Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Spesialpedagogikk: Funksjonshemning og lærevansker

Artikler merket med * finnes i kompendiet.

Befring E. og Tangen E (2008) (red): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap 1, 2,3,5,7, 16, 26,27,28 .

Buckley, S (2000): Living with Down Syndrome , A publication of The Down Syndrome Educational Trust . Living with Down Syndrome .

Grøholt,B, Sommerschild, H og Garløv, I: Lærebok i parnepsykitatri, Kap 26, 28, 29,30 og 31. 70 sider.

Morken, I (2008) : Introduksjon til SPED1001 , 7 sider .

Rygvold, A-L og Ogden T (2008) (red): Innføring i spesialpedagogikk, Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag . 373 sider .

Tetzchner, S. von (2003): Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning, Gyldendal Akademisk. Kap 2,3 og 4 .

Publisert 11. nov. 2008 13:40 - Sist endret 25. sep. 2018 08:39