Pensum/læringskrav

Befring, Edvard (2007). Forskningsmetode, etikk og statistikk. Oslo: Det norske samlaget. 2. utg. Kap. 1-3, 5, 13 og 16. (97 sider)

Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul (1996): Feltmetodikk: Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning. Oslo: Gyldendal Akademisk. 2. rev. utg. Kap. 1, 2, 4 og 8. (130 s.).

Kleven, Thor Arnfinn (red.) (2011): Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Oslo: Unipub. 2. utg. (209 s.)

Thagaard, Tove (2009) Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. 3. utg. Kap. 1-6 og 10. (152 s.)

Til sammen 588 sider

Publisert 11. okt. 2011 16:02 - Sist endret 4. jan. 2012 16:02