Pensum/læringskrav

Alba, R. (2005). "Bright vs. blurred boundaries: Second-generation assimilation and exclusion in France, Germany, and the United States" Ethnic and Racial Studies 28(1): 20-49 (29 s)


Alba, R. and V. Nee (1997). "Rethinking assimilation theory for a new era of immigration. "International Migration Review: 826-874. (48 s)
 

Banks, James A.(2008): “Diversity, Group Identity and Citizenship Education in a Global Age”. I Educational Researcher Vol 37, No 3, 2008 s.129-139 (11 sider)
 

Eklund, Monica (2000): «Interkulturellt lärande i skolan». I: Lära om lärande av Eva Alerby, Pertti Kansanen & Tomas Kroksmark (red).ISBN: 91-44-01693-x, h.. Lund, Studentlitteratur. (13 sider)
 

Fangen, K. and B. Lynnebakke (2014). "Navigating Ethnic Stigmatisation in the Educational Setting: Coping Strategies of Young Immigrants and Descendants of Immigrants in Norway." Social Inclusion 2(1): 47-59 (12 s)
 

Gjerustad, C og Frøyland, R.(2012) Vennskap, utdanning og framtidsplaner. Forskjeller og likheter blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn i Oslo. NOVA Rapport 5/12. (170s)
 

Gullestad (2003): “Likhetens grenser”, kap 3 i Gullestad (2003): Det norske sett med nye øyne 79-119 (40s)
 

Hagelund, A. (2004). "Anstendighetens utside:'Rasisme'i norsk innvandringspolitisk diskurs." Tidsskrift for samfunnsforskning 45(1): 3-29. (26 s)
 

Hall, Stuart & Paul du Gay (1996): Questions of cultural identity. London: Sage. Kapittel 1 (17 sider)
 

Heath, A. F., et al. (2008). "The second generation in Western Europe: Education, unemployment, and occupational attainment." Annu. Rev. Sociol 34: 211-235. (24s)
 

Hermansen, A. S. (2013). "Occupational Attainment Among Children of Immigrants in Norway: Bottlenecks into Employment––Equal Access to Advantaged Positions?" European Sociological Review 29(3): 517-534. (17s)
 

Lauglo, Jon (2010): “Working harder to make the grade: Immigrant Youth in Norwegian Schools” I Journal of Youth Studies, 2:1, 77-100 (23s)

 

Leirvik, Mariann Stærkebye (2012): «Å ta kunsthistorie eller statsvitenskap er en luksus ikke alle kan unne seg. Kan utdanningsatferd forstås ut fra ulike kapitalformer i etniske nettverk?» Tidsskrift for samfunnsforskning. 53 (2), 189-216. (27s)
 

Meer, N. and T. Modood (2009). "The Multicultural State We're In: Muslims,‘Multiculture’and the ‘Civic Re‐balancing’of British Multiculturalism." Political studies 57(3): 473-497.(24s)


Midtbøen, Arnfinn Haagensen, & Rogstad, Jon. (2010): «Den utdannede, den etterlatte og dedrepte: mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering» i: Sosiologisk tidsskrift VOL18(01),31-52 Universitetsforlaget. (22 sider)

 

Modood, T. (2004). "Capitals, ethnic identity and educational qualifications." Cultural trends 13(2): 87-105. (18s)
 

Modood, T. (2014). "Multiculturalism, interculturalisms and the majority." Journal of Moral Education 43(3): 302-315. (13s)
 

Nordli Hansen, M. & Mastekaasa, A. (2005). “Utdanning, ulikhet og forandring”. I Ivar Frønes og Lise Kjølsrød, Det norske samfunn(s. 69 - 99). Oslo, Gyldendal akademisk. (31 s.)
 

Portes, Alejandro & Fernandez-Kelly, Patricia (2008): “No Margin for Error: Educational and Occupational Achievement among Disadvantaged Children of Immigrants” i Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 620, ss. 12-36 (22s)
 

Portes, A. and A. Rivas (2011). "The adaptation of migrant children." The Future of Children 21(1): 219-246. (25s)
 

Shah, B., et al. (2010). "Explaining Educational Achievement and Career Aspirations among Young British Pakistanis: Mobilizing ‘Ethnic Capital’?" Sociology 44(6): 1109-1127. (18s)
 

Vasbø, Kristin Beate (2014): «Interkulturelt ungdomsarbeid i spennet mellom gamle og nye forestillinger om kulturell forskjellighet».  Tidsskrift for Ungdomsforskning 14(1) 2014, 3-31 (28 sider)
 

Vestel, V. (2009): “Limits of Hybridity Versus Limits of Tradition?: A Semiotics of Cultural Reproduction, Creativity, and Ambivalence among Multicultural Youth in Rudenga, East Side Oslo” Ethos, 37: 466–488 (22s)
 

Østberg, Sissel (2003): «Norwegian-Pakistani adolescents. Negotiating religion, gender, ethnicity and social boundaries » i Young 11 (2) : 161 – 181 (20 s)
 

Øzerk, Kamil (2008): «Interkulturell danning i en flerkulturell skole. -Dens vilkår, forutsetninger og funksjoner» I: Arneberg, P. & Briseid, L.G. (red.): Fag og danning - mellom individ og fellesskap, Bergen: Fagbokforlaget. s. 209-228 (20 sider)

 

Antall sider: 720

Antall studenter: 30

 

 


Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.


 

Oppdatert november 2015

Publisert 16. okt. 2015 10:38 - Sist endret 16. okt. 2015 10:38