Pensum/læringskrav

Befring, Edvard 2007. Forskningsmetode, etikk og statistikk. Oslo: Det norske samlaget. Kap.1,2,3,5,13 og 16. (97 sider)

Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul (1996): Feltmetodikk: Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning. Oslo: Gyldendal. I: 2. rev. utg. (317 s.).

Kleven, Thor Arnfinn (red.) (2002): Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Oslo: Unipub. (231 s.)

Til sammen 645 sider

Publisert 24. nov. 2008 13:28 - Sist endret 24. nov. 2008 13:30