Dette emnet er nedlagt

Sosialisering i vertikale og horisontale mønstre

Ola Stafseng: Sosialisering i vertikale og horisontale mønstre.

 

PED 4320 - 1.9.2008

 

 

1.   Om Frønes & Ziehe

 

·       Frønes: ISS, UiO; ungdomsklubber, barneforskning, ”På sporet av den nye tid”, kulturforskning, ”De likeverdiges” plass (=jevnaldersosialsering).

·       Ziehe: Erziehungswissenschaft, Hannover Uni; ”Pubertät und Narzissmus” (1975), ”Kulturell frisetting og usedvanlige læreprosesser” (1983), ”Kulturanalyser – ungdom, utbildning, modernitet” (1993), på 2000-tallet: Modernitet, tradisjon, resakralisering, re-tradisjonalisering.

 

2.   En generell hjelpemodell om vertikale/horisontale mønstre

 

·       Margaret Mead 1971, ”Broen over generasjonskløften”

·       Relasjoner mellom generasjoner, sosialisering som ”gyldige informasjonsstrømmer”

·       Post-figurative (etterlignende) mønstre

·       Ko-figurative (sammenlignende) mønstre

·       Pre-figurative (foregripende) mønstre

·       Føringer herfra mot Frønes & Ziehe

 

3.   Horisontale mønstre, jevnaldersosialisering, generelt

 

·       Møtet mellom jevnaldergruppa og pedagogikken, noen minner

·       Noen begreper, play group (barnekulturforskningen), peer group (ungdomsforskningen, ”Among peers”), ”aldersklassens tyranni” vs. aldersblanding (Petersen, reformpedagogikk og pedagogisk forskning)

·       Jevnaldergruppas primat i sosialisering og læring, ”lærerfri læring” og tysk ungdomsbevegelse, søsken, slekt, venner og globale referansegrupper

·       Historisk: Før-industriell tid (Sandin, charivari), industriell tid (avsondret skole, ”Guttene i gaten” av Sverre Steen), kunnskaps- og informasjonssamfunnet (”Barnas Super-TV”, eller autodidaktenes gjenkomst)

 

4.   Utvalgte case eller eksempelområder

 

·       Barnehagemyter om barns sosialitet, fra Piaget til Lars Jalmert (1980), Stein Bråten og Gunvor Løkken (begge siste 10 år)

·       ”Barnas egen kultur”, barns lek, meta-linguistisk kompetanse (Ingvar Lundberg), frilek vs. barnehage/SFO, ”pedagogisk lek”

·       Ungdomskultur som ”ungdommens egen kultur”, historiske konjunktursvingninger, moralske panikker, pedagogisk frykt for lav-/høy-kultur (Erlin Bjurström).  Hva er grunnene til pedagogisk antagonisme - estetisering?

·       IKT-utvikling og mer generelt forholdet mellom ”formal, informal and non-formal education” i kunnskapssamfunnet

 

5.   En hjelpemodell for å forstå Ziehes anliggende

 

·       Voksenkultur vs. ungdomskultur, fra generasjon ”an sich” til ”für sich” (jfr. klasse, kjønn, etnisitet) = generasjon som aktualitet

·       Å ha sin ungdom til riktig tid og sted – generasjonsenheter og eksempler som pro-, mot- og problemkulturer (1960/80-tall), gjennomstrømning og historisitet

 

 

 

6.   Post-avtradisjonalisering hos Ziehe

 

·       Flanøren, observatøren og kommentatoren Ziehe, om skolens aura, generasjonsoppgavens fortryllelse, og forbeholdet om observasjonenes gyldighet for minoritetsungdom

·       Generasjonsforholdet i en kontinuerlig moderniseringsprosess, egenbelønning og egendynamikk i ”det nye”, ”det ukjente”, avantgardens (selv)fortryllelse, ”entelechy” som bensin (Mannheim 1952) – eksempler på pedagogiske krefter

·       Hovedpoeng: Fortryllelsen er – som kulturell tendens – brutt.  Alders- og kulturhierarkiene er borte som makt-, smaks- og disiplineringsforhold.  All slags ”tradisjon” og retro er legio.  NB: vertikale mønstre viker for horisontale.

·       Til diskusjon: hva er de (sosial)pedagogiske konsekvenser?  Eksempel: Skole som mainstream-kultur uten magi eller magnetisme, spenningen må søkes på risiko-arenaer med økende fallhøyde?  Eller: Produktiv læring flytter ut av skolen?

 

 

 

 

Pensumref.: Frønes, Ivar (1994): De likeverdige. Om sosialisering og de jevnaldrendes betydning. Universitetsforlaget, Oslo. Side 61-89. (28 s.)

Ziehe, Thomas: Post-aftraditionalisering. Unges ændrede generationsforhold i dag. I: Tom Ritchie (red.): Relationer i skolen. Perspektiver på liv og læring. Billesø og Baltzer, Danmark. (15 s.)

 

Supplerende litteratur:

Erling Bjurström: Ungdomskultur, stil og smak.  Borea, Umeå 2005.

Mannheim, K. Essays on the sociology of knowledge. Collected works volume five. Routledge, London 1997 [1952]. Kap. VII: The Problem of Generations.

 

 

Publisert 3. sep. 2008 08:09 - Sist endret 3. sep. 2008 08:56