Pensum/ læringskrav UTVIT1500 Høst 2016

 

Innføringslitteratur:

Befring, Edvard (2015): Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1-10 (113 sider)

Kleven, Thor Arnfinn (red.) (2011): Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. 2. utgave. Oslo: Fagbokforlaget. Kapittel 1-6 (130 sider).

Thagaard, Tove (2013): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 3. utgave. Oslo: Fagbokforlaget. Kapittel 1-10 (hele boka) (223 sider)

Tilleggslitteratur:

Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte & Line Christoffersen (2016): Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 5. utgave. Oslo: Abstrakt forlag, kapittel 3, 19, 21, 22 (70 sider)

Wadel, Cato (1991): Feltarbeid i egen kultur: en innføring i kvalitativt orientert samfunnsforskning.  Innledning + kapittel 1 og 2. (52 sider). Finnes tilgjengelig i elektronisk kopi via Universitetsbiblioteket.

Tilleggslitteratur i kompendium:

Kalleberg, Ragnvald (1996): Forskningsopplegget og samfunnsforskningens dobbeltdialog (s. 26-2).  I Holter, Harriet & Ragnvald Kalleberg (red.): Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitetsforlagets Metodebibliotek. (47 sider)

Klette, Kirsti (1998): Klasseromsforskning – i spenningsfeltet mellom systematisk observasjon og etnografiske nærstudier, (kapittel 1, s. 13-35). I Klette, Kirsti (red) Klasseromsforskning – på norsk. Oslo: adNotam Gyldendal (22 sider)

*Opdal, Paul Martin (2008): Å analysere et begrep (s. 11-27). I Opdal, Paul Martin, Pedagogiske-filosofiske analyser. Oslo: Fagbokforlaget. (19 sider)

*Skogen, Kjell (2006): Aksjonsforskning, (kapittel 14, s. 172-182). I Fuglseth, Kåre & Kjell Skogen (red) Masteroppgven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen akademisk (11 sider)

Strømnes, Martin (1971): Prosessar og steg i lærplanforming (s. 9-25). I Strømnes, Martin. Ein kritisk læreplananalyse. Oslo: Lærerstudentenes forlag. (16 sider)

Ågotnes, Knut (2007): Argumentasjonsanalyse, (kapittel 3, s. 27-46). I Brodersen, Randi Benedikte, Fredrik Jebsen Bråten, Anders Reiersgaard, Kolbjørn Slethei, Knut Ågotnes, Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo: Universitetsforlaget. (20 sider)

Totalt ca 725 s.

 

Publisert 28. juli 2016 14:37 - Sist endret 17. aug. 2016 16:35