Eksamensoppgave hjemmeeksamen SPED1002 høsten 2016

Eksamensoppgaver SPED 1002 høst 2016

Hjemmeeksamen

Utlevering: 29.11. 2016, kl. 9.00

Innlevering: 01.12.2016, kl. 14.00

 

Bokmål

Svar på en av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller 2)

 

Oppgave 1.

Redegjør for ulike normalitetsforståelser omtalt i pensum og for hva som forstås med normalitetssentrisme. Diskuter til slutt hvilken relevans normalitet og normalitetssentrisme kan ha for forståelsen av funksjonshemming.

 

Oppgave 2.

Redegjør for ulike faglige forståelser av begrepet funksjonshemming og diskuter deretter følgende påstand: Funksjonshemming dreier seg om mer enn stigmatisering og språkbruk!

 

 

Nynorsk

Svar på ei av desse oppgåvene (anten oppgåve 1 eller 2)

 

Oppgåve 1.

Gjer greie for ulike normalitetsforståingar omtalt i pensum og for kva ein forstår med normalitetssentrisme. Diskuter til slutt kva relevans normalitet og normalitetssentrisme kan ha for forståinga av funksjonshemming.

 

Oppgåve 2

Gjer greie for ulike faglege forståingar av omgrepet funksjonshemming og diskuter den følgjande påstanden: Funksjonshemming dreier seg om meir enn stigmatisering og språkbruk!

Publisert 29. nov. 2016 09:05 - Sist endret 29. nov. 2016 09:05