Pensum/læringskrav

Bishop, D.V.M.: Uncommon Understanding, (1997).. Hove: Psychology Press. 240s.

Dysthe, O : Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring , 2001. I O. Dysthe (red.) Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag. 35 s *.

Hagtvet, B.E.: Språkstimulering – Tale og skrift i førskolealderen, 2002. Oslo:Cappelen Akademisk forlag. 350s.

Holm, M. : Matematikkvansker og aspekter ved opplæring, 2004. i E. Befring &R. Tangen (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag. 15 s.

Hundeide, K. : Barns livsverden – sosiokulturelle rammer for barns utvikling, 2003. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 185 s.

Lyster, S-A.H.: Om lese- og skrivevansker – dysleksi , 2004. I E. Befring & R.Tangen (red.): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag. 15s.

Rommetveit, R: Språk, tanke og kommunikasjon. Ei innføring i språkpsykologi og psykolingvistikk, 1972. Oslo: Universitetsforlaget. Kaptittel 2-9 158 s.

Rommetveit, R.: Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring, 1996. I O. Dysthe (red.) Ulike perspektiv pålæring og læringsforskning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 15s. *.

Rygvold, A-L.: Språk- og talevansker, 2001. Oslo: Gyldendal Akademisk. I S. Asmervik, T. Ogden & A-L.Rygvold (red.) Innføring i spesialpedagogikk. 34 s. *.

Tetzchner, S.v., Feilberg, J., Hagtvet, B.E., Martinsen, H. Mjaavatn, P.E, Simonsen H.G. & Smith, L: Barns språk, 2001. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 285s.

Titler som er merket med * er i eget kompendium

Publisert 23. nov. 2004 16:50 - Sist endret 17. jan. 2005 10:04