Pensum/læringskrav

UNIVERSITETET I OSLO

Pedagogisk forskningsinstitutt

STUDIERETNING PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

Studieåret 2010/2011

Oppdatert mai 2010

Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.

PED4100 - TEORI OG PRAKSIS - PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

Kursemne l: Språk, kommunikasjon og læring (24 studiepoeng)

Kursemnet har en anbefalt litteratur på ca. 1300 sider. Studenter som velger annen litteratur, må påse at denne dekker kursemnets temaer med samme nivå og omfang. Alternativ litteratur skal godkjennes skriftlig av spesialiseringens koordinator, og oversikt over litteraturen skal leveres instituttet.

August, D., & Shanahan, T. (Eds.). (2006). Developing literacy in second-language learners. Report of the national literacy panel on language-minority children and youth. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. Kap. 9, 12, 17. (58 sider). (Kompendie)

Carr, Alan, O`Reilly,Gary, Noonan Walsh, Patricia og McEvoy John (Eds.). (2007). The handbook of intellectual disability and clinical psychology practice. London and New York: Routledge. Kap. 1, 2, 9, 16, 17, 19, 20 ( 273 s.)

Dickinson, David K. og Tabors, Patton D.: Beginning literacy with language, 2001. Kap 1, 6 og 13. (89 s.).

Farver, J.A.M., Lonigan, C.J. & Eppe, S. (2009). Effective early literacy skill development for young Spanish- speaking English language learners: An experimental study of two methods. I Child Development, 3, 703-719 (17 sider).

Hoff, E., & Shatz, M. (Eds.). (2009). Blackwell handbook of language development. Malden MA: Wiley-Blackwell. Kap. 1, 4, 5, 7. (74 sider). (Kompendie)

Hulme, C., & Snowling, M. J. (2009). Developmental disorders of language, learning and cognition. UK: Wiley-Blackwell. Kap. 1, 3, 4, 5. (115 sider).

Lervåg, A., & Aukrust, V. G. (2010). Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language learners. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 612-620 (9 sider).

Lervåg, A. & Melby-Lervåg, M. (2009). Muntlig språk, ordavkoding og leseforståelse hos tospråklige: En sammenfatning av empiriske studier. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 4, s. 264-279. (15 sider)

Sattler, J. M. (2008). Assessment of Children: Cognitive Foundations (Fifth Edition). Side 91-141, 154-182, 224-264. (100 sider) (Kompendie)

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (2009). Motivation and self-regulated learning: Theory, research and applications. New York: Lawrence Erlbaum Associates. Kap. 1, 2, 3, 5, 9, 11. (179 sider)

Snowling, M. J. (2000). Dyslexia (Second Edition). Singapore: Blackwell Publishing. (216 sider).

Sweet, Anne P. og Snow, Catherine E. : Rethinking reading comprehension, 2003. New York: Guilford. Kap. 1, 4, 6, 7, 9 og 11. (100 s.).

Valiente, C., Lemery-Chalfant, K., Swanson, J., & Reiser, M. (2008). Prediction of children’s academic competence from their effortful control, relationships, and classroom Partipation. Journal of Educational Psychology, 100, 67-77. (10 sider).

Øzerk, K. (2009). Læring av lærestoff og utvikling av språk I skolen. Noen metodiske ideer basert på utprøvde opplegg i Oslo-skolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 93, 294-309. (16 sider)

Kursemne 2: Psykososial utvikling og utviklingsforstyrrelser (12 studiepoeng)

Kursemnet har en anbefalt litteratur på ca. 600 sider. Studenter som velger annen litteratur, må påse at denne dekker kursemnets temaer med samme nivå og omfang. Alternativ litteratur skal godkjennes skriftlig av spesialiseringens koordinator, og oversikt over litteraturen skal leveres instituttet.

Haugen, R. (red.). Barn og unges læringsmiljø 3- med vekt på sosiale og emosjonelle vansker, 2008. Kristiansand, Høyskoleforlaget. Kap. 1, 4. (53 sider).

Hulme, C., & Snowling, M. J. (2009). Developmental disorders of language, learning and cognition. UK: Wiley-Blackwell. Kap. 7, 8. (84 sider).

Ogden, Terje: Sosial kompetanse og problematferd i skolen, 2. utgave, 2009. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. (246 s.).

Rutter, Michael med fler. (2008)Rutter's Child and adoloescence Psychiatry (Fifth Edition) Oxford: BlackwellPublishing.Kap. 4, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 61, 65.(304 sider.

Young, S, & Amarasinghe, M. (2010). Practitioner Review: Non-pharmacological treatments for ADHD: A lifespan approach. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 116-133. (18 sider).

Kursemne 3: Rådgivning og veiledning (24 studiepoeng)

Kursemnet har en anbefalt litteratur på ca. 500 sider. Studenter som velger annen litteratur, må påse at denne dekker kursemnets temaer med samme nivå og omfang. Alternativ litteratur skal godkjennes skriftlig av spesialiseringens koordinator, og oversikt over litteraturen skal leveres instituttet.

Drugli, M. B., & Onsøien, R. (2010). Vanskelige foreldresamtaler-gode dialoger. Oslo: Cappelen Damm, s 61-141. (80 sider).

Gelso, Charles J. og Fretz, Bruce R.: Counseling psychology, 2001. London: Hartcourt Brace Jovanovich. Kap. 3, 5, 6, 8-13, 17-19. (405 s.).

Haugen, R. (red.). (2008). Barn og unges læringsmiljø 3 - med vekt på sosiale og emosjonelle vansker. Kristiansand: Høyskoleforlaget . Kap. 6, 10. (85 sider).

Antall studenter ca. 20

Antall studenter: 20

Publisert 9. apr. 2010 10:15 - Sist endret 2. juni 2010 11:23