Informasjon om PED4032 –Anvendt metode – 5 studiepoeng (stp)

Emnet sikter mot å gi innsikt og praktiske ferdigheter i metoder som er aktuelle for eget masteroppgavearbeid. Du skal selv sette sammen ditt 5 stp emne ved å velge blant de tilbudte kurs. På den måten gir emnet mulighet til fordypning innen selvvalgte metodiske felt. Se semestersiden om informasjon vedrørende påmelding til de enkelte kursene.

Kurstilbud og retningslinjer

Det gis et omfattende og variert tilbud av kurs innenfor både kvalitative og kvantitative metoder. Du bør begynne planleggingen av hvilke kurs du ønsker å ta, parallelt med planleggingen av masteroppgavearbeidet.

NB: Det tas forbehold om at enkelte kurs kan måtte utgå i enkelte semestre på grunn av kapasitetsproblemer.

Godkjenning av gjennomførte kurs skal dokumenteres ved at faglærer attesterer på skjema. Studenten oppbevarer skjemaet og leverer det inn til studieadministrasjonen når 5 stp er samlet og attestert av faglærer.

 

IPED ønsker å tilby følgende kurs innenfor PED4032

Vårsemesteret Studiepoeng Varighet
Introduksjon til eget forskningsarbeid
(inkl. 3 t bibliotekskurs ved fagreferent på UB)
2 8
Konstruksjon av spørreskjema 3 9
Basiskurs i statistisk analyse - med SPSS  3 9
Tekstanalyse       3 9
Intervju – datainnsamling og analyse 3 9
Feltobservasjon – datainnsamling og analyse 3 9

 

Kursbeskrivelser

Introduksjon til eget forskningsarbeid

Omfang: 2 studiepoeng, ca. 8 timer, herav 4 t. bibliotekskurs ved fagreferent på UB

  • Forskningsetikk, herunder praktisk om meldeplikt til NSD
  • Sitering og referering
  • Litteratursøk (biblioteket)
  • Bruk av tekniske løsninger i forskningsdokumentet (eks.: DUO-malen, m.m.)

Dette kurset har ikke krav til egenaktivitet utover øvingene i litteratursøk.

 

Konstruksjon av spørreskjema
Omfang: 3 stp., ca 9 timer

Kurset gir en innføring i problemstillinger knyttet til konstruksjon av spørreskjema, både om ulike typer av spørsmål, rekkefølge i skjema og om formulering av spørsmål.

Studentene blir inndelt i grupper som skal arbeide med utkast til eget lite spørreskjema, som leveres før siste gang. To første ganger er forelesning. Siste gang er diskusjon av spørreskjemautkastet, der både lærer og medstudenter gir kommentarer på alle utkast. For å få studiepoeng må studentene være tilstede på alle tre undervisningstilfellene og delta i gruppeoppgave og kommentarer.

Anbefalt litteratur: Haraldsen, Gustav (1999): Spørreskjemametodikk : etter kokebokmetoden, Oslo : Ad Notam Gyldendal

Dokumentasjonskrav: Kursdeltakelse, levere gruppeoppgave..

 

Basiskurs i statistisk analyse - med SPSS
Omfang: 3 stp., ca 9 timer

Kurset gir en innføring i  SPSS. Innkoding av data. Omkodinger, summeringer. Anvendelse av SPSS til enkle statistiske analyser.

  • prosentberegning, korrelasjon (effektstørrelse) og signifikanstesting av data fra krysstabeller (phi-korrelasjon, Cramers V, χ2, Kendalls  taub, gamma, m.m.)
  • korrelasjon (effektstørrelse) og signifikanstesting av kontinuerlige data (Pearsons r, eta-korrelasjon, ulike t-tester, enveis variansanalyse, m.m.)

En foreløpig innføring om mer avanserte analysemetoder for å gi grunnlag for eventuelt å velge mellom ulike videregående kurs i statistisk analyse.

Anbefalt litteratur (i tillegg til tidligere pensumlitteratur): Christophersen, Knut-Andreas (2009): Databehandling og statistisk analyse med SPSS: Oslo: Unipub.

Dokumentasjonskrav: Deltakelse på kurset inkludert praktiske øvelser

 

Tekstanalyse
Omfang: 3 stp., ca. 9 timer

Kurset gir en innføring i ulike analysestrategier som kan brukes i analyse av ulike typer kvalitative data. Det kan være politiske dokumenter, aviskronikker, brev, utskrift av intervju eller andre tekster. Analysestrategiene vi spesielt tar for oss er typologisk analyse, fortolkende analyse, kritisk diskursanalyse og en eklektisk analysestrategi.

Analysestrategiene vil bli demonstrert på noen utvalgte tekster. Det vil bli lagt vekt på å vise framgangsmåten trinn for trinn. Studentene skal få god trening i å selv gjennomføre de ulike analysestrategiene. Og til å vurdere hvilken analysestrategi som kan være mest hensiktsmessig i forhold til deres forskningsspørsmål.

De forskjellige analysestrategiene vil bli satt opp mot hverandre, slik at både styrker ved de analytiske blikkene og deres blinde flekker kommer frem. Det vil bli tydelig hvordan det teoretiske rammeverket er helt avgjørende for alle typer analyser av kvalitative data.
Målet er at studentene skal utvikle ferdigheter i å analysere kvalitative data og selv kunne vurdere hvilke analysestrategier som best tjener deres forskningsspørsmål.

I tillegg til pensumtekstene vil det bli utarbeidet et eksempelmateriale til dette kurset.

Kurset er lagt opp over tre samlinger (á 3 timer) og stiller krav om egeninnsats og deltakelse på alle samlingene.

 

Intervju – datainnsamling og analyse
Omfang:  3 stp., ca. 9 timer

Kurset legger hovedvekten på bruken av personlige intervjuer der datamaterialet er gjenstand for kvalitative analyser.  I første delen av kurset (3 timer) gis det en innføring i ulike tilnærminger til intervjumetode og noen grunnprinsipper for konstruksjon av intervjuguide.  I andre delen (3 timer) skal studentene lage skisser til intervjuguider, gjerne med utgangspunkt i eget mastergradsprosjekt, og drøfte disse. I tredje delen (3 timer) legges det vekt på intervjutrening og en innføring i analyse av intervjudata.

Anbefalt litteratur: King, N. & Horrocks, C. (2010) Interviews in qualitative research.  London: Sage.  Chap. 3-6 and 9-11.

Dokumentasjonskrav: Deltakelse på kurset inkludert praktiske øvelser.

 

 

Feltobservasjon – datainnsamling og analyse

Omfang: 3 stp., ca 9 timer

Observasjon er en metode som har vært mye brukt innen klasseromsforskning, men som også er relevant for forskning på læreres profesjonelle utvikling og arbeidslivspedagogikk mer generelt. Dette kurset gir en innføring i datainnsamling og analysestrategier ved bruk av observasjon som metode, med hovedvekt på etnografisk orienterte tilnærminger. Hovedelementene som dekkes inkluderer:
- en innføring i teoretiske fundamenter for observasjon som metode
- innføring i forskjellige tilnærminger til analyse av observasjonsdata, med hovedvekt på etnografiske perspektiver og interaksjonsanalyse
- konvensjoner for å skrive akademiske tekster basert på observasjonsdata

Undervisningen forutsetter at primærtekstene er lest i forkant av kurset.

Primær litteratur:

Jordan, B. & Henderson, A. (1995) Interaction analysis: Foundations and practice. Journal of the Learning Sciences, 4(1), 39-103. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327809jls0401_2
Heath, C., Hindmarsh, J. & Luff, P. (2010) Video in qualitative research: Analysing social interaction in everyday life,  (Los Angeles, Calif., Sage), Kapittel 3 og 4.

Tilleggslitteratur:

Hammersley, M. & Atkinson, P. (2007) Ethnography : Principles in practice,  (London, Routledge), kapittel 7.

Publisert 26. nov. 2012 20:09 - Sist endret 22. nov. 2017 12:04