Pensum/læringskrav

Det kan bli endringer i pensumlisten.

Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik

Askheim, Ole Petter (2003): Fra normalisering til empowerment. Ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede., Oslo: Gyldendal Akademisk . 190 sider.

Befring, Edvard og Tangen, Reidun (2012): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen. Side 17-22 og 92-105. (studenter som ikke har tatt SPED1001 vil også ha utbytte av kap. 1, 2 og 3) 19 sider.

Damsgaard, Hilde Larsen og Kokkersvold Erling (2011): Ungdom på ville veier., Oslo: Unipub. Kap. 3. 32 sider.

Fauske, Halvor og Øia, Tormod (2010): Oppvekst i Norge, Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 4 og 6. 65 sider.

Frønes, Ivar og Kjølsrød, Lise (red) (2010): Det norske samfunn, Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 5, 6, 8, 9, 11, 12 og 19. 125 sider.

Johnsen, Berit H. (2010). : Julia Kristeva om funksjonshemming, usynliggjøring og solidaritet i lys av sårbarhetens politikk, . I S. Reindal & R. Hausstätter (red.). Spesialpedagogikk og etikk: Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter (s. 88-99). Kristiansand: Høyskoleforlaget. .

Morken, Ivar (2012): Normalitet og avvik. Spesialpedagogiske utfordringer - en innføring, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 165 sider.

Morken, Ivar (2010): Normalitetssentrisme og integrering av mennesker med funksjonshemning , I: Simonsen, Eva og Johnsen, Berit H. (red.): Utenfor regelen Unipub. forlag . 15 sider Artikkelen ligger på Fronter.

Tøssebro, Jan (2010): Hva er funksjonshemming, Oslo: Universitetsforlaget. 126 sider.

Publisert 3. juni 2014 12:13