Dette emnet er nedlagt

Lesing, skriving og dysleksi

Lesing, skriving og dysleksi - fra teori til praksis 

 

1.    kurs onsdag 27. august klokken 08 – 12 00  

 

1.  Lesing som integrerte strategierfor   

avkoding og forståelse

En modell – med oversikt over leseopplæringens innsatsområder.

  

     Flytende lesing, 5 innsatsområder og

      prinsipper for tekstvalg i tilpasset opplæring

 

Høien og Lundberg Kap. 1

 

2.  Strategier for avkoding, prosessanalyse og  

utviklingsperspektiver – med fokus på

kritiske innsiktsområder, delferdigheter

og avkoding hos elever med dysleksi-  

som forsinkelse, stagnasjon eller avvik. 

 

Høien og Lundberg Kap.2-3

 

3.  Strategier for staving, prosessanalyse og

utviklingsperspektiver – sett i relasjon til

avkodingsutviklingen, og med konsekvenser for feilforståelse og dysleksiutredning.

 

 

Høien og Lundberg Kap.2- 3

 

Spear-Swerling og Sternberg

 

Jørgen Frost

 

 

4. Språklige og kognitive forutsetninger for

    god leseutvikling, med betydning for

    forebyggende leseopplæring 1. – 3. trinn og   

    reparerende opplæring for elever med vanser

    fra 3. trinn – til voksen alder.

 

    En interaktiv lesemodell fra Bredtvet 

    kompetansesenter – utgangspunkt for  

    kvalitativ og dynamisk kartlegging

 

 

Høien og Lundberg kap. 4

 

 

 

 

 

www.statped.no/bredtvet/

                   arbeidsproven

 

 

 

 

 

 

 

Lesing, skriving og dysleksi - fra teori til praksis 

 

2.    kurs torsdag 28. august klokken 10 - 14   

 

1.     Kartlegging av lesing, skriving, språklige og  forutsetninger – en oversikt over

sentrale kartleggingsområder og

kartleggingsverktøy.

           Bruk av screeningsprøver som mål for   

     tempo og sikkerhet – for tilpasset 

     opplæring, og som grunnlag for videre

     kartlegging.

 

 

Høien og Lundberg kap. 7

 

 

 

 

Div. normerte lese-, skrive og språkprøver

Utfyllende kartlegging,  selvoppfatning og miljø.

 

    2.   Dynamisk kartlegging med fokus på   

          elevens strategibruk og støttebehov-

     Dvs. medierende arbeidsformer i elevens 

     nærmeste utviklingssone.

 

 

IL-basis og ”arbeidsprøven”

 

2.     Tiltaksplanlegging med utgangspunkt i

teori om språk og lesing, lese- og staveutvikling, resultatene av diagnostiseringsarbeidet og kunnskap om

elevens pedagogiske behov. 

 

 

 

Jørgen Frost

Prinsipper for god leseoppæring, 2002

    1. Tiltak for elever med dysleksi

         Oversikt over sentrale tiltaksområder og

         aktuelle pedagogisk programmer

 

 

Høien og Lundberg kap. 8

 

2.  En ramme for undervisning med

     forankring i teorier om språk og lesing,

     læring, selvoppfatning og motivasjon.

     Bruk av logg som verktøy for motivasjon

     og selvregulerte endringsprosesser

 

 

Jørgen Frost  

Prinsipper for god leseopplæring/

pedagogiske metoder

 

 

Lesing, skriving og dysleksi - fra teori til praksis 

 

3. kurs Fredag. 29 august klokken 10-14   

      Vi fortsetter med tema fra 3. kursdag.

 

 

1.     Leseforståelse

 

 

 

 

Høien og Lundberg kap. 5

 

Ivar Bråten : Leseforståelse

 

 

 

2. Læringsstrategier og selvregulert læring

 

 

 

 

Ivar Bråten om selvregulert læring

Skaalvik og Skaalvik om læringsmiljø og motivasjon

 

Elstad og Turmo: Læringsstrategier

 

 

2.     Prinsipper for tiltak i norsk og

     fagopplæringen

 

 

 

 

Rune Andreassen i bokas om

Leseforståelse, kap. om eksplisitt opplæring i leseforståelse

          

                                          Litteratur

 

 

Høien og Lundberg: Dysleksi Fra teori til praksis er hovedbok

Revidert utgave 2000, ISBN 82-05-28056-8

 

 

Annen litteratur som det vises til står oppført på liste over supplerende 

litteratur. Disse bøkene tas med til forelesningene for gjennomsyn.  

 

 

 

 

Litteratur som er relevant i tillegg til Høien og Lundbergs bok om Dysleksi  

 

 

LÆRINGSTEORIER

 

Olga Dysthe (red): ”Dialog, samspel og læring”, 2001 – kap. 2

Abstract forlag (ISBN-82-7649-012-3)

Olga Dysthe og Knut Steinar Engelsen ”Mapper som pedagogisk redskap” –

Abstrakt forlag (ISBN  82-7935-076-4 )   Del 1 om teoretisk perspektiv  

                                                            

 

SELVREGULERING

 

Ivar Bråten (red)”Læring i sosialt, kognitivt og sosialkognitivt

Perspektiv”. Cappelen Akademiske forlag

Om teoretiske retninger og selvregulert læring 

ISBN 82-02-21827

Skaalvik og Skaalvik , ”Skolen som læringsarena”

kap. Om selvoppfatning og  motivasjon

Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00564-0               

 

LÆRINGSMILJØ

 

Skaalvik og Skaalvik , ”Skolen som læringsarena”

Kap. om læringsmiljø og læringsstrategier

Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00564-0

 

LESING

 

Høien og Lundberg, ”Dysleksi, fra teori til praksis”

Gyldendal akademiske. 2000

ISBN 82-05-28056-8

 

Lise Iversen Kulbrandsstad, Lesing i utvikling

Teoretiske og didaktiske perspektiver

Fagbokforlaget, ISBN -10,82-450-0077-9

 

 

 

 

 

 

LESEFORSTÅELSE

 

Ed. Anne Polselli Sweet: “rethinking, reading comprehension” 

Div. artikler om leseforståelse og arbeidsmetoder.

 

Ivar Bråten (red)  “Leseforståelse”   

Cappelen Akademiske forlag, ISBN 978-82-02-26175-7

 

Merete Brudholm “Læseforståelse” – hvorfor og hvordan

Alinea (dansk) 2002, ISBN 87-23-04803-4

 

Janice F. Almasi: ” Teaching Strategic Processes in Reading

Om lesestrategier og metoder –   

 

LÆRINGSSTRATEGIER I PRAKSIS: 

 

Eyvind Elstad og Are Turmo

”Læringsstrategier – søkelys på lærernes praksis”

Universitetsforlaget, 2006, ISBN-10, 82-15-00943-3

 

Carol Santa ”Lære å lære” (oversatt av Liv Engen).

1996 Stiftelsen dysleksiforeningen

ISBN 82-7649-012-3

 

Gerd Søndenå Fredheim ”Elever, Lærere, Læringsstrategier”

Haugesund, 2006 (Et lite enkelt hefte som bygger på Carol Santa)

 

Gerd Søndenå Fredheim ”At læse for at lære” – en praksisbok i læringsstrategier

Gyldendal.dk 2006 ISBN  87-02-047497

 

1.– 4. trinn pluss spesialundervisning

 

Kari Hole : ”Læringsstrategier i tilpasset opplæring”

Info Vest Forlag 2003 ISBN 82-9091021-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 26. aug. 2008 09:25 - Sist endret 26. aug. 2008 09:25