Pensum/læringskrav

Spesialpedagogikk: Normalitet, avvik og funksjonshemning

Artikler merket med * finnes i kompendiet.

Askheim, Ole Petter: Fra normalisering til empowerment, 2003. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. (190 s).

Befring E. og Tangen E. (red): Spesialpedagogikk, 2002. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. s. 75-94, s. 153-179, s.180-198, s.199-215, s.216-239, s. 322-337, s.338-356 (131 sider) 2004:utgaven: s 102-120, s 156-174, s 272-289, s 290 -305, s 306-327, s 328-342, s 343-360.

* Bliksrud, L., Hestmark G. og Rasmussen, T.: Vitenskapens utfordringer. Norsk idehistorie bind IV, Oslo: Ascheoug. s. 331-356 "Det målbare menneske" (25 s).

Ekeberg, T.R. og Holmberg J.B.: Tilpasset og inkluderende opplæring i en skole for alle, 2004. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2 og 3 (120 s).

* Fuglerud, Øyvind: Migrasjonsforståelse, 2001. Oslo: Universitetsforlaget. s. 118-140 kap. 7 og 8. (25 s).

* Froestad, J., Solvang, P. og Söder (red.): Funksjonshemning, politikk og samfunn, 2000. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1 og 2 (31 s).

Frønes, I. og Kjølsrud, L. (red.): Det norske samfunn, 2003. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 3, 5, 6, 8 og 14 (127 s).

* Fauske, H. og Øia, T.: Oppvekst i Norge, 2003. Oslo: Abstrakt forlag. Kap.6 (26 s).

Goffman, Erving: Stigma, 1975. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel, Nordisk forlag. (175 s).

* Ingstad, B. and Whyte, S.R (ed.): Disability and Culture, 1995. London: University of California Press. s. 3-32 (22 s).

* Meyer, S. og Sirnes T. (red.): Normalitet og identitesmakt i Norge, 1999. Oslo: Ad Notam Gyldendal. s. 76-98 (21 s).

Oliver, Michael: Understanding Disability, 1996. New York: St. Martin's Press. (170 s).

Romøren, Tor Inge (red.): Usynlighetsknappen, 2000. Oslo: Akribe Forlag. s. 9-30, 33-56, 83-103, 125-150, 183-202. (101sider).

* Solstad, K.J. og Engen, T.O: En likeverdig skole for alle, 2004. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 og 5 (36 s).

Solvang, Per: Annerledes, 2002. Oslo: Ascheoug. (185 s).

Tøssbro, Jan (red.): Den vanskelige integreringen, 1997. Oslo: Universitetsforlaget . s. 33-57, 100-128, 129-157, 158-180, 181-194, (104 sider).

Publisert 27. mai 2004 17:06 - Sist endret 9. apr. 2008 12:19