 15:22