Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

BACHELOR I SPESIALPEDAGOGIKK / BACHELOR I PEDAGOGIKK

Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.

Tekster som er merket med AA, BB etc betyr at de ulike tekstene finnes i samme bok.

OMRÅDE 1: LÆRING OG UTVIKLING

Innføringslitteratur:

Evenshaug, O. & Hallen, D. (2000). Barne- og ungdomspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2-5, 9-10. (101 s.).

Woolfolk, A. (2004): Pedagogisk psykologi. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Kap. 1- 11. (425 s.).

Utdypende litteratur:

Befring, E. (2004). Skolen for barnas beste. Oslo: Samlaget. Kap 2-3. (72 s.).

Bråten, I. & Olaussen, B. S. (1999). Strategisk læring. Teori og pedagogisk anvendelse. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Kap 2. (11 s.).

Hagtvet, B. og Horn, E. (2008). Forebyggende satsing med vekt på styrking av barns språk. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag. s. 433-454. (22 s.)

Helstrup, T. (1996). Oversikt over ulike retninger innen læring og læringsforskning, med vekt på kognitiv psykologi. I O. Dysthe (red.), Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Oslo: Cappelen akademisk forlag. ss. 22-46. (25 s.). (AA)

Kvello, Ø. (2008). Transaksjonsmodellen: mennesker og miljø utvikler hverandre. I Ø. Kvello (red.), Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal akademisk. ss. 203-231. (29 s.). (CC)

Rommetveit, R. (1996). Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring. I O. Dysthe (red.), Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Oslo: Cappelen akademisk forlag. ss. 88- 104. (17 s.). (AA)

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (1996). Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4. (44 s.)

Vygotskij, L. S. (2001). Tenkning og tale. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap 6-7. (85 s.).

759 sider

OMRÅDE 2: UNDERVISNING, OPPLÆRING OG DANNING

Innføringslitteratur:

Engelsen, B. U. (2012). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner – Hva – hvordan – hvorfor. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1-10, (261 s.)

Tønnesen, L. K. B. (2004). Norsk utdanningshistorie. En innføring med fokus på grunnskolens utvikling. Bergen: Fagbokforlaget. s. 17-166. (150 s.).

Øzerk, Kamil (2006) Opplæringsteori og læreplanforståelse. Opplandske bokforlag. kap 4-11 og 13-19 (261 s.)

Utdypende litteratur:

Bjørnsrud H. og Nilsen S. (2008), Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Oslo: Gyldendal akademisk. kap 2,5

Dale, E. L. (2001). John Dewey og reformpedagogikk. I E. L. Dale (red.), Om utdanning. Klassiske tekster. Oslo, Gyldendal akademisk. ss. 231-257. (26 s.). (BB)

Dewey, J. (2001). Erfaring og tenkning. I E. L. Dale (red.), Om utdanning: Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal akademisk. s. 53-66. (13 s.). (BB)

Klafki, W. (2004). Kategorial dannelse. I E. L. Dale (red.), Om utdanning. Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal akademisk. s. 167-203. (36 s.). (BB)

Skogen, K. (2005). Spesialpedagogikk. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3. (20 s.)

806 sider

OMRÅDE 3: SOSIALISERING OG OPPDRAGELSE

Innføringslitteratur:

Evenshaug, O. & Hallen, D. (1997). Familiepedagogikk: oppdragelsens hva, hvordan og hvorfor. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap 2-4, 7 og 9-10. (80 s.).

Giddens, A. (1997). Modernitetens konsekvenser. Oslo: Pax forlag.

Kristiansen, A. (2012). Utdanning og sosial utjevning. Om tilpassing, seleksjon og reproduksjon. Oslo: Unipub (140 sider)

Meighan, R. and Harber, C. (2007). A Sociology of Education. New York: Continuum International Publishing Group. Kap. 19-32. (198 s.).

Utdypende litteratur:

Beck, C. W. (1990). Det organiserte vanvidd. Valset: Opplandske bokforlag: ss. 37-60. (24 s.)

Befring, E. (2008). Forbebygging i en psykososial kontekst. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Kap. 7. (21 s.)

Buli-Holmberg, J. og T. R. Ekeberg, T. R. (2009). Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 3 (18 s.)

Dale, E. L. (2006). Oppdragelse in det refleksivt moderne. Oslo: Gyldendal. ss. 31–45, 111-119. (22 s.)

Dale, E. L. (2010) PISA's kompetanse og kritiske læreplanspørsmål. I: Elstad og Sivesind (red): PISA: sannheten om skolen. universitetsforlaget. s. 144-156.

Giesecke, H. (1996). Indføring i pædagogik. København: Nyt nordisk forlag Arnold Busck. kap 4. (21 s.)

Morken, I. (2006). Normalitet og avvik: spesialpedagogiske utfordringer. En innføring. Oslo: Cappelen. s. 81-99. (19 s.)

Vettenranta, S. (2008). Sosialisering i en digital og global medieverden. I Ø. Kvello (red.), Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal akademisk. ss. 303-316. (14 s.). (CC)

Østerud, S. & Arnseth, H. C. (2008). Læring, sosialisering og identitetsutvikling i nettverkssamfunnet. I S. Østerud & E. G. Skogseth (red), Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Oslo: Cappelen akademisk forlag. s. 39- 59. (21 s.)

Øzerk, K. (2003). Minoriteters tospråklighet og minoritetsspråkliges skolegang. I K. Øzerk (red.), Sampedagogikk. s. 73-90. (18 s.)

609 sider

Publisert 3. des. 2013 12:30 - Sist endret 4. des. 2013 11:24