Dette emnet er nedlagt

Lesing, skriving og dysleksi - fra teori til praksis 

 

1.    kurs tirsdag 21. august klokken 12 – 16 00  

 

1.  Lesing som integrerte strategierfor   

avkoding og forståelse

En modell – med oversikt over leseopplæringens innsatsområder.

  

     Flytende lesing, 5 innsatsområder og

      prinsipper for tekstvalg i tilpasset opplæring

 

Høien og Lundberg Kap. 1

 

2.  Strategier for avkoding, prosessanalyse og  

utviklingsperspektiver – med fokus på

kritiske innsiktsområder, delferdigheter

og avkoding hos elever med dysleksi-  

som forsinkelse, stagnasjon eller avvik. 

 

Høien og Lundberg Kap.2-3

 

3.  Strategier for staving, prosessanalyse og

utviklingsperspektiver – sett i relasjon til

avkodingsutviklingen, og med konsekvenser for feilforståelse og dysleksiutredning.

 

 

Høien og Lundberg Kap.2- 3

 

Spear-Swerling og Sternberg

 

Jørgen Frost

 

 

4. Språklige og kognitive forutsetninger for

    god leseutvikling, med betydning for

    forebyggende leseopplæring 1. – 3. trinn og   

    reparerende opplæring for elever med vanser

    fra 3. trinn – til voksen alder.

 

    En interaktiv lesemodell fra Bredtvet 

    kompetansesenter – utgangspunkt for  

    kvalitativ og dynamisk kartlegging

 

 

Høien og Lundberg kap. 4

 

 

 

 

 

www.statped.no/bredtvet/

                   arbeidsproven

 

 

 

 

 

 

 

Lesing, skriving og dysleksi - fra teori til praksis 

 

2.    kurs torsdag 23. august klokken 9 - 12   

 

1.     Kartlegging av lesing, skriving, språklige og  forutsetninger – en oversikt over

sentrale kartleggingsområder og

kartleggingsverktøy.

           Bruk av screeningsprøver som mål for   

     tempo og sikkerhet – for tilpasset 

     opplæring, og som grunnlag for videre

     kartlegging.

 

 

Høien og Lundberg kap. 7

 

 

 

 

Div. normerte lese-, skrive og språkprøver

Utfyllende kartlegging,  selvoppfatning og miljø.

 

    2.   Dynamisk kartlegging med fokus på   

          elevens strategibruk og støttebehov-

     Dvs. medierende arbeidsformer i elevens 

     nærmeste utviklingssone.

 

 

IL-basis og ”arbeidsprøven”

 

2.     Tiltaksplanlegging med utgangspunkt i

teori om språk og lesing, lese- og staveutvikling, resultatene av diagnostiseringsarbeidet og kunnskap om

elevens pedagogiske behov. 

 

 

 

Jørgen Frost

Prinsipper for god leseoppæring, 2002

 

 3. Kurs fredag 24. august  kl. 12 - 14

 

    1. Tiltak for elever med dysleksi

         Oversikt over sentrale tiltaksområder og

         aktuelle pedagogisk programmer

 

 

Høien og Lundberg kap. 8

 

2.  En ramme for undervisning med

     forankring i teorier om språk og lesing,

     læring, selvoppfatning og motivasjon.

     Bruk av logg som verktøy for motivasjon

     og selvregulerte endringsprosesser

 

 

Jørgen Frost  

Prinsipper for god leseopplæring/

pedagogiske metoder

Lesing, skriving og dysleksi - fra teori til praksis 

 

4. kurs torsdag 30. august klokken 9 - 12   

      Vi fortsetter med tema fra 3. kursdag.

 

 

1.     Leseforståelse

 

 

 

 

Høien og Lundberg kap. 5

 

Ivar Bråten : Leseforståelse

 

 

 

2. Læringsstrategier og selvregulert læring

 

 

 

 

Ivar Bråten om selvregulert læring

Skaalvik og Skaalvik om læringsmiljø og motivasjon

 

Elstad og Turmo: Læringsstrategier

 

 

2.     Prinsipper for tiltak i norsk og

     fagopplæringen

 

 

 

 

Rune Andreassen i bokas om

Leseforståelse, kap. om eksplisitt opplæring i leseforståelse

         

                                          Litteratur

 

 

Høien og Lundberg: Dysleksi Fra teori til praksis er hovedbok

Revidert utgave 2000, ISBN 82-05-28056-8

 

 

Annen litteratur som det vises til står oppført på liste over supplerende 

litteratur. Disse bøkene tas med til forelesningene for gjennomsyn.  

 

 

 

 

Litteratur som er relevant i tillegg til Høien og Lundbergs bok om Dysleksi  

 

 

LÆRINGSTEORIER

 

Olga Dysthe (red): ”Dialog, samspel og læring”, 2001 – kap. 2

Abstract forlag (ISBN-82-7649-012-3)

Olga Dysthe og Knut Steinar Engelsen ”Mapper som pedagogisk redskap” –

Abstrakt forlag (ISBN  82-7935-076-4 )   Del 1 om teoretisk perspektiv  

                                                            

 

SELVREGULERING

 

Ivar Bråten (red)”Læring i sosialt, kognitivt og sosialkognitivt

Perspektiv”. Cappelen Akademiske forlag

Om teoretiske retninger og selvregulert læring 

ISBN 82-02-21827

Skaalvik og Skaalvik , ”Skolen som læringsarena”

kap. Om selvoppfatning og  motivasjon

Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00564-0               

 

LÆRINGSMILJØ

 

Skaalvik og Skaalvik , ”Skolen som læringsarena”

Kap. om læringsmiljø og læringsstrategier

Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00564-0

 

LESING

 

Høien og Lundberg, ”Dysleksi, fra teori til praksis”

Gyldendal akademiske. 2000

ISBN 82-05-28056-8

 

Lise Iversen Kulbrandsstad, Lesing i utvikling

Teoretiske og didaktiske perspektiver

Fagbokforlaget, ISBN -10,82-450-0077-9

 

 

 

 

 

 

LESEFORSTÅELSE

 

Ed. Anne Polselli Sweet: “rethinking, reading comprehension” 

Div. artikler om leseforståelse og arbeidsmetoder.

 

Ivar Bråten (red)  “Leseforståelse”   

Cappelen Akademiske forlag, ISBN 978-82-02-26175-7

 

Merete Brudholm “Læseforståelse” – hvorfor og hvordan

Alinea (dansk) 2002, ISBN 87-23-04803-4

 

Janice F. Almasi: ” Teaching Strategic Processes in Reading”

Om lesestrategier og metoder –   

 

LÆRINGSSTRATEGIER I PRAKSIS: 

 

Eyvind Elstad og Are Turmo

”Læringsstrategier – søkelys på lærernes praksis”

Universitetsforlaget, 2006, ISBN-10, 82-15-00943-3

 

Carol Santa ”Lære å lære” (oversatt av Liv Engen).

1996 Stiftelsen dysleksiforeningen

ISBN 82-7649-012-3

 

Gerd Søndenå Fredheim ”Elever, Lærere, Læringsstrategier”

Haugesund, 2006 (Et lite enkelt hefte som bygger på Carol Santa)

 

Gerd Søndenå Fredheim ”At læse for at lære” – en praksisbok i læringsstrategier

Gyldendal.dk 2006 ISBN  87-02-047497

 

1.– 4. trinn pluss spesialundervisning

 

Kari Hole : ”Læringsstrategier i tilpasset opplæring”

Info Vest Forlag 2003 ISBN 82-9091021-5