PED4101 – Sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 

Dette emnet omfatter årsaker, kartlegging og tiltak knyttet til sosioemosjonell utvikling og utviklingsforstyrrelser.  Her vil du lære om hvorfor vansker oppstår og hvordan disse vanskene kan forebygges og avhjelpes i et individ, gruppe og systemperspektiv. Emnets eksterne veiledete observasjonspraksis omfatter 3 uker ved skoler eller institusjoner med barn, ungdom eller voksne som har sosioemosjonelle vansker og/eller utviklingsforstyrrelser. Du vil også delta på obligatoriske ekskursjoner til institusjoner og kompetansesenter som arbeider med sosioemosjonelle vansker og/eller utviklingsforstyrrelser.

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Etter fullføring av emnet skal du:

 • forstå sosioemosjonell utvikling med tilhørende vansker fra et individ- og miljøperspektiv
 • ha kunnskap om ulike utviklingsforstyrrelser og hvordan disse forstyrrelsene kan forstås i lys av sosiale og (nevro)biologiske forklaringsmodeller 
 • ha teoretisk forståelse av kriser og traumer og hvordan dette kan møtes i pedagogiske settinger
 • kunne redegjøre for kunnskap om ulike måter å kartlegge sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser
 • ha kunnskaper om relevante forskningsbaserte tiltak.

Ferdigheter:

Etter fullføring av emnet skal du:

 • vurdere årsaker til sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser
 • kunne gjennomføre pedagogisk-psykologisk kartlegging av sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser
 • kunne iverksette forskningsbaserte tiltak på individ- og systemnivå både knyttet til forebygging og avhjelping av de ulike vanskene.

Generell kompetanse:

Etter fullføring av emnet skal du:

 • kunne møte og hjelpe mennesker som er i vanskelige livssituasjoner på en hensiktsmessig måte
 • kunne inngå i tverrfaglige samarbeid rettet mot å forebygge og avhjelpe ulike sosioemosjonelle vansker
 • kunne tilrettelegge for optimale opplæringssituasjoner og integrering av barn, unge og voksne med ulike utviklingsforstyrrelser

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk i Master i pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning og forbeholdt studenter med opptak til studiet.

Minimum10 studenter og maksimum 30 studenter

Overlappende emner

Emnet overlapper med PED4100 med 15 studiepoeng.

Undervisning

 • Forelesninger
 • 3 uker á 3 dager observasjonspraksis
 • 6 ukers praksisseminar
 • Dagsekskursjoner        

 

80 % oppmøte i praksis og praksisseminarene.

Obligatorisk oppmøte på dagsekskursjonen.

Praksis og ekskursjoner er obligatoriske. Studenter må selv dekke reise (innenbys)

Informasjon om praksis ved IPED finner du her, du vil også få mer informasjon i undervisningssammenheng.

Adgang til undervisning

Deltakelse i undervisningen forutsetter opptak til emnet.

Eksamen

6 timers skriftlig eksamen

Obligatorisk praksis må være gjennomført og godkjent før du kan ta eksamen.

To sensorer. Den ene av disse kan være emneansvarlig.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjent Obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav er gyldig i 3 år.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Høst 2020

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk