Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

BACHELOR I SPESIALPEDAGOGIKK / BACHELOR I PEDAGOGIKK

Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.

Tekster som er merket med AA, BB etc betyr at de ulike tekstene finnes i samme bok.

tekster merket med * finnes i kopisamling.

 

 

OMRÅDE 1: LÆRING OG UTVIKLING

Innføringslitteratur:

Evenshaug, O. & Hallen, D. (2000). Barne- og ungdomspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2-5, 9-10. (101 s.).

Woolfolk, A. (2004): Pedagogisk psykologi. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Kap. 1- 11. (425 s.).

Utdypende litteratur:

Befring, E. (2014) Den forløsende pedagogikken.-Læringsvilkår som gjør gode skoler gode (170 s)

 

Bråten, I. & Olaussen, B. S. (1999). Strategisk læring. Teori og pedagogisk anvendelse. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Kap 2. (11 s.).*

 

Duesund, L. & Skårderud, F. (2003 ):  Use the Body and Forget the Body: Treating

Anorexia Nervosa with Adapted Physical Activity. Clinical Child Psychology and Psychiatry 8:1  (20 sider)*

 

Hagtvet, B. og Horn, E. (2012). Tidlig forebyggende innsats med fokus på språket. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Kap. 28. (25s)*

Helstrup, T. (1996). Oversikt over ulike retninger innen læring og læringsforskning, med vekt på kognitiv psykologi. I O. Dysthe (red.), Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Oslo: Cappelen akademisk forlag. ss. 22-46. (25 s.). (AA)

Kvello, Ø. (2008). Transaksjonsmodellen: mennesker og miljø utvikler hverandre. I Ø. Kvello (red.), Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal akademisk. ss. 203-231. (29 s.).*

Rommetveit, R. (1996). Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring. I O. Dysthe (red.), Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Oslo: Cappelen akademisk forlag. ss. 88- 104. (17 s.). (AA)

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (1996). Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4. (44 s.)

864 sider

OMRÅDE 2: UNDERVISNING, OPPLÆRING OG DANNING

Innføringslitteratur:

Engelsen, B. U. (2012). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner – Hva – hvordan – hvorfor. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1-10, (261 s.)

Tønnesen, L. K. B. (2004). Norsk utdanningshistorie. En innføring med fokus på grunnskolens utvikling. Bergen: Fagbokforlaget. s. 17-166. (150 s.).

Øzerk, Kamil (2006) Opplæringsteori og læreplanforståelse. Opplandske bokforlag. kap 4-11 og 13-19 (261 s.)

Utdypende litteratur:

Bjørnsrud H. og Nilsen S. (2008), Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Oslo: Gyldendal akademisk. kap 2,5

Dale, E. L. (2001). John Dewey og reformpedagogikk. I E. L. Dale (red.), Om utdanning. Klassiske tekster. Oslo, Gyldendal akademisk. ss. 231-257. (26 s.). (BB)

Dewey, J. (2001). Erfaring og tenkning. I E. L. Dale (red.), Om utdanning: Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal akademisk. s. 53-66. (13 s.). (BB)

Klafki, W. (2004). Kategorial dannelse. I E. L. Dale (red.), Om utdanning. Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal akademisk. s. 167-203. (36 s.). (BB)

Skogen, K. (2005). Spesialpedagogikk. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3. (20 s.)*

 

Øzerk, Kami. (2008): Opplæringen av samene, nasjonale minoriteter og språklige minoriteter siden 1970-tallet. I Christian Beck og Svein Egil Vstre (red.): Skolen i aftenlandet? Oslo: Didakta Norsk Forlag. S.83-98  (16 sider)*

(783 sider + kappittelene i Bjørnsrud  som ikkje har oppgitt sidetall)

OMRÅDE 3: SOSIALISERING OG OPPDRAGELSE

Innføringslitteratur:

Evenshaug, O. & Hallen, D. (1997). Familiepedagogikk: oppdragelsens hva, hvordan og hvorfor. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap 2-4, 7 og 9-10. (80 s.).

Kristiansen, A. (2012). Utdanning og sosial utjevning. Om tilpassing, seleksjon og reproduksjon. Oslo: Unipub (140 sider)

Meighan, R. and Harber, C. (2007). A Sociology of Education. New York: Continuum International Publishing Group. Kap. 19-32. (198 s.).

Utdypende litteratur:

Beck, C. W. (1990). Det organiserte vanvidd. Valset: Opplandske bokforlag: ss. 37-60. (24 s.)

Befring, E. (2012). Forbebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Kap. 6. (17 s.)*

 

Buli-Holmberg, J. og T. R. Ekeberg, T. R. (2009). Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 3 (18 s.)*

 

 

Morken, I. (2006). Normalitet og avvik: spesialpedagogiske utfordringer. En innføring. Oslo: Cappelen. s. 81-99. (19 s.)*

 

Vettenranta, S. (2008). Sosialisering i en digital og global medieverden. I Ø. Kvello (red.), Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal akademisk. ss. 303-316. (14 s.). *

514 sider

Publisert 9. des. 2014 13:28 - Sist endret 20. jan. 2015 13:23